Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 26/2004/TT-BTC hướng dẫn quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 26/2004/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 31/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2004

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 26/2004/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI ĐỊNH VỀ THUẾ CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI VÀ HOÀN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TÁI ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 9/6/2000. Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11;
Căn cứ qui đinh tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và việc hoàn thuế lợi tức do tái đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài như sau:

I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:

1. Thông tư này áp dụng đối với các Nhà đầu tư nước ngoài được phép hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các Hợp đồng hợp tác kinh doanh được thành lập theo qui định tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có thu nhập từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, chuyển các khoản thu nhập đó ra nước ngoài, hoặc sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam.

2. Trường hợp Nhà nước, Chính phủ Việt Nam tham gia hoặc ký kết điều ước quốc tế, Hiệp định hoặc cam kết với các tổ chức quốc tế hay Nhà nước, Chính phủ khác mà trong văn bản ký kết có qui định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hoặc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì áp dụng theo điều ước quốc tế, Hiệp định hay cam kết đó.

II. NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

1. Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:

Từ ngày 1/1/2004, các khoản thu nhập hợp pháp mà các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài thu được do tham gia đầu tư vốn dưới bất kỳ hình thức nào theo qui định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, kể cả cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước và người nước ngoài thường trú ở Việt Nam đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước (bao gồm cả số thuế thu nhập đã được hoàn trả cho số thu nhập tái đầu tư và thu nhập do chuyển nhượng vốn, mua cổ phần), khi chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc giữ lại ngoài Việt Nam không phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài (kể cả khoản lợi nhuận phát sinh trước ngày 31/12/2003).

Trước khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài phải lập Tờ khai chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài đó đầu tư vốn.

2. Về việc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp do tái đầu tư:

a) Từ ngày 1/1/2004, nhà đầu tư nước ngoài dùng lợi nhuận thu được và các khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư tại Việt Nam để tái đầu tư vào dự án đang thực hiện hoặc đầu tư vào dự án mới theo qui định tại Luật đầu nước ngoài tại Việt Nam sẽ không được hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lợi nhuận tái đầu tư.

b) Đối với những dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp giấy phép tái đầu tư hoặc có văn bản trước ngày 1/1/2004, chấp thuận việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư để tăng vốn đầu tư mở rộng dự án đang đầu tư, hoặc tái đầu tư vào dự án mới, doanh nghiệp dùng khoản lợi nhuận thu được trước ngày 1/1/2004 để tái đầu tư, doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính và gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) thì sẽ được xem xét hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư.

c) Từ ngày 1/1/2004 việc ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo qui định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Tổ chức thực hiện:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Cục thuế địa phương báo cáo với Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) để kịp thời giải quyết.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

(ban hành kèm theo Thông tư số 26/2004/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2004)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI

1. Tên tổ chức, cá nhân nhà đầu tư nước ngoài:............................................

Quốc tịch:......................................................................................................

2. Tham gia đầu tư vốn tại doanh nghiệp:.....................................................

Theo giấy phép đầu tư số:................................ ngày.....................................

3. Địa chỉ trụ sở điều hành chính của doanh nghiệp:.....................................

........................................................................................................................

4. Kê khai thu nhập thu được:

- Từ cơ sở kinh doanh A:

Năm:

Năm:

- Từ cơ sở kinh doanh B:

Năm:

Năm:

5. Số thu nhập đã sử dụng:

- Đã chuyển ra hoặc giữ lại ở nước ngoài kỳ trước:........................................

- Đã tái đầu tư tại Việt Nam:...........................................................................

- Đã sử dụng vào mục đích khác:....................................................................

6. Số thu nhập đề nghị chuyển ra nước ngoài lần này:

bằng tiền (của nước nào)....... hoặc bằng hiện vật (tên hàng hóa, khối lượng).

Nếu chuyển bằng tiền, được rút ra từ tài khoản số....... mở tại Ngân hàng......

Cam đoan những lời khai trên đây là chính xác và đúng sự thực.

Ngày... tháng... năm....
Người khai
(Ký tên)

Xác nhận của cơ quan thuế:

- Nhà đầu tư đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế liên quan đến số thu nhập đề nghị được chuyển ra nước ngoài.

- Số thu nhập được phép chuyển ra nước ngoài....

Ngày.... tháng... năm....

Cục trưởng Cục thuế tỉnh, thành phố....

Ký tên, đóng dấu

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 26/2004/TT-BTC

Hanoi, March 31st, 2004

 

CIRCULAR

 GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATIONS ON TAX ON THE TRANSFER OF PROFITS ABROAD AND REIMBURSEMENT OF TAX ON REINVESTED INCOMES FOR FOREIGN INVESTORS

 Pursuant to the Law on Foreign Investment in Vietnam, which was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 12, 1996 and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Foreign Investment in Vietnam, which was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 9, 2000.
Pursuant to the Governments Decree No. 24/2000/ND-CP of July 31, 2000 detailing the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam;
Pursuant to Enterprise Income Tax Law No. 09/2003/QH11;
Pursuant to the provisions of the Governments Decree No. 164/2003/ND-CP of December 22, 2003 detailing the implementation of the Enterprise Income Tax Law,
The Ministry of Finance hereby guides the implementation of the regulations on tax on the transfer of profits abroad and reimbursement of tax on reinvested incomes for foreign investors as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. This Circular applies to foreign investors licensed to conduct business activities in joint-venture enterprises, enterprises with 100% foreign capital and business cooperation contracts set up under the Law on Foreign Investment in Vietnam, that earn incomes from lawful business activities in Vietnam and transfer such incomes abroad or use them for reinvestment in Vietnam.

2. In cases where the Vietnamese State or Government has acceded to or signed international treaties, agreements, or commitments with international organizations or other states or governments, which contain the provisions on tax on the transfer of profits abroad or reimbursement of tax on reinvested enterprise incomes different from this Circulars guidance, such international treaties, agreements or commitments shall apply.

II. SPECIFIC PROVISIONS

1. Tax on the transfer of profits abroad:

As from January 1, 2004, lawful incomes earned by foreign economic organizations or individuals from capital investment in any forms prescribed by the Law on Foreign Investment in Vietnam, including individuals being overseas Vietnamese making investment back in the country and foreigners permanently residing in Vietnam making investment under the Domestic Investment Promotion Law (including the income tax amounts already returned for the reinvested income amounts and incomes from capital transfer or share purchase), when being transferred out of Vietnamese territory or kept outside Vietnam, shall not be liable to tax on the transfer of profits abroad (including profits arising before December 31, 2003).
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 26/2004/TT-BTC hướng dẫn quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.884

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38