Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 24/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế hoạt động cho thuê tài chính

Số hiệu: 24/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 20/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2002

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 24/2002/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Pháp lệnh phí và lệ phí; các văn bản qui định chi tiết thi hành của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính;
Để phù hợp với đặc điểm kinh doanh của hoạt động cho thuê tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế, lệ phí đối với hoạt động của các Công ty cho thuê tài chính, cụ thể như sau:

I VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:

thực hiện theo Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; các văn bản qui định chi tiết thi hành của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính;\

II. VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU:

1. Nguyên tắc chung: thực hiện theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản qui định chi tiết thi hành của Chính phủ, hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính;

2. Để phù hợp với đặc điểm kinh doanh của hoạt động cho thuê tài chính, một số điểm được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Đối với máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển và các động sản khác mà công ty cho thuê tài chính nhập khẩu để cho thuê được áp dụng như trường hợp bên thuê trực tiếp nhập khẩu các tài sản này; cụ thể như sau:

- Trường hợp bên đi thuê là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: nếu các máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển đi thuê là hàng nhập khẩu thuộc danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế được duyệt quy định tại Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và điểm 1.b mục III, phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì các máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển đó được miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp tài sản đó được thu hồi trước khi kết thúc thời hạn thuê và bên cho thuê lại cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác thuê thì cũng được miễn thuế nhập khẩu.

- Trường hợp bên đi thuê là các nhà đầu tư trong nước thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành nghề quy định tại danh mục A hoặc dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn quy định tại danh mục B và danh mục C ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước, nếu các máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển đi thuê là hàng nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng thì được miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp các tài sản đó được thu hồi trước khi kết thúc thời hạn cho thuê và bên cho thuê cho một nhà đầu tư trong nước khác thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành nghề quy định tại danh mục A hoặc dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn quy định tại danh mục B và danh mục C ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ thì cũng được miễn thuế nhập khẩu.

- Trường hợp bên đi thuê là doanh nghiệp ở nước ngoài thì tài sản nhập khẩu nói trên được thực hiện theo cơ chế hàng tạm nhập tái xuất. Trường hợp tài sản cho thuê đó được thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ thì bên cho thuê phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

b. Đối với tài sản cho thuê được thu hồi theo quy đinh tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ, nếu tài sản thu hồi là tài sản nhập khẩu của nước ngoài thì khi xuất khẩu không phải nộp thuế xuất khẩu và được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tuỳ theo giá trị còn lại của tài sản đó, thủ tục hồ sơ không phải nộp thuế và hoàn thuế được quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

III. VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ:

1. Nguyên tắc chung: thực hiện theo Pháp lệnh phí và lệ phí, các văn bản qui định chi tiết thi hành của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính;

2. Để phù hợp với đặc điểm kinh doanh của hoạt động cho thuê tài chính, một số điểm được hướng dẫn cụ thế như sau:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ thì: tài sản cho thuê của các Công ty cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê (khi kết thúc thời hạn thuê) thì bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ.

Về thủ tục: thực hiện theo hướng dẫn tại mục 4 phần II Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Khi đăng ký kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan thuế, đơn vị phải xuất trình:

- Hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính giữa 2 bên có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Giấy tờ chuyển giao tài sản giữa 2 bên.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của Công ty cho thuê tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong trường hợp có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết.

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 24/2002/TT-BTC

Hanoi, March 20, 2002

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF TAX OBLIGATIONS FOR FINANCIAL LEASING ACTIVITIES

Pursuant to the Value Added Tax Law; the Enterprise Income Tax Law; the Import Tax and Export Tax Law; the Ordinance on Charges and Fees; as well as the guiding documents of the Government and the Ministry of Finance;
Pursuant to the Governments Decree No. 16/2001/ND-CP of May 2, 2001 on the organization and operation of financial leasing companies;
In order to make it suit the business characteristics of financial leasing activities, the Ministry of Finance hereby guides the implementation of the provisions on taxes and fees for the operation of financial leasing companies, concretely as follows:

I. REGARDING VALUE ADDED TAX AND ENTERPRISE INCOME TAX

They shall comply with the Value Added Tax Law, the Enterprise Income Tax Law, as well as the Governments and the Finance Ministrys documents detailing and guiding the implementation thereof;

II. REGARDING IMPORT AND EXPORT TAXES

1. General principle: They shall comply with the Law on Import Tax and Export Tax as well as the Governments and the Finance Ministrys documents detailing and guiding the implementation thereof;

2. In order to make it suit the business characteristics of financial leasing activities, several points are specifically guided as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- In cases where the lessees are foreign-invested enterprises: if the leased machinery, equipment and transport means are import goods on the approved list of tax-free import goods as prescribed in Article 57 of the Governments Decree No. 24/2000/ND-CP of July 31, 2000 detailing the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam and Point 1.b, Section III, Part II of the Finance Ministrys Circular No. 13/2001/TT-BTC of March 8, 2001 guiding the implementation of tax provisions for various investment forms under the Law on Foreign Investment in Vietnam, such machinery, equipment and transport means shall be exempt from import tax. In cases where such assets are recovered before the expiry of the leasing term and the lessors again lease them to other foreign-invested enterprises, they shall also be exempt from import tax.

- In cases where the lessees are domestic investors who implement projects for investment in the branches and trades prescribed in List A or projects for investment in the geographical areas prescribed in List B and List C, which were issued together with the Governments Decree No. 51/1999/ND-CP of July 8, 1999 detailing the implementation of the Law on Domestic Investment Promotion, if the leased machinery, equipment and transport means are special-use import goods which can not be produced at home yet or can be produced but fail to meet the quality requirements, they shall be exempt from import tax. In cases where such assets are recovered before the expiry of the leasing term and the lessors again lease them to domestic investors that implement projects for investment in the branches and trades prescribed in List A or projects for investment in geographical areas prescribed in List B and List C, which were issued together with the Governments Decree No. 51/1999/ND-CP of July 8, 1999, they shall also be exempt from import tax.

- In cases where the lessees are enterprises in foreign countries, the above-said import assets shall comply with the mechanism for goods temporarily imported for re-export. In cases where such leased assets are recovered according to the provisions in Clause 1, Article 28 of the Governments Decree No. 16/2001/ND-CP of May 2, 2001, the lessors must pay import tax according to the current regulations.

b/ For the leased assets recovered under the provisions in Clause 1, Article 28 of the Governments Decree No. 16/2001/ND-CP of May 2, 2001, if the recovered assets are those imported from foreign countries, when being exported, export tax shall not be paid and the import tax amount already paid shall be refunded, depending on the residual value of such assets, the procedures and dossiers for tax non-payment and reimbursement of tax were prescribed in the Finance Ministrys Circular No. 172/1998/TT-BTC of December 22, 1998.

III. REGARDING REGISTRATION FEES

1. General principle: They shall comply with the Ordinance on Charges and Fees; as well as the Governments and the Finance Ministrys documents detailing and guiding the implementation thereof;

2. In order to make it suit the business characteristics of financial leasing activities, several points are specifically guided as follows:

Pursuant to Clause 3, Article 22 of the Governments Decree No. 16/2001/ND-CP of May 2, 2001: if the ownership over the leased assets of financial-leasing companies is transferred to the lessees (upon the expiry of the leasing term), the lessees shall not have to pay registration fees.

Regarding procedures: They shall comply with the guidance in Section 4, Part II of the Finance Ministrys Circular No. 28/2000/TT-BTC of April 18, 2000 guiding the implementation of the Governments Decree No. 176/1999/ND-CP of December 21, 1999 on registration fees. When registering for declaration of registration fees with the tax bodies, the units must produce:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Papers on asset transfer between the two parties.

- The asset ownership right certificate of the financial-leasing company.

IV. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

This Circular takes implementation effect 15 days after its signing. If any problems arise, the units shall promptly report them to the Ministry of Finance for study and settlement.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Van Ninh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 24/2002/TT-BTC ngày 20/03/2002 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.486

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!