Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 21/2016/TT-BTC khai thuế giá trị gia tăng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo 111/2015/NĐ-CP

Số hiệu: 21/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 05/02/2016.

 

1. Khai thuế giá trị gia tăng

- Đối với người nộp thuế là tổ chức:

Thông tư 21 quy định người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý đối với Doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Trường hợp người nộp thuế vừa có doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và có doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác thì người nộp thuế cũng thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Trường hợp không thực hiện khai theo quý, người nộp thuế có thể lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và thông báo với cơ quan thuế theo quy định.

- Theo Thông tư số 21 năm 2016 của Bộ Tài chính, người nộp thuế là cá nhân có phát sinh doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thì thực hiện khai thuế theo năm và nộp thuế GTGT theo quý. Trường hợp cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh có phát sinh doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thì thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT theo từng lần phát sinh hoặc có thể lựa chọn khai thuế, nộp thuế GTGT theo tháng.

2. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo qy định tại Thông tư 21/2016/BTC, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ 01/01/2015 đáp ứng các Điều kiện quy định tại Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện theo Thông tư số 55/2015/TT-BCT.

Thông tư số 21/2016/TT-BTC quy định giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là cơ sở để áp dụng ưu đãi thuế TNDN, Về mức ưu đãi, thời Điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi, việc chuyển tiếp ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp xác định riêng thu nhập từ dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

 

Thông tư 21 có hiệu lực từ ngày 01/04/2016. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Thông tư 21/2016 Bộ Tài chính áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2015/NĐ-CP NGÀY 3/11/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật s21/2012/QH13 sửa đi, bổ sung một sĐiều của Luật Quản thuế;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng s13/2008/QH12 và Luật s31/2013/QH13 sửa đi, bổ sung một sĐiều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp s14/2008/QH12 và Luật s 32/2013/QH13 sửa đi, b sung một sĐiều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Luật s 71/2014/QH13 sửa đổi, bsung một sĐiều của các Luật về thuế;

Căn cNghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sĐiều của Luật Quản thuế và Luật sửa đi, bổ sung một sĐiều của Luật Quản thuế;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dn thi hành một sĐiều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sĐiều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phquy định chi tiết thi hành Luật sửa đi, bsung một sĐiều của các Luật về thuế và sa đi, bổ sung một sĐiều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Theo đề nghị của Tng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dn khai thuế giá trị gia tăngưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đi với dự án sn xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam như sau:

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đi với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân sn xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp h trưu tiên phát triển trên lãnh thViệt Nam.

2. Cơ quan Thuế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Khai thuế giá trị gia tăng

- Đối với người nộp thuế là tổ chức:

Người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý đối với Doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (không phân biệt có doanh thu trên hay dưới 50 tỷ đng/năm).

Trường hợp người nộp thuế vừa có doanh thu của sn phẩm công nghiệp htrợ thuộc Danh Mục sn phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và có doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác thì người nộp thuế cũng thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Trường hợp không thực hiện khai theo quý, người nộp thuế có thlựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và thông báo với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về qun lý thuế.

- Người nộp thuế là cá nhân có phát sinh doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sn phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thì thực hiện khai thuế theo năm và nộp thuế GTGT theo quý. Trường hợp cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh có phát sinh doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thì thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT theo từng lần phát sinh hoặc có thlựa chọn khai thuế, nộp thuế GTGT theo tháng.

2. Hồ sơ khai thuế

- Hồ sơ khai thuế đi với người nộp thuế là tổ chức thực hiện theo hướng dn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013, Thông tư s 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

- Hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế là cá nhân thực hiện theo hướng dn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Điều 4. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đáp ứng các Điều kiện quy định tại Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phm công nghiệp hỗ trợ (gọi tắt là Giấy xác nhận ưu đãi).

Trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kim ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công thương.

Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát trin là cơ sở để áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Về mức ưu đãi, thời Điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi, việc chuyn tiếp ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ 1:

Trong kỳ tính thuế năm 2015, Doanh nghiệp A được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đthực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trong kỳ tính thuế năm 2016, dự án phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trong kỳ tính thuế năm 2017, dự án được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trong kỳ tính thuế năm 2018, dự án phát sinh thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Thời gian bắt đầu tính ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nêu trên như sau: năm 2017 là năm đầu tiên áp dụng thuế suất ưu đãi, năm 2018 là năm đầu tiên được miễn thuế nếu thực tế đáp ứng các Điều kiện ưu đãi theo quy định.

Ví dụ 2:

Trong kỳ tính thuế năm 2016, Doanh nghiệp B được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đthực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trong kỳ tính thuế năm 2017, dự án phát sinh doanh thu từ hoạt động sn xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trong kỳ tính thuế năm 2018, dự án phát sinh thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trong kỳ tính thuế năm 2019, dự án được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Thời gian bắt đầu tính ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nêu trên như sau: năm 2019 là năm đầu tiên áp dụng thuế suất ưu đãi, năm 2019 là năm đu tiên được miễn thuế nếu thực tế đáp ứng các Điều kiện ưu đãi theo quy định.

Trong thời gian đang được hưng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiu hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp xác định riêng thu nhập từ dự án sản xuất sn phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đhưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2016. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015.

2. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo nội dung Thông tư này.

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng Điều chỉnh của Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- V
ăn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng Trung ương;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
Website Tổng cục Thuế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài c
hính;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 21/2016/TT-BTC

Hanoi, February 5, 2016

 

CIRCULAR

GUIDING VALUE-ADDED TAX DECLARATION AND ENTERPRISE INCOME TAX INCENTIVES UNDER THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 111/2015/ND-CP OF NOVEMBER 3, 2015, ON DEVELOPMENT OF SUPPORTING INDUSTRIES1

Pursuant to Law No. 78/2006/QH11 on Tax Administration and Law No. 21/2012/QH13 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Tax Administration;

Pursuant to Law No. 13/2008/QH12 on Value-Added Tax and Law No. 31/2013/QH13 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax;

Pursuant to Law No. 14/2008/QH12 on Enterprise Income Tax and Law No. 32/2013/QH13 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Enterprise Income Tax;

Pursuant to Law No. 71/2014/QH13 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes;

Pursuant to the Government’s Decree No. 83/2013/ND-CP of July 22, 2013, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Tax Administration and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Tax Administration;

Pursuant to the Government’s Decree No. 209/2013/ND-CP of December 18, 2013, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Value-Added Tax;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government’s Decree No. 12/2015/ND-CP of February 12, 2015, detailing the implementation of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes and amending and supplementing a number of articles of the decrees on taxes;

Pursuant to the Government’s Decree No. 215/2013/ND-CP of December 23, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Government’s Decree No. 111/2015/ND-CP of November 3, 2015, on development of supporting industries;

At the proposal of the General Director of Taxation,

The Minister of Finance guides value-added tax declaration and enterprise income tax incentives for projects to manufacture supporting industry products in Vietnam as follows:

Article 1. Scope of regulation

This Circular guides value-added tax declaration and enterprise income tax incentives for projects to manufacture supporting industry products on the list of supporting industry products prioritized for development promulgated together with the Government’s Decree No. 111/2015/ND-CP of November 3, 2015, on development of supporting industries.

Article 2. Subjects of application

1. Organizations and individuals that manufacture supporting industry products on the list of supporting industry products prioritized for development in the Vietnamese territory.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Value-added tax declaration

1. Value-added tax declaration

- For institutional taxpayers:

A taxpayer shall declare value-added tax (VAT) on a quarterly basis for turnover from supporting industry products on the list of supporting industry products prioritized for development (regardless of whether such turnover is over or under VND 50 billion per year).

A taxpayer that has turnover both from supporting industry products on the list of supporting industry products prioritized for development and from other production and business activities shall declare VAT on a quarterly basis or may declare VAT on a monthly basis and notify such to the tax agency under the law on tax administration.

- An individual taxpayer that has turnover from supporting industry products on the list of supporting industry products prioritized for development shall declare VAT on an annual basis and pay VAT on a quarterly basis. If paying VAT upon each time of arising of turnover from supporting industry products on the list of supporting industry products prioritized for development, the taxpayer shall declare and pay VAT upon each time of arising of turnover or may declare and pay VAT on a monthly basis.

2. Tax declaration dossier

- A tax declaration dossier for an institutional taxpayer must comply with the Ministry of Finance’s Circular No. 156/2013/TT-BTC of November 6, 2013, and Circular No. 26/2015/TT-BTC of February 27, 2015.

- A tax declaration dossier for an individual taxpayer must comply with the Ministry of Finance’s Circular No. 92/2015/TT-BTC of June 15, 2015.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Enterprise income tax incentives apply from January 1, 2015, to income of enterprises from projects to manufacture supporting industry products which satisfy the conditions provided in Law No. 71/2014/QH13 of November 26, 2014, and guiding documents, and for which a competent agency has granted an incentive certificate for manufacture of supporting industry products.

The order and procedures for certification of incentives and inspection after incentives are granted for projects to manufacture supporting industry products on the list of supporting industry products prioritized for development must comply with the Ministry of Industry and Trade’s Circular No. 55/2015/TT-BCT of December 30, 2015.

An incentive certificate for manufacture of supporting industry products prioritized for development serves as a basis for application of enterprise income tax incentives. Incentive levels, time of starting the application of incentives, and transition of incentives must comply with the law on enterprise income tax.

Example 1:

In the 2015 tax period, enterprise A is granted an investment registration certificate for implementing a new investment project to manufacture supporting industry products. In the 2016 tax period, the project has turnover from the manufacture of supporting industry products. In the 2017 tax period, the project gets an incentive certificate for manufacture of supporting industry products. In the 2018 tax period, the project has income from the manufacture of supporting industry products. The times of starting the calculation of enterprise income tax incentives for this project are as follows: 2017 is the first year of application of preferential tax rates, and 2018 is the first year of tax exemption if the project actually satisfies the law-prescribed conditions for enjoyment of incentives.

Example 2:

In the 2016 tax period, enterprise B is granted an investment registration certificate for implementing a new investment project to manufacture supporting industry products. In the 2017 tax period, the project has turnover from the manufacture of supporting industry products. In the 2018 tax period, the project has income from the manufacture of supporting industry products. In the 2019 tax period, the project gets an incentive certificate for manufacture of supporting industry products. The time of starting the calculation of enterprise income tax incentives for this project is as follows: 2019 is the first year of application of preferential tax rates and also the first year of tax exemption if the project actually satisfies the law-prescribed conditions for enjoyment of incentives.

While enjoying enterprise income tax incentives, if an enterprise conducts different production and business activities, it shall separately determine income from the project to manufacture supporting industry products prioritized for development in order to enjoy enterprise income tax incentives under regulations.

Article 5. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Tax agencies at all levels shall disseminate, and guide organizations and individuals in implementing, this Circular.

3. Organizations and individuals regulated by this Circular shall comply with the guidance of this Circular.

Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for study and settlement.-

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

1 Công Báo Nos 221-222 (12/3/2016)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 21/2016/TT-BTC ngày 05/02/2016 hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.970

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.0.109