Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 19/2009/TT-BXD quy định quản lý đầu tư xây dựng khu công nghiệp kinh tế

Số hiệu: 19/2009/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 19/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ

Căn cứ Nghị định 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về Quy chế Khu đô thị mới;
Căn cứ Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ quy định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,

Bộ Xây dựng quy định quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp và Khu kinh tế như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định một số nội dung quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, hoạt động xây dựng; các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Quản lý xây dựng theo quy hoạch

1. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm:

a) Cung cấp các thông tin về quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt để nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng và thiết kế hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp hoặc các khu chức năng trong khu kinh tế;

b) Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho các nhà đầu tư khi có yêu cầu, để lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định;

c) Trường hợp dự án chưa có trong quy hoạch ngành thì thực hiện theo khoản 3 Điều 6 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây viết tắt là Nghị định 12/CP);

d) Chấp thuận bằng văn bản về vị trí, quy mô xây dựng đối với các dự án nhóm B, C đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế chưa có trong quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm quản lý việc xây dựng các công trình trong khu công nghiệp và khu kinh tế theo quy hoạch xây dựng đã được duyệt.

3. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm xem xét chấp thuận việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Điều 3. Quản lý thiết kế xây dựng

1. Ban quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư xây dựng; trực tiếp có ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C và gửi hồ sơ dự án tới các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/CP (sau đây viết tắt là Thông tư 03/2009/TT-BXD) để có ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm A đầu tư vào khu công nghiệp và khu kinh tế.

Trình tự, thủ tục, nội dung tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2009/TT-BXD .

2. Thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật công trình trong khu công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Phần III của Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.

Điều 4. Cấp giấy phép xây dựng

1. Ban quản lý khu kinh tế cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong khu kinh tế theo quy định phải có giấy phép xây dựng, trừ những công trình quy định tại khoản 2, 3 Điều này.

2. UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp II trở xuống và nhà ở riêng lẻ tại đô thị thuộc phạm vi quản lý trong khu kinh tế.

3. UBND xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc các điểm dân cư nông thôn trong khu kinh tế đã có quy hoạch được duyệt hoặc tại các khu vực theo quy định của UBND cấp huyện khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng.

Điều 5. Quản lý chất lượng xây dựng

Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm:

1. Giám sát, nghiệm thu chất lượng xây dựng theo quy định đối với các công trình thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư và các công trình có chuyển giao cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

2. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quản lý chất lượng xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất báo cáo UBND cấp tỉnh và Sở Xây dựng về tình hình quản lý chất lượng xây dựng và các sự cố công trình xảy ra trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

4. Phối hợp với Sở Xây dựng hoặc Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình.

Điều 6. Quản lý dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở trong khu kinh tế

Ban quản lý khu kinh tế có trách nhiệm:

1. Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới để UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng xem xét cho phép đầu tư hoặc UBND cấp tỉnh xem xét cho phép đầu tư theo thẩm quyền.

Trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định, triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới theo quy định Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới và Thông tư 04//2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ.

2. Tổ chức thẩm định các dự án nhà ở trong khu kinh tế để UBND cấp tỉnh xem xét chấp thuận đầu tư.

Trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định các dự án nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

3. Việc quản lý xây dựng dự án khu đô thị mới trong khu kinh tế thực hiện theo quy định Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới và Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ.

Điều 7. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm:

1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ quy định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Xem xét, lấy ý kiến các Sở, Ngành liên quan về tổng mức đầu tư đối với các dự án có chuyển giao cho Nhà nước hoặc các dự án được hưởng ưu đãi của Nhà nước trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm:

a) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về quản lý xây dựng đối với khu công nghiệp, khu kinh tế trình Bộ Xây dựng hoặc UBND cấp tỉnh xem xét ban hành.

b) Tham gia ý kiến với Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh trong việc xây dựng văn bản QPPL có liên quan đến quản lý xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng Quy chế phối hợp làm việc về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

d) Chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng.

đ) Quản lý các hoạt động xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của pháp luật về xây dựng.

e) Kiểm tra các hoạt động xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND địa phương, cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định hiện hành.

2. Hiệu lực thi hành:

a) Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2009.

b) Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- ủy ban Dân tộc và các ban của Quốc hội;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Xây dựng, BQLKCN, BQLKKT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;
- Công báo; website Chính phủ; website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No.19/2009/TT-BXD

Hanoi, June 30, 2009

 

CIRCULAR

STIPULATING THE MANAGEMENT OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION IN INDUSTRIAL PARKS AND ECONOMIC ZONES

Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2008/ND-CP dated February 4, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;
Pursuant to the Government’s Decree No. 02/2006/ND-CP dated January 5, 2006, on the Regulation on new urban centers;
Pursuant to the Government’s Decree No. 90/2006/ND-CP dated September 6, 2006, detailing and guiding the implementation of the Housing Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 99/2007/ND-CP dated June 13, 2007, stipulating the management of expenses for investment in the construction of works;
Pursuant to the Government’s Decree No. 29/2008/ND-CP dated March 14, 2008, stipulating industrial parks, export processing zones and economic zones;
Pursuant to the Government’s Decree No. 12/2008/ND-CP dated February 12, 2009, on management of investment projects on the construction of works;

The Ministry of Construction stipulates the state management of investment and construction in industrial parks and economic zones as follows:

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. Scope of regulation: This Circular stipulates some contents of state management of investment and construction in industrial parks and economic zones.

2. Subjects of application: This Circular applies to organizations and individuals investing in construction and carrying construction activities; management boards of industrial parks and economic zones; and related organizations and individuals.

Article 2. Management of construction according to planning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Provide information on the approved construction plans for investors to make detailed construction plans and technical infrastructure designs for industrial parks or functional sub-zones in economic zones;

b/ Grant construction planning certificates to investors upon request for formulating construction investment projects according to regulations;

c/ For projects not included in a branch plan, comply with Clause 3, Article 6 of the Government’s Decree No. 12/2009/ND-CP dated February 12, 2009, on management of investment projects on the construction of works (below referred to as Decree No. 12/CP);

d/ Approve in writing the locations and scale of construction for group-B and group C investment projects in industrial parks and economic zones not yet included in approved construction plans.

2. The management boards of industrial parks or economic zones shall manage the construction of works in industrial parks or economic zones according to approved construction plans.

3. The management boards of industrial parks or economic zones shall consider and approve the connection of technical facilities of construction investment projects in industrial parks or economic zones.

Article 3. Management of construction designs

1. The management boards of industrial parks and economic zones shall receive dossiers of construction investment projects and directly give opinions on basic designs of group-B and group-C construction investment projects, and send dossiers of group-A construction investment projects in industrial parks or economic zones to the ministries in charge of specialized construction works specified in the Construction Ministry’s Circular No. 03/2009/TT-BXD dated March 26, 2009, detailing some contents of Decree No. 12/CP (below referred to as Circular No. 03/2009/TT- BXD), for opinion on their basic designs.

The order, procedures and contents for giving opinions on basic designs of construction investment projects comply with the guidance in Circular No. 03/2009/TT-BXD.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Grant of construction licenses

1. The management boards of economic zones shall grant construction licenses for construction works subject to construction licenses in their economic zones according to regulations, excluding those specified in Clauses 2 and 3 of this Article.

2. District-level People’s Committees shall grant construction licenses for works of grade II and lower and individual houses in urban centers under their management in economic zones.

3. Commune-level People’s Committees shall grant construction licenses for individual houses in rural population points in economic zones according to approved plans or in areas where construction licenses are required under regulations of district-level People’s Committees.

Article 5. Management of construction quality

The management boards of industrial parks and economic zones shall

1. Supervise and test according to regulations construction quality of works under projects for which they act as investors and works to be transferred to them.

2. Coordinate with provincial-level Construction Departments in examining and inspecting the management of construction quality of works under construction investment projects in their industrial parks or economic zones.

3. Biannually, annually or unexpectedly, report to provincial-level People’s Committees and Construction Departments on the management of construction quality and work incidents occurring in their industrial parks or economic zones.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Management of new urban center projects and housing projects in economic zones

The Management boards of economic zone shall:

1. Appraise investment projects on the construction of new urban centers before they are submitted by provincial-level People’s Committees to the Prime Minister for consideration and permission or considered and permitted by provincial-level People’s Committees.

The order, procedures and contents for evaluating and implementing projects on new urban center comply with the Government’s Decree No. 02/2006/ND-CP dated January 5, 2006, promulgating the Regulation on new urban centers, and the Construction Ministry’s Circular No. 04/2006/TT-BXD dated August 18, 2006, guiding the implementation of the Regulation on new urban centers promulgated together with the Government’s Decree No. 02/2006/ND-CP dated January 5, 2006.

2. Appraise housing projects in their economic zones before they are considered and approved by provincial-level People’s Committees.

The order, procedures and contents for appraising housing projects comply with the housing law.

3. The management of the construction of new urban centers in economic zones complies with the Government’s Decree No. 02/2006/ND-CP dated January 5, 2006, promulgating the Regulation on new urban centers, and the Construction Ministry’s Circular No. 04/2006/TT-BXD dated August 18, 2006, guiding the implementation of the Regulation on new urban center promulgated together with the Government’s Decree No. 02/2006/ND-CP dated January 5, 2006.

Article 7. Management of construction investment expenses

The management boards of industrial parks or economic zones shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Assume the prime responsibility for, and coordinate with provincial-level Construction Departments in guiding the estimation and management of construction investment expenses of works in their industrial parks or economic zones.

3. Consider and consult concerned provincial-level Departments and branches on the total investment levels of projects to be transferred to the State or those enjoying state incentives in their industrial parks or economic zones.

Article 8. Organization of implementation

1. The management boards of industrial parks or economic zones shall:

a/ Study and propose mechanisms and policies on construction management applicable to industrial parks and economic zones to the Ministry of Construction or provincial-level People’s Committees for consideration and promulgation.

b/ Give opinions to the Ministry of Construction and provincial-level People’s Committees on draft legal documents related to construction management in industrial parks and economic zones.

c/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with provincial-level Construction Departments in, drafting a regulation on coordination of the state management of investment and construction in industrial parks and economic zones.

d/ Place themselves under the specialized state management by the Ministry of Construction and provincial-level Construction Department.

e/ Manage construction activities in industrial parks and economic zones under the construction law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Implementation effect:

a/ This Circular takes effect on August 15, 2009.

b/ Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Construction for consideration and settlement.

 

 

FOR THE MINISTER OF CONSTRUCTION
DEPUTY MINISTER
Cao Lai Quang

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 19/2009/TT-BXD ngày 30/06/2009 về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.599

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!