Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Số hiệu: 17/2018/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 17/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

DN phải tự kiểm tra việc chấp hành PLLĐ ít nhất 01 lần/năm

Ngày 17/10/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất mỗi năm 01 lần nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến tuân thủ. Cụ thể như sau:

- Thời gian kiểm tra: Do doanh nghiệp quyết định;

- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra;

- Nội dung tự kiểm tra: Việc thực hiện báo cáo định kỳ; tuyển dụng và đào tạo lao động; giao kết và thực hiện hợp đồng lao động...;

- Hồ sơ tự kiểm tra: Phiếu tự kiểm tra; kết luận tự kiểm tra; văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra và các tài liệu, hồ sơ phát sinh.

- Báo cáo kết quả kiểm tra: Doanh nghiệp phối hợp với đại diện tập thể lao động thực hiện báo cáo trực tuyến khi có yêu cầu của cơ quan Thanh tra lao động.

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2018/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến; trách nhiệm của người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động (sau đây gọi là tự kiểm tra) là hoạt động tự thu thập, phân tích, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động của người sử dụng lao động tại nơi sản xuất, kinh doanh.

2. Trang thông tin điện tử http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn (sau đây gọi là trang thông tin điện tử) là địa chỉ truy cập trên môi trường mạng để liên kết, tích hợp, đăng tải các kênh thông tin, tài liệu, các ứng dụng và dịch vụ trong lĩnh vực lao động để người lao động, người sử dụng lao động khai thác, sử dụng.

3. Báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến là việc người sử dụng lao động báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trên trang thông tin điện tử.

4. Tài khoản báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến là tài khoản do người sử dụng lao động đăng ký để đăng nhập vào trang thông tin điện tử nhằm thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra, khai thác và sử dụng các thông tin, tài liệu, ứng dụng trong lĩnh vực lao động.

5. Phiếu tự kiểm tra là phiếu ghi nội dung kết quả tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1: TỰ KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRỰC TUYẾN

Điều 4. Hoạt động tự kiểm tra

1. Người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất một (01) lần trong năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc tuân thủ.

2. Thời gian tự kiểm tra cụ thể do người sử dụng lao động quyết định.

3. Thời kỳ tự kiểm tra: từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra.

Điều 5. Nội dung tự kiểm tra

1. Nội dung tự kiểm tra pháp luật lao động bao gồm:

a) Việc thực hiện báo cáo định kỳ;

b) Việc tuyển dụng và đào tạo lao động;

c) Việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động;

d) Việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể;

đ) Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi;

e) Việc trả lương cho người lao động;

g) Việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

h) Việc thực hiện các quy định đối với lao động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, lao động là người nước ngoài;

i) Việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động; xử lý kỷ luật lao động, bồi thường trách nhiệm vật chất;

k) Việc tham gia và trích đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hàng tháng cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia;

l) Việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động;

m) Nội dung khác mà người sử dụng lao động thấy cần thiết.

2. Nội dung tự kiểm tra cụ thể được thiết kế thành phiếu tự kiểm tra theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đăng trên trang thông tin điện tử. Căn cứ vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính, người sử dụng lao động lựa chọn một (01) hoặc nhiều phiếu tự kiểm tra làm nội dung tự kiểm tra.

Điều 6. Trình tự tiến hành tự kiểm tra

Căn cứ thời gian và kế hoạch tự kiểm tra đã xác định, người sử dụng lao động thành lập đoàn tự kiểm tra, đồng thời đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử để lấy phiếu tự kiểm tra làm nội dung tự kiểm tra.

Thành phần đoàn tự kiểm tra gồm: đại diện người sử dụng lao động làm trưởng đoàn; thành viên đoàn là cán bộ lao động, tiền lương, cán bộ an toàn, vệ sinh lao động; đại diện người lao động và thành phần khác có liên quan do người sử dụng lao động tự quyết định.

Đoàn tự kiểm tra tiến hành đối chiếu với các quy định pháp luật lao động hiện hành tương ứng theo từng nội dung tự kiểm tra để phân tích, so sánh và kết luận doanh nghiệp có tuân thủ pháp luật lao động hay không và đưa ra biện pháp khắc phục nội dung không tuân thủ (nếu có). Mẫu kết luận tự kiểm tra được đăng trên trang thông tin điện tử, được cập nhật thường xuyên khi có sự thay đổi của pháp luật lao động.

Đối với những nội dung cần phải đến hiện trường sản xuất, kinh doanh, nơi làm việc của người lao động thì đoàn tự kiểm tra đến để xem xét, kiểm tra, cần thiết có giải pháp khắc phục ngay những vi phạm (nếu có).

Hồ sơ tự kiểm tra gồm phiếu tự kiểm tra, kết luận tự kiểm tra, văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra của doanh nghiệp và các tài liệu, hồ sơ phát sinh trong quá trình tự kiểm tra phải được lưu giữ trong hồ sơ quản lý doanh nghiệp để làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

Điều 7. Báo cáo kết quả tự kiểm tra

1. Người sử dụng lao động phối hợp với đại diện tập thể lao động tại cơ sở thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động.

2. Cơ sở sử dụng lao động, bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện có trụ sở tại địa phương, đơn vị đến thi công tại địa phương phải báo cáo tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến với cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi chi nhánh văn phòng đại diện, đơn vị thi công đang hoạt động.

Mục 2: NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, QUYỀN CỦA ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ VÀ TRÁCH NHIỆM CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG

Điều 8. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động phải tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động quy định tại Thông tư này. Khi có yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan thanh tra nhà nước về lao động, người sử dụng lao động đăng ký tài khoản và báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến trên trang thông tin điện tử.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trong báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến; đảm bảo đúng thời hạn báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

3. Phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở để thực hiện các kiến nghị, phản hồi của cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động theo nội dung báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến; giải trình khi có yêu cầu của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

Điều 9. Quyền của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở

Tham gia đoàn tự kiểm tra thực hiện pháp luật tại doanh nghiệp và báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến của người sử dụng lao động; giám sát người sử dụng lao động thực hiện các kiến nghị của cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động theo nội dung báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến.

Điều 10. Trách nhiệm của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Quản lý trang thông tin điện tử; hằng năm nghiên cứu, hoàn thiện, nâng cấp trang thông tin điện tử và cập nhật những thay đổi của pháp luật lao động nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng.

2. Phân cấp quản lý và hướng dẫn sử dụng trang thông tin điện tử cho Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Định hướng đối tượng báo cáo tự kiểm tra hằng năm phù hợp với định hướng công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Tổng hợp, báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến trong toàn quốc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5. Căn cứ kết quả tự kiểm tra kịp thời tham mưu cho Bộ trưởng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động; đề xuất kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật và kế hoạch tăng cường tuân thủ pháp luật lao động của Bộ và định hướng cho các địa phương về công tác thanh tra lao động hằng năm.

Điều 11. Trách nhiệm của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến và báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến.

2. Phân tích, đánh giá kết quả tự kiểm tra trực tuyến và gửi kiến nghị đến doanh nghiệp đồng thời đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động qua báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến hoặc không chấp hành việc báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến.

4. Tổng hợp tình hình tự kiểm tra tại các cơ sở lao động đóng trên địa bàn gửi Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 15 tháng 10 hằng năm.

5. Căn cứ kết quả tự kiểm tra kịp thời tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động tại địa phương; đề xuất kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật và kế hoạch tăng cường tuân thủ pháp luật lao động tại địa phương hằng năm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho công tác tự kiểm tra

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về nguồn lực và kinh phí cho Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về nguồn lực và kinh phí cho Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về nguồn lực và kinh phí để tổ chức, thực hiện công tác tự kiểm tra và báo cáo theo quy định tại Thông tư này.

Điều 13. Biện pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định tại Thông tư này

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không chấp hành công tác tự kiểm tra và báo cáo theo quy định tại Thông tư này là cơ sở để cơ quan thanh tra nhà nước về lao động tiến hành thanh tra đột xuất hoặc đưa vào kế hoạch thanh tra năm sau, đồng thời là tình tiết tăng nặng để quyết định mức xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị xử lý bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Khen thưởng

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét tặng Bằng khen cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt quy định của pháp luật lao động theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét tặng Giấy khen cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt công tác tự kiểm tra và báo cáo theo quy định tại Thông tư này.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

2. Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động hết hiệu lực khi Thông tư này có hiệu lực.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp và xử lý./.


Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty hạng đặc biệt;
- Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TTr (20).

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

PHỤ LỤC I

MẪU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TỰ KIỂM TRA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

SỞ LĐTBXH TỈNH, THÀNH PHỐ: ……..
THANH TRA SỞ
-------

Kính gửi: Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN

Năm ……………….

TT

Chỉ tiêu (trong kỳ báo cáo)

ĐVT

Loại hình

DN Nhà nước

C.ty trách nhiệm hữu hạn

C.ty cổ phần

DN tư nhân

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Hợp tác xã (HTX)

Công ty hợp danh

khác

1

Số tài khoản đăng ký báo cáo

Tài khoản

2

Số đơn vị báo cáo

Đơn vị

4

Số sai phạm, thiếu sót phát hiện được

Sai phạm

5

Số kiến nghị đã ban hành

Kiến nghị

6

Số đơn vị có phản hồi sau kiến nghị

Đơn vị

MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.17/2018/TT-BLDTBXH

Hanoi, October 17, 2018

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR SELF-INSPECTION OF COMPLIANCE WITH THE LABOR LAW PERFORMED BY ENTERPRISES

Pursuant to Decree No.14/2012/ND-CP dated February 17, 2017 of the Government on functions, duties, rights and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to Clause 4 Article 21 of Decree No.110/2017/ND-CP dated October 04, 2017 of the Government on organization and operation of Inspectorate of Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

At the request of the Chief Ministry Inspectorate;

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs promulgates a Circular providing guidelines for self-inspection of compliance with the labor law performed by enterprises.  

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular provides guidelines for self-inspection of compliance with the labor law, online reporting of the result of self-inspection of compliance with the labor law and responsibilities of employers, labor unions and state inspection agencies for labor affairs.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to employers, labor unions and state inspectorate for labor affairs.

Article 3. Definition

1. “self-inspection of compliance with the labor law” (hereinafter referred to as “self-inspection”) refers to self collection, analysis and evaluation of compliance with provisions of the labor law performed by employers in their own production or business facilities.

2. “website http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn” (hereinafter referred to as "the website") refers to an internet website for connection, integration and update of information, documents, applications and services related to labor affairs to be used by employees and employers.

3. “online reporting of self-inspection result” refers to the activity in which the employer posts the report on self-inspection results on the website.

4. “account for online reporting of self-inspection result" refers to an account registered on the website by the employer and used to post the report on self-inspection results, retrieve and use labor-related information, documents and applications.

5. “self-inspection note” refers to a note specifying activities subject to self-inspection and inspection results.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PARTICULAR PROVISIONS

Section 1: SELF-INSPECTION AND ONLINE REPORTING OF SELF-INSPECTION RESULTS

Article 4. Self-inspection

1. The employer must conduct self-inspection of compliance with the labor law performed in his/her facility at least once a year in order to evaluate the compliance with the labor law and work out methods for enhancement of law soft compliance.

2. Time for self-inspection shall be decided by the employer.

3. The self-inspection period is from the first date of January in the previous year to the inspection date.

Article 5. Activities subject to self-inspection

1. Activities subject to self-inspection include:

a) Periodic reporting;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Signing and execution of labor contract;

d) Communication, negotiation and signing of collective labor agreements;

dd) Working hours and rest hours;

e) Payment to employees;

g) Organization and performance of occupational safety and health activities;

h) Compliance with regulations applied to female labors, elderly labors, child labors, disabled labors and foreign labors

i) Formulation and registration of labor rules, labor discipline and physical compensation;

k) Participation in compulsory social insurance, unemployment insurance and health insurance, and monthly insurance payment;

l) Handling of labor-related disputes and complaints;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Self-inspection matters shall be provided in the self-inspection note according to the business field registered on the website.  The employer shall select one or more than one self-inspection note based upon his/her main working field. 

Article 6. Procedures for self-inspection

According to self-inspection time and plan which are already determined, the employer shall establish a self-inspection delegation and register an account on the website to obtain a self-inspection note.

Components of the self-inspection delegation include a head of the delegation (the representative of the employer) and members thereof, that are persons in charge of salary payment, persons in charge of occupational safety and health work, labor union and other relevant components decided by the employer.

The self-inspection delegation shall compare activities performed in the enterprise with the labor law in force according to the inspection matters provided in the self-inspection note for the purpose of analysis and comparison to judge whether such enterprise complies with the labor law and suggest measures to handle acts against the labor law (if any).  The self-inspection conclusion form shall be posted on the website and regularly updated in case of changes made to the labor law.

As for activities requiring inspection visit to the production facility or workplace of the employees, the self-inspection delegation shall pay a visit to such facility or workplace to check the compliance with the labor law and work out methods for handling violations (if any).

Self-inspection dossier which includes the self-inspection note, self-inspection conclusion, document on establishment of the self-inspection delegation and other documents made during the self-inspection must be stored in the enterprise management dossier as a basis for monitoring, analyzing and developing policies and methods for improvement law compliance in the enterprise.

Article 7. Reporting self-inspection results

1. The employer shall cooperate with the labor union in preparing an online report on the self-inspection result as required in written by the state inspection agency for labor affairs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 2. OBLIGATIONS OF EMPLOYERS, RIGHTS OF LABOR UNIONS AND RESPONSIBILITIES OF STATE INSPECTION AGENCIES FOR LABOR AFFAIRS

Article 8. Obligations of employers

1.  Conduct self-inspection of compliance with the labor law as prescribed in this Circular.  The employer must register an account and make a report on the self-inspection result on the website as required and guided by the state inspection agency for labor affairs.

2. Take legal responsibility for honesty and accuracy of the online report on the self-inspection result and prepare the report on schedule as required by the state management agency for labor affairs.

3. Cooperate with the labor union in implementing recommendations of the state inspection agency for labor affairs according to the online report on the self-inspection result and provide representation as required by the competent authority or competent person.

Article 9. Rights of labor unions

Participate in the self-inspection delegation and make an online report on the self-inspection result as well as supervise implementation of recommendations suggested by the state inspection agency for labor affairs according to the online report on the self-inspection result performed by the employers.

Article 10. Responsibilities of Inspectorate of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

1. Manage the website, conduct annual research to perfect and improve the website and update changes made to the labor law to satisfy using demand.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Make orientation of persons in charge of the self-inspection reporting in conformity with the work orientation of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

4. Make a consolidated online report on the nationwide self-inspection result as required by the competent state management agency.

5. According to the self-inspection result, timely give suggestions to the Minister for great performance of state management in labor, propose plans for inspection of law compliance and plans for enhancement of compliance with the labor law of the Ministry and provide orientation of annual labor inspection for local government authorities.

Article 11. Responsibilities of Inspectorate of the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs

1. Instruct enterprises to register an account used to make an online report on the self-inspection result and prepare such online report.

2. Analyze and evaluate the online result of self-inspection and send recommendations to the enterprise as well as send proposals of inspection plans to the competent authority for approval purpose.

3. Send proposals of irregular inspection to the competent authority for approval purpose if any violation against the labor law is found upon consideration of the online report of the self-inspection result or if there is failure to make online report on the self-inspection result.

4. Send a consolidated report on the result of self-inspection of enterprises located in the area under their management to the Inspectorate of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs according to the report form provided in Appendix issued thereto before October 15 every year.

5. According to the self-inspection result, timely give suggestions to the Director of Department of Labor, War Invalids and Social Affairs for great performance of state management in labor, propose plans for inspection of law compliance and annual plans for enhancement of compliance with the labor law performed in the areas under their management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTATION

Article 12. Sources and conditions for self-inspection

1. The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs shall ensure sufficient sources and funding for tasks performed by the Inspectorate of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs as prescribed in Article 10 herein.

2. The Director of Department of Labor, War Invalids and Social Affairs shall ensure sufficient sources and funding for tasks performed by the Inspectorate of the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs as prescribed in Article 11 herein.

3. The employer shall ensure sufficient sources and funding for self-inspection and reporting under regulations herein.

Article 13. Measures to handle organizations and individuals failing to comply with regulations herein

The acts in which the enterprise, agency or individual fails to conduct self-inspection and make report under regulations herein is a basis for the state inspection agency for labor affairs to carry out irregular inspection or make inspection plan for the following year and a aggravation for imposing penalties for administrative violations, and will face criminal charges if causing serious effects and shall be subject to other legally accepted measures.

Article 14. Commendation

1. The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs shall consider and grant the certificate of merit to enterprises, agencies and individuals who well comply with the provisions of the labor law at the request of Chief Inspectorate of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Effect

1. This Circular comes into from January 01, 2019.

2. Decision No.02/2006/QD-BLDTBXH dated February 16, 2006 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs providing for regulations on use of self-inspection note will expire on the effective date of this Circular.

3. Should any question arise during implementation, relevant entities shall inform the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for consolidation and handling./.

 

MINISTER
Dao Ngoc Dung

 

APPENDIX I

SPECIMEN OF REPORT ON SELF-INSPECTION OF COMPLIANCE WITH THE LABOR LAW PERFORMED IN ENTERPRISES
(Issued together with Circular No.17/2018/TT-BLDTBXH dated October 17, 2018 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

To: Inspectorate of Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

REPORT ON RESULTS OF SELF-INSPECTION OF COMPLIANCE WITH THE LABOR LAW PERFORMED BY ENTERPRISES

Year …

No.

Criteria (in reporting period)

Unit

Type of enterprise

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Limited liability company

Joint-stock company

Sole proprietorship

Foreign-invested enterprise

Cooperative

Partnership

Others

1

Number of reporting account

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Enterprise

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Number of violations or shortcomings found

Violation

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Number of recommendations issued

Recommendation

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6

Number of enterprises giving response after receiving the recommendation

Enterprise

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


50.007

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!