Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-NHNN tổ chức tín dụng mua trái phiếu

Số hiệu: 15/2018/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 18/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Remarkable Decrees coming into force from the beginning of August 2018

After the article “New Decrees coming into force from the beginning of August 2018”, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT introduces remarkable contents of the following Circulars and Joint Circulars:

1. Types of documents are required to be sent to the police authority by the Court

Joint Circular No.05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC prescribing cooperation in notification and provision of information and documents regarding the offenders is promulgated on June 25, 2018.

According to the Joint Circular, the People’s Court is required to send the police authority the following documents:

- Custody decisions, decisions on cancelling the custody measure and decisions on replacing the custody measure

- Criminal judgments of the county court; criminal judgments of the court of appeal; criminal decisions on cassation, criminal decision on reopening, decisions on serving prison sentence and decisions on prison sentence commutation

- Decisions on exemption from serving the prison sentence, decisions on deferred prison sentence, decisions on suspended prison sentence, decisions on conditional parole and decisions on cancelling the conditional parole decisions;

- Decisions on imposing the mandatory disease treatment measure, decisions on suspending the mandatory disease treatment measure and decision on criminal record expungement;

- Decisions of the President on consideration of application for death sentence reduction (rejecting the application for death sentence reduction or reducing the death sentence), decisions on serving death sentence and records of serving death sentence

Joint Circular No.5 comes into force from August 08, 2018 and replaces Joint Circular No.03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC dated June 01, 2006.

2. Banks are prohibited from purchasing corporate bonds for purpose of restructuring enterprises’ debts

This is a new content of Circular No.15/2018/TT-NHNN which amends Circular No.22/2016/TT-NHNN on purchase of corporate bonds by credit institutions and branches of foreign banks.

According to the Circular, credit institutions and branches of foreign banks are prohibited from purchasing corporate bonds for the purpose of restructuring debts of those enterprises.

The principles for purchasing corporate bonds by credit institutions and branches of foreign banks are also added, including:

-  The decision on internal control of corporate bonds purchase, especially for bonds issued to execute projects in fields with potential risks.

- Specific regulations on fields with potential risks and credit policies for investment in these fields

Circular No.15/2018/TT-NHNN comes into force from August 02, 2018.

3. Guidelines for cooperation in enforcement of the Court’s bankruptcy decision

Joint Circular No.07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC providing for cooperation in enforcement of the Court’s decision on bankruptcy settlement is issued by the Minister of Justice, Chief Justice of Supreme People’s Court and Chief Procurator of the Supreme People’s Procuracy on June 12, 2018.

Below is the procedure for cooperation between the judgment execution authority and the Court in enforcement of the bankruptcy decision:

- The Court's decision on bankruptcy settlement is transferred to the competent civil judgment enforcement authority within 30 days from the effective date of such decision.

- Director of the competent civil judgment enforcement authority proactively issues the judgment enforcement decision and assign enforcement officers.

- The enforcement officers performs their task in accordance with provisions of the Law on enforcements of civil judgments and liquidates the remaining assets of the enterprise or cooperatives going bankrupt.

Joint Circular No.07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC comes into force from August 01, 2018.

4. Circular No.56/2018/TT-BTC, which provides for prices for appraisal of reports on environmental effect evaluation, collection, payment, management and use of charges for appraisal of reports on environmental effect evaluation by central government authorities, comes into force from August 10, 2018.

5. Circular No.55/2018/TT-BTC which amends 07 Circulars on charging on environment and natural resources comes into force from August 10, 2018.

6. Circular No.03/2018/TT-BLĐTBXH, which prescribes standards for job titles of public employees specialized in vocational training, comes into force from August 01, 2018.

>> CLICK HERE TO READ THE ARTICLE IN VIETNAMESE

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 15/2018/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2018

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-NHNN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI MUA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 22/2016/TT-NHNN).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN

1. Sửa đổi điểm d và bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 3 như sau:

“d) Quy định kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu phát hành với mục đích thực hiện các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro theo đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm phát hiện các rủi ro, vi phạm pháp luật và đảm bảo khả năng thu hồi tiền gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp;

đ) Quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách tín dụng, đầu tư vào các lĩnh vực này.”

2. Bổ sung khoản 6 Điều 3 như sau:

“6. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Điều 2. Bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 22/2016/TT-NHNN.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Hiu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2018.

2. Đối với các hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp đã ký kết hoặc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ CSTT, Vụ PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No.: 15/2018/TT-NHNN

Hanoi, June 18, 2018

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO THE CIRCULAR NO. 22/2016/TT-NHNN DATED JUNE 30, 2016 BY THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM ON PURCHASE OF CORPORATE BONDS BY CREDIT INSTITUTIONS AND BRANCHES OF FOREIGN BANKS

Pursuant to the Law on State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on credits institutions dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on amendments to the Law on credit institutions dated November 20, 2017;

Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

At the request of the Director of the Monetary Policy Department;

The Governor of the State Bank of Vietnam promulgates a Circular providing amendments to the Circular No. 22/2016/TT-NHNN dated June 30, 2016 by the Governor of the State Bank of Vietnam on purchase of corporate bonds by credit institutions and branches of foreign banks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Amendments to Point d and addition of Point dd to Clause 2 Article 3:

“d) Regulations on internal control of purchase of corporate bonds, especially bonds issued for implementation of programs/ projects in sectors posing potential risks according to the evaluation by credit institutions/ branches of foreign banks so as to discover risks or violations and ensure the recovery of corporate bond principals and interests;

dd) Specific regulations on sectors posing potential risks and credit/ investment policies in these sectors.”

2. Addition of Clause 6 to Article 3:

“6. Credit institutions and branches of foreign banks are not allowed to purchase corporate bonds issued for the purpose of restructuring debts of the issuer.”

Article 2. Article 4 of Circular No. 22/2016/TT-NHNN is abrogated.

Article 3. Implementation

Chief of the Ministry’s Office, the Director of the Monetary Policy Department, Heads of units affiliated to the State Bank of Vietnam, Directors of branches of the State Bank of Vietnam in provinces and central-affiliated cities, Chairpersons of the Boards of Directors, Chairpersons of the Boards of Members and General Directors (Directors) of credit institutions and branches of foreign banks shall implement this Circular.

Article 4. Entry into force

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. With regard to contracts for purchase of corporate bonds entered into before the date of entry into force of this Circular, credit institutions, branches of foreign banks and customers shall continue performing contents of such contracts or make adjustments to such contracts in conformity with regulations herein./.

 

 

PP. GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Thi Hong

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/06/2018 sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.627

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!