Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ

Số hiệu: 138/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 04/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

Ngày 4/10/2011, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Theo đó, doanh nghiệp thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ được quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật, thay vì quy định cũ phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế. Tuy nhiên, khi Báo cáo tài chính theo đơn vị tiền tệ trong kế toán (ngoại tệ), còn phải quy đổi báo cáo tài chính sang VND khi nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước.

Việc thay đổi từ một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán này sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán khác chỉ được thực hiện tại thời điểm bắt đầu niên độ kế toán mới, và phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 138/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-BTC NGÀY 14/9/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;

- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng;

- Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số quy định tại Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1. Mục 4 phần thứ nhất “Quy định chung” được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Chữ viết, chữ số, đơn vị tính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

3.1. Chữ viết, chữ số trong kế toán

- Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt.

- Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ,... phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.”

3.2. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán

Đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa là đơn vị đo lường chính thức của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp có sử dụng đơn vị đo lường khác thì phải quy đổi ra đơn vị đo lường chính thức của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3.3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

a) Đơn vị tiền tệ trong kế toán: là Đồng Việt Nam (Ký hiệu quốc gia là “đ”; Ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính.

b) Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài (dưới đây gọi tắt là doanh nghiệp nhỏ và vừa) thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào quy định của Luật Kế toán để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Khi lựa chọn ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp Nhỏ và vừa phải đáp ứng được đồng thời các tiêu chuẩn sau:

+ Đơn vị tiền tệ đó phải được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, có ảnh hưởng lớn đến giá bán hàng hoá, dịch vụ và thường là đơn vị tiền tệ được sử dụng trong việc quyết định giá bán hàng;

+ Đơn vị tiền tệ đó phải được sử dụng chủ yếu trong việc mua hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp nhỏ và vừa và thường là đơn vị tiền tệ được sử dụng chủ yếu trong việc tính toán doanh thu, chi phí nhân công, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, hàng hoá và dịch vụ.

- Doanh nghiệp Nhỏ và vừa có công ty mẹ ở nước ngoài thì chỉ được lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán giống với đơn vị tiền tệ trong kế toán của công ty mẹ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Doanh nghiệp Nhỏ và vừa được thành lập với mục đích chủ yếu là sản xuất và gia công sản phẩm cho công ty mẹ, phần lớn nguyên liệu được mua từ công ty mẹ và sản phẩm được xuất khẩu và tiêu thụ bởi công ty mẹ;

+ Tỷ trọng các hoạt động của doanh nghiệp Nhỏ và vừa với công ty mẹ hoặc tỷ trọng các giao dịch kinh doanh của doanh nghiệp Nhỏ và vừa bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán của công ty mẹ là đáng kể (trên 70%).

c) Quy đổi báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ sang Việt Nam Đồng khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước

- Các doanh nghiệp Nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài thành lập và hoạt động ở Việt Nam sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đồng thời với việc lập Báo cáo tài chính theo đơn vị tiền tệ trong kế toán (ngoại tệ) còn phải quy đổi báo cáo tài chính sang Việt Nam Đồng khi nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước.

- Nguyên tắc quy đổi báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ kế toán là ngoại tệ sang Việt Nam Đồng:

Tất cả các khoản mục trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp (cả số liệu báo cáo và số liệu so sánh) đều được quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng (sau đây viết tắt là tỷ giá bình quân liên ngân hàng) do NHNN Việt Nam công bố tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Trường hợp tại ngày kết thúc kỳ kế toán không có tỷ giá bình quân liên ngân hàng thì lấy tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày gần nhất trước ngày kết thúc kỳ kế toán.

d) Kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ

Báo cáo tài chính lập theo đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ được kiểm toán theo chế độ quy định hiện hành. Báo cáo tài chính lập theo đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ khi quy đổi ra Việt Nam đồng không bắt buộc phải kiểm toán mà chỉ cần có ý kiến xác nhận của kiểm toán về tỷ giá quy đổi và tính chính xác của việc quy đổi.

đ) Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

- Khi có sự thay đổi lớn về hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn đến đơn vị tiền tệ được sử dụng trong các giao dịch kinh tế không còn thoả mãn các tiêu chuẩn nêu ở điểm a khoản 4.3 mục 4 Phần thứ nhất “Quy định chung” Quyết định 48/2006/QĐ-BTC thì doanh nghiệp Nhỏ và vừa được thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán. Việc thay đổi từ một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán này sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán khác chỉ được thực hiện tại thời điểm bắt đầu niên độ kế toán mới. Doanh nghiệp Nhỏ và vừa phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.

- Tỷ giá áp dụng cho các khoản mục thuộc Bảng Cân đối kế toán khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán:

Các khoản mục thuộc Bảng cân đối kế toán được quy đổi sang đơn vị tiền tệ trong kế toán mới theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

- Trình bày thông tin so sánh khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

Trong kỳ kế toán đầu tiên kể từ khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp Nhỏ và vừa phải lập báo cáo tài chính theo đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán mới và trình bày lại số liệu về thông tin so sánh (cột “Đầu năm” của Bảng Cân đối kế toán và cột “Năm trước” của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ), cụ thể:

+ Cột “Đầu năm” của Bảng Cân đối kế toán được trình bày căn cứ vào Bảng Cân đối kế toán được lập tại thời điểm đầu năm tài chính (thời điểm thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán) bằng cách sử dụng tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

+ Cột “Năm trước” của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được trình bày căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập tại thời điểm đầu năm bằng cách sử dụng tỷ giá bình quân liên ngân hàng trung bình năm trước liền kề năm thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

­e) Thuyết minh báo cáo tài chính

Khi quy đổi báo cáo tài chính (được lập bằng ngoại tệ) sang Việt Nam Đồng hoặc khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp Nhỏ và vừa phải trình bày rõ trên Thuyết minh báo cáo tài chính lý do thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán và những ảnh hưởng (nếu có) đối với báo cáo tài chính do việc quy đổi báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Việt Nam Đồng hoặc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.”

2. Mục 5, 6, 7, 8, 9 phần thứ nhất “Quy định chung” được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Sửa đổi số thứ tự các Mục 5, 6, 7, 8, 9 thành Mục “4, 5, 6, 7, 8”.

- Các điểm tương ứng trong Mục 5, 6, 7, 8, 9 cũ được sửa đổi, bổ sung tương ứng trong Mục 4, 5, 6, 7, 8 mới.

3. Mục II phần thứ hai “Hệ thống tài khoản kế toán” được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Bổ sung tài khoản 171 – “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ”.

b) Bổ sung Tài khoản 3389 - “Bảo hiểm thất nghiệp”.

c) Sửa đổi số hiệu tài khoản 431 - “Quỹ khen thưởng phúc lợi” như sau:

- Đổi số hiệu tài khoản 431- “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” thành tài khoản 353 - “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”;

- Đổi số hiệu tài khoản 4311 - “Quỹ khen thưởng” thành tài khoản 3531-“ Quỹ khen thưởng”;

- Đổi số hiệu tài khoản 4312 - “Quỹ phúc lợi” thành tài khoản 3532- “Quỹ phúc lợi”.

d) Bổ sung tài khoản 3533 - “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ”, là tài khoản cấp 2 của tài khoản 353 - “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”.

đ) Bổ sung tài khoản 3534 - “Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty”, là tài khoản cấp 2 của tài khoản 353 - “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”.

e) Bổ sung tài khoản 356 - “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” và bổ sung 2 tài khoản cấp 2 như:

- Tài khoản 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

- Tài khoản 3562 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ.

4. Phần thứ hai “Hệ thống tài khoản kế toán” bổ sung Mục II I như sau:

“III. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép một số tài khoản kế toán

1. Kế toán chi phí phát hành cổ phiếu

Trường hợp công ty cổ phần phát hành cổ phiếu, kế toán ghi nhận các chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, ghi:

Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần

Có các TK 111, 112…

2. Kế toán tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu tại công ty cổ phần

a. Các quy định chung:

- Việc tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu được hướng dẫn bổ sung trong Thông tư này bao gồm các trường hợp phát hành thêm cổ phiếu không thu tiền, như: Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trả cổ tức bằng cổ phiếu) và từ quỹ khen thưởng, phúc lợi.

- Trong mọi trường hợp phát hành thêm cổ phiếu không thu tiền, công ty cổ phần đều phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. Khi được đại hội cổ đông thông qua và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành thêm cổ phiếu, công ty cổ phần phải ghi sổ kế toán để điều chỉnh vốn cổ phần theo phương án đã được phê duyệt.

b. Kế toán các nghiệp vụ cụ thể:

- Trường hợp công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, kế toán căn cứ vào hồ sơ, chứng từ kế toán liên quan, ghi:

Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần

Có TK 4111- Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- Trường hợp công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Có TK 4111- Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (nếu có).

- Trường hợp công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trả cổ tức bằng cổ phiếu), ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 4111- Vốn đầu tư của chủ sở hữu;

Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (nếu có).

- Trường hợp công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 3531 - Quỹ khen thưởng

Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (Phần chênh lệch giữa giá bán thấp hơn mệnh giá - nếu có)

Có TK 4111 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (Phần chênh lệch giữa giá bán cao hơn mệnh giá - nếu có).

3. Kế toán trường hợp nhà đầu tư được nhận cổ phiếu do công ty cổ phần tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu

Khi nhà đầu tư được nhận thêm cổ phiếu mà không phải trả tiền do công ty cổ phần sử dụng thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (chia cổ tức bằng cổ phiếu) thì thực hiện theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

4. Kế toán Bảo hiểm thất nghiệp

Kế toán bảo hiểm thất nghiệp sử dụng tài khoản 3389. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích và đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ở doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. Doanh nghiệp Nhỏ và vừa phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi Bảo hiểm thất nghiệp.

Kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản 3389 - Bảo hiểm thất nghiệp

Bên Nợ: Số Bảo hiểm thất nghiệp đã nộp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Bên Có:

- Trích bảo hiểm thất nghiệp vào chi phí sản xuất, kinh doanh;

- Trích bảo hiểm thất nghiệp khấu trừ vào lương của công nhân viên.

Số dư bên Có: Số bảo hiểm thất nghiệp đã trích nhưng chưa nộp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

- Định kỳ trích bảo hiểm thất nghiệp tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ các TK 154, 642…

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3389).

- Tính số tiền bảo hiểm thất nghiệp mà công nhân viên phải nộp được trừ vào lương của công nhân viên, ghi:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3389).

- Khi nộp bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3389)

Có các TK 111, 112.

5. Kế toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi

a. Kết cấu, nội dung phản ánh và phương pháp hạch toán của tài khoản 3531, 3532 không thay đổi so với tài khoản 431 quy định tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b. Tài khoản 3533- Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3533 - “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ”

Bên Nợ:

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ giảm khi tính hao mòn TSCĐ hoặc do nhượng bán, thanh lý, phát hiện thiếu khi kiểm kê TSCĐ dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi.

Bên Có:

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ tăng do đầu tư, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi hoàn thành đưa vào sử dụng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi.

Số dư Có:

Số quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ hiện có cuối kỳ.

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

- Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phúc lợi đưa vào sử dụng cho mục đích văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ (Nguyên giá)

Có các TK 111, 112, 241, 331,...

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3532 - Quỹ phúc lợi

Có TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.

- Cuối niên độ kế toán, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, sử dụng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

- Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, dùng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi:

+ Ghi giảm TSCĐ nhượng bán, thanh lý:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

+ Phản ánh các khoản thu, chi nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

* Đối với các khoản chi, ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có các TK 111, 112, 334,…

* Đối với các khoản thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112, ...

Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).

c. Tài khoản 3534 - “Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty”

Tài khoản này phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3534 - “Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty”

Bên Nợ:

Các khoản chi tiêu quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

Bên Có:

Trích lập quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty từ lợi nhuận sau thuế TNDN.

Số dư bên Có:

Số quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty hiện có cuối kỳ.

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

- Trong năm khi tạm trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 3534 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

- Cuối năm, xác định Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty được trích thêm, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 3534 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

- Khi dùng Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty để chi thưởng cho cá nhân, tập thể trong doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 3534 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

Có các TK 111, 112.

6. Kế toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Kế toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng tài khoản 356. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Nhỏ và vừa chỉ được sử dụng cho nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Hạch toán tài khoản này phải theo một số nguyên tắc sau

- Việc trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được hạch toán vào chi phí quản lý kinh doanh để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Hàng năm, doanh nghiệp tự xác định mức trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 356 - “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”

Bên Nợ:

- Các khoản chi tiêu từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

- Giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định (TSCĐ) khi tính hao mòn TSCĐ, giá trị còn lại của TSCĐ khi nhượng bán, thanh lý, chi phí thanh lý TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

- Giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ khi TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh.

Bên Có:

- Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tính vào chi phí quản lý kinh doanh.

- Số thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã dùng cho nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ.

Số dư bên Có: Số quỹ phát triển khoa học và công nghệ hiện còn của doanh nghiệp tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

Tài khoản 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, có 2 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ: Phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, chi tiêu quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

Tài khoản 3562 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ: Phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ (Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ).

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

- Trong năm khi trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo chế độ quy định, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh (6422)

Có TK 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

- Khi chi tiêu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331…

- Khi đầu tư, mua sắm tài sản cố định hoàn thành bằng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, ghi:

Nợ TK 211 - Tài sản cố định (Nguyên giá)

Nợ TK 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331…

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Có TK 3562 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ.

- Cuối kỳ kế toán, tính hao mòn tài sản cố định đầu tư, mua sắm bằng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, ghi:

Nợ TK 3562 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

- Khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã dùng cho nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ:

+ Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán:

Nợ TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Có TK 211 - Tài sản cố định.

+ Ghi nhận số tiền thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ các TK 111, 112, 131

Có TK 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

+ Ghi nhận chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ TK 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331.

- Khi kết thúc quá trình nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, chuyển TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sang phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, kế toán ghi:

Nợ TK 3562 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ

(Phần giá trị còn lại của TSCĐ hình thành từ quỹ chưa khấu hao hết)

Có TK 711 - Thu nhập khác.

Kể từ thời điểm TSCĐ chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, hao mòn của TSCĐ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

7. Kế toán Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

Kế toán Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ sử dụng tài khoản 171. Tài khoản này dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ.

Kết cấu, nội dung và phương pháp hạch toán Tài khoản 171 “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ” được thực hiện theo Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.

8. Kế toán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ

Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Việc xác định số thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp và kê khai thuế GTGT, thuế TNDN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

- Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

+ Khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có các TK 155, 156.

+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

Nợ các TK 154, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết doanh thu bán hàng nội bộ).

Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

- Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

+ Khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có các TK 155, 156.

+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

Nợ các TK 154, 642… (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá) (Chi tiết doanh thu bán hàng nội bộ)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

9. Kế toán đánh giá lại tài sản khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp Nhỏ và vừa được phép tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp (trừ trường hợp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần) theo quy định của pháp luật, kế toán ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản là thu nhập khác hoặc chi phí khác, ghi:

- Đối với phần giá trị tài sản được đánh giá tăng, ghi:

Nợ các tài khoản liên quan

Có TK 711 – Thu nhập khác.

- Đối với phần giá trị tài sản được đánh giá giảm, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có các tài khoản liên quan.”

5. Một số quy định tại Phần thứ ba - “Hệ thống báo cáo tài chính” được sửa đổi, bổ sung như sau:

5.1. Điểm (2) khoản 4 Mục I Phần thứ ba “Hệ thống báo cáo tài chính” bổ sung nội dung sau:

Các doanh nghiệp Nhỏ và vừa (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thì ngoài việc nộp Báo cáo tài chính năm cho các cơ quan theo quy định (Cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thống kê) còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.”

5.2. Mục I phần thứ ba “Hệ thống báo cáo tài chính” bổ sung nội dung sau:

“5. Trình bày báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

- Đối với Bảng Cân đối kế toán: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu kế thừa của doanh nghiệp cũ trước khi chuyển đổi được ghi nhận là số phát sinh của doanh nghiệp mới và được trình bày trong cột “Cuối năm”. Cột “Đầu năm” không có số liệu.

- Đối với Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Chỉ trình bày số liệu kể từ thời điểm chuyển đổi đến cuối kỳ báo cáo đầu tiên trong cột “Năm nay”. Cột “Năm trước” không có số liệu.

- Đối với Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Chỉ trình bày số liệu kể từ thời điểm chuyển đổi đến cuối kỳ báo cáo đầu tiên trong cột “Năm nay”. Cột “Năm trước” không có số liệu.”

5.3. Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán (Mẫu số B01-DNN)

- Đổi mã số chỉ tiêu “Nợ dài hạn” - Mã số 320 trên Bảng cân đối kế toán thành mã số 330 trên Bảng cân đối kế toán.

- Đổi mã số chỉ tiêu “Vay và nợ dài hạn” - Mã số 321 trên Bảng cân đối kế toán thành mã số 331 trên Bảng cân đối kế toán.

- Đổi mã số chỉ tiêu “Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm” - Mã số 322 trên Bảng cân đối kế toán thành mã số 332 trên Bảng cân đối kế toán.

- Đổi mã số chỉ tiêu “Phải trả, phải nộp dài hạn khác” - Mã số 328 trên Bảng cân đối kế toán thành mã số 338 trên Bảng cân đối kế toán.

- Đổi mã số chỉ tiêu “Dự phòng phải trả dài hạn” - Mã số 329 trên Bảng cân đối kế toán thành mã số 339 trên Bảng cân đối kế toán.

- Đổi mã số chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” - Mã số 430 trên Bảng Cân đối kế toán thành Mã số 323 trên Bảng Cân đối kế toán. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” là số dư Có của tài khoản 353 - “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” trên Sổ Cái hoặc Nhật ký Sổ Cái.

- Sửa đổi chỉ tiêu “Người mua trả tiền trước” - Mã số 313 trên Bảng Cân đối kế toán. Chỉ tiêu người mua trả tiền trước phản ánh tổng số tiền người mua ứng trước để mua tài sản, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ tại thời điểm báo cáo. Chỉ tiêu này không phản ánh các khoản doanh thu chưa thực hiện (gồm cả doanh thu nhận trước). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Người mua trả tiền trước” là số dư Có chi tiết của tài khoản 131 – “Phải thu của khách hàng” mở cho từng khách hàng trên sổ kế toán chi tiết TK 131.

- Bổ sung chỉ tiêu “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ” - Mã số 157 trên Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu này phản ánh giá trị trái phiếu Chính phủ của bên mua khi chưa kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ” là số dư nợ của Tài khoản 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ trên sổ kế toán chi tiết TK 171.

- Bổ sung chỉ tiêu “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ” - Mã số 327 trên Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu này phản ánh giá trị trái phiếu Chính phủ của bên bán khi chưa kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ” là số dư có của Tài khoản 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ trên sổ kế toán chi tiết TK 171.

- Bổ sung chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn” - Mã số 328 trên Bảng Cân đối kế toán. Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn” là số dư Có của tài khoản 3387 - “Doanh thu chưa thực hiện” trên sổ kế toán chi tiết TK 3387 (Số doanh thu chưa thực hiện có thời hạn chuyển thành doanh thu thực hiện trong vòng 12 tháng tới).

- Đổi mã số chỉ tiêu “Dự phòng phải trả ngắn hạn” - Mã số 319 trên Bảng Cân đối kế toán thành mã số 329.

- Bổ sung chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện dài hạn” - Mã số 334 trên Bảng Cân đối kế toán. Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện dài hạn” là số dư Có của tài khoản 3387 - “Doanh thu chưa thực hiện” trên sổ kế toán chi tiết TK 3387 (Số doanh thu chưa thực hiện có thời hạn chuyển thành doanh thu thực hiện trên 12 tháng hoặc bằng tổng số dư có TK 3387 - “Doanh thu chưa thực hiện” trừ (-) số doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn phản ánh ở chỉ tiêu 328).

- Bổ sung chỉ tiêu “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” - Mã số 336 trên Bảng Cân đối kế toán. Chỉ tiêu này phản ánh Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” là số dư Có của tài khoản 356 - “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” trên Sổ kế toán tài khoản 356.

5.4. Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trên Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DNN)

- Tiền thu bán trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua, bán lại (Repo) được phản ánh vào chỉ tiêu “Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được” (Mã số 33);

- Tiền thanh toán mua/mua lại trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua, bán lại (Repo) được phản ánh vào chỉ tiêu “Tiền chi trả nợ gốc vay” (Mã số 34).

5.5. Điểm (1) và (2) khoản 5 Mục III - Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNN) được sửa đổi, bổ sung như sau:

(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

Cuối năm

Đầu năm

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại cổ phiếu)

-

-

-

-

- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại trái phiếu)

-

-

-

-

- Đầu tư ngắn hạn khác

 

-

 

-

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

 

-

 

-

(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

 

 

 

 

- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (Chi tiết cho từng công ty liên kết, cơ sở liên doanh)

-

-

-

-

- Đầu tư dài hạn khác

 

 

 

 

- Đầu tư cổ phiếu

-

-

-

-

- Đầu tư trái phiếu

-

-

-

-

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

 

-

 

-

- Cho vay dài hạn

 

-

 

-”

6. Mục I Phần thứ năm “Chế độ sổ kế toán” bổ sung nội dung sau:

“10. Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán khi chuyển đổi hình thức sở hữu:

- Khi chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp Nhỏ và vừa phải tiến hành khoá sổ kế toán theo quy định của pháp luật. Trong kỳ kế toán đầu tiên sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải ghi sổ kế toán theo nguyên tắc sau:

- Đối với sổ kế toán phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên sổ kế toán của doanh nghiệp cũ được ghi nhận là số phát sinh trên sổ kế toán của doanh nghiệp mới. Dòng số dư đầu kỳ trên sổ kế toán của doanh nghiệp mới không có số liệu.”

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Những phần kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa khác không được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này thì thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Những nội dung quy định tại Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC trái với quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

2. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các ngành có liên quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các đơn vị trên địa bàn quản lý.

3. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục tài chính doanh nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Toà án NDTC;
- Viện Kiểm sát NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh; thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No.: 138/2011/TT-BTC

Hanoi, October 04, 2011

 

CIRCULAR

GUIDING AMENDMENT, SUPPLEMENTATION OF ACCOUNTING REGIME OF THE SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES ISSUED TOGETHER WITH DECISION NO.48/2006/QD-BTC DATED 14/9/2006 OF MINISTER OF FINANCE

- Pursuant to the Law on Accounting No.03/2003/QH11 dated 17/06/2003;

- Pursuant to the Decree No.129/2004/ND-CP dated 31/05/2004 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of Articles of the Accounting Law applicable to business activities;

- Pursuant to the Decree No.118/2008/ND-CP dated 27/11/2008 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

- Pursuant to the Decree No.56/2009/ND-CP dated 30/6/2009 of the Government on assistance to the development of small- and medium-sized enterprises;

- Pursuant to the Decree No.123/2008/ND-CP dated 8/12/2008 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of Articles of the Law on Value Added Tax;

- Pursuant to the Decree No.124/2008/ND-CP dated 11/12/2008 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of Articles of the Law on Enterprise Income Tax;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. To amend and supplement some provisions of the accounting regime for small and medium-sized enterprises, issued together with Decision No.48/2006/QD-BTC dated 14/9/2006 of the Minister of Finance as follows:

1. Item 4, Part 1 "General Provisions" is amended and supplemented as follows:

"3. Script, numerals, units, currency units used in accounting

3.1. Script, numerals in accounting

- The script used in accounting is Vietnamese.

- “Numerals used in accounting is Arabic numerals: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; after the numerals of thousand, million, billion, trillion,... must be put a point (.). When it still records digits after the units digit, it must put a comma (,) after the units digit.

3.2. Unit used in accounting

Unit in kind and unit of labor time applied to small and medium-sized enterprises is the official measurement unit of the Socialist Republic of Vietnam; in case of using other measurement units, it must be converted into the official measurement unit of the Socialist Republic of Vietnam.

3.3. The currency unit used in accounting

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case an accounting unit mainly collects and spends in foreign currencies, it may choose a foreign currency as the currency unit for account books, preparation, and presentation of financial statements.

b) Selection of the currency unit in accounting for small and medium-sized enterprises with foreign investment

- Small and medium-sized enterprises with foreign investment (hereinafter referred to as small and medium-sized enterprises) mainly collecting and spending in foreign currencies, based on the Accounting Law to consider and decide on selection of currency unit in accounting and is responsible for that decision before the law. When selecting foreign currency as the currency unit in accounting, small and medium-sized enterprise must notify the tax office of direct management.

- When selecting foreign currency as the currency unit in accounting, small and medium-sized enterprises must meet the following criteria simultaneously:

+ The unit of currency must be used primarily in the enterprise’s sale and supply of  services, which greatly affect the price of goods, services and as currency usually used in determining the sales price;

+ The unit of currency must be used primarily in purchase and sale of goods and services of small and medium-sized enterprises and as often the currency unit primarily used in the calculation of revenue, labor costs, payment for purchase of raw materials, goods and services.

- Small and medium-sized enterprise having oversea-based parent company is only selected currency unit in accounting like the currency unit in accounting of the parent company if it is of one of the following cases:

+ Small and medium-sized enterprise which was established with the primary purpose of producing and processing products for its parent company, most materials are purchased from the parent company and the products are exported and consumed by the parent company;

+ The proportion of the activities of small and medium-sized enterprise with its parent company or the proportion of the business transactions of small and medium-sized enterprise with currency unit in accounting of the parent company is substantial (70%) .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Small and medium-sized enterprise with foreign investment established and operating in Vietnam using foreign currency as the currency unit in accounting, shall simultaneously with the preparation of financial statements by currency unit in accounting (foreign currency) convert the financial statements to Vietnam dong as submitted to the State management agency.

- The principle of conversion of financial statements prepared by currency unit in accounting as foreign currency into Vietnam dong:

All items on the financial statements of the enterprise (including reported data and comparative data) are converted at average exchange rate on the interbank foreign currency market (hereinafter referred to as inter-bank average exchange rate) announced by the Vietnam State Bank at the date of ending the accounting period. If the date of ending accounting period has no the inter-bank average exchange rate, apply the inter-bank average exchange rate at the nearest date before the date of ending accounting period.

d) Audit of financial statements in the case of using the currency unit in accounting as foreign currency

Financial statements prepared in accordance with the currency unit in accounting as foreign currency are audited according to the current regulations. Financial statements prepared in accordance with the currency unit in accounting as foreign currency is not required to be audited as converted into Vietnam dong but it only need to have the certification of auditor of the exchange rate and the accuracy of the conversion.

đ) Change of currency unit in accounting

- When there are major changes in operations of management and business leading to the currency unit used in the economic transactions no longer meets the criteria specified in point a, clause 4.3, Item 4, Part 1 "General provision" of Decision 48/2006/QD-BTC, small and medium-sized enterprises shall be changed the currency unit in accounting. The change from a currency unit used for recording this account book to a currency unit used for recording another account book is made only at the beginning time of a new accounting year. Small and medium-sized enterprises shall notify tax offices of direct management on the change of currency unit in accounting not later than 10 working days from the date of ending accounting year.

- Exchange rate applicable for the items of Balance Sheet of accounting when changing the currency unit in accounting:

The items of Balance Sheet of accounting are converted into currency unit in the new accounting according to the interbank average exchange rate at the date of changing currency unit in accounting.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The column "At the beginning of the year" of the Balance Sheet of accounting is presented based on the Balance Sheet of accounting made at the beginning of fiscal year (the time of changing the currency unit in accounting) by using the inter-bank average exchange rate at the date of changing the currency unit in accounting.

+ The column "the Last Year" of the statement on the results of business operations and cash flow statement are presented based on the statement on the results of business operations and cash flow statement made at the beginning of the year by using the inter-bank average exchange rate of the preceding year of the one changed the currency unit in accounting.

e) Explanation of financial statements

When the conversion of financial statement (made in foreign currency) into Vietnam Dong or the currency unit change in accounting is made, small and medium-sized enterprise must present clearly on the explanation of financial statement the reasons for the change of currency unit in accounting and the impact (if any) for the financial statement due to the conversion of financial statement from foreign currency into Vietnam Dong or change of the currency unit in accounting.

2. Items 5, 6, 7, 8, 9 of Part 1 "General Provisions" are amended and supplemented as follows:

- To amend the ordinal number of items 5, 6, 7, 8, 9 into items "4, 5, 6, 7, 8".

- The corresponding points in the former items 5, 6, 7, 8, 9 are amended and supplemented respectively in the new items 4, 5, 6, 7, 8.

3. Item II Part II "system of accounts" is amended and supplemented as follows:

a) To supplement Account 171 - "Purchase and sale of government bonds."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) To amend Account 431 - "The fund for reward and welfare" as follows:

- To change Account 431 - "The fund for reward and welfare" into Account 353 - "The fund for reward and welfare";

- To change Account 4311 - "reward fund" into Account 3531 - "reward fund";

- To change Account 4312 - "welfare fund" into Account 3532 - "welfare fund".

d) To supplement Account 3533 - "The welfare fund formed fixed asset", as the level 2 account of Account 353 - "The fund for reward and welfare."

đ) To supplement Account 3534 - "Reward Fund for the unit of management and administration of company" as the level 2 account of Account 353 - " The fund for reward and welfare."

e) To supplement Account 356 - "Fund for the development of science and technology" and supplement the level 2 accounts, such as:

- Account 3561 - Fund for the development of science and technology;

- Account 3562 - Fund for the development of science and technology formed fixed asset

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"III. Explanation of the content, structure, and method of recording a number of accounts

1. Accounting for costs to issue shares

Where the joint stock companies issue shares, accounting to record the direct costs related to share issue, state:

Debit - Account 4112 - Surplus of capital stock

Credit - Accounts 111, 112 ...

2. Accounting of increasing investment capital of owner in the stock companies

a. The general provisions:

- The increase in investment capital of the owner is guided additionally in this Circular, including the cases of issuing additional shares free of charge, such as issuance of additional shares from share capital surplus, from after tax profit retained (dividend payment in shares) and from the fund of reward and welfare.

- In all cases, issuance of additional shares free of charge, the shares holding company must fully implement the procedures as prescribed by law. When being passed by general meeting of shareholders and being approved by the competent authorities the issuance of additional shares, company shares must record the account book to adjust the capital stock under the plan approved.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If the joint stock company is issued additional shares from capital stock surplus, accounting based on the concerned records, accounting documents states:

Debit of Account 4112 - Surplus of capital stock.

Credit - Account 4111 - Investment capital of the owner.

- If the joint stock company is issued additionally shares from the funds of equity, state:

Debit - Account 418 - The funds of equity

Credit - Account 4111 - Investment capital of the owner.

Credit - Account 4112 - Surplus of capital stock (if any).

- If the joint stock company is issued additionally shares from after-tax profits undistributed (dividends paid in shares), state:

Debit - Account 421 - After tax profit undistributed

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Credit - Account 4112 - Surplus of capital stock (if any).

 - If the joint stock company is issued bonus shares from the reward fund to increase investment capital of the owner, state:

 Debit - Account 3531 – Reward fund

Debit - Account 4112 - Surplus of capital stock (The difference between the sale price lower than par value - if any)

Credit - Account 4111 - Investment capital of the owner

Credit - Account 4112 - Surplus of capital stock (The difference between the sale price higher than par value - if any).

3. Accounting for the cases that the investors received shares due to the joint stock company increases its investment capital of the owner.

When investors receive more shares without paying any money due to joint stock companies use surplus of capital stock, the funds of equity and after-tax profit undistributed (dividend by stock) shall be in accordance with the existing accounting regime of enterprises.

4. Unemployment Insurance Accounting

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The structure and reflecting contents of Account 3389 - Unemployment Insurance

Debit: Amount of Unemployment Insurance has been submitted to the agency managing the unemployment insurance fund.

Credit:

- Deduct unemployment insurance from the costs of production and business;

- Deduct unemployment insurance from wages of employees.

Balance of credit: The amount of unemployment insurance has been deducted but not submitted to the agency managing the unemployment insurance fund.

Method of accounting of some major economic professional skills

- Periodically deduct unemployment insurance from the costs of production, business, state:

Debit - Accounts 154, 642...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Calculation of the amount of unemployment insurance that employees required to pay is deducted from their salaries, state:

Debit - Account 334 - Payable employees

Credit - Account 338 – Other payable to, required remitting (3389)

- When remitting unemployment insurance to the agency managing unemployment insurance funds, state:

Debit - Account 338 – Other payable to, required remitting (3389)

Credit - Accounts 111, 112

5. Accounting of fund of reward and welfare

a. The structure, reflecting content and the method of accounting settlement of accounts 3531, 3532 do not change compared with account 431 prescribed in Decision No.48/2006/QD-BTC dated 14/9/2006 of the Minister of Finance.

b. Account 3533 - The welfare fund formed fixed asset

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The structure and reflecting content of account 3533 - "The welfare fund formed fixed asset"

Debit:

Welfare fund formed fixed asset shall decrease as calculating depreciation of fixed assets or due to the sale or liquidation, discovered missing when the inventory of fixed assets used for cultural and welfare activities.

Credit:

Welfare fund formed fixed asset shall increase due to investment, procurement of fixed assets by the welfare fund that was put into use for cultural and welfare activities.

Credit balance:

Number of welfare funds formed existing fixed asset at the end of period.

Method of accounting of some major economic professional skills

- As the investment, procurement of fixed assets is completed by the welfare fund put into use for cultural and welfare purposes of the enterprises, state:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Credits - Accounts 111, 112, 241, 331, ...

And state:

Debit - Account 3532 - Welfare Funds

Credit - Account 3533 - The welfare fund formed fixed asset.

- At the end of the accounting year, to calculate the depreciation of fixed assets invested, purchased by the welfare fund, used for cultural and welfare needs of the enterprises, state:

Debit - Account 3533 - The welfare fund formed fixed assets

Credit - Account 214 - Depreciation of fixed assets.

- The sale or liquidation of fixed assets invested and procured by the welfare fund, used for cultural and welfare activities:

+ Reduce fixed assets for sale and liquidation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Debit - Account 214 - Depreciation of fixed assets (depreciation value)

Credit - Account 211 - Tangible fixed assets (original)

+ Reflect the revenues and expenditures from sale or liquidation of fixed assets:

* For the expenses, state:

Debit - Account 353 - The fund of reward and welfare (3532)

Credit - Accounts 111, 112, 334,...

* For the revenues, state:

Debit - Accounts 111, 112,...

Credit - Account 353 - The fund for reward and welfare (3532)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Account 3534 - "Reward Fund for the unit of management and administration of company"

This account reflects the current number, situation of setting up and spending Reward Fund for the unit of management and administration of company.

The structure and reflecting content of account 3534 - "Reward Fund for the unit of management and administration of company"

Debit:

Spend reward fund for the unit of management and administration of company.

Credit:

Appropriate the Reward Fund for the unit of management and administration of company from after-tax profit.

Balance of the Credit:

Number of reward funds the unit of management and administration of company has currently had at the end of the period.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- During the year as temporarily deducting Reward Fund for the unit of management and administration of company, state:

Debit - Account 421 - Undistributed profit

Credit- Account 3534 - Reward Fund for the unit of management and administration of company.

- At the end of the year, determine Reward Fund for the unit of management and administration of company deducted more, state:

Debit - Account 421 - Undistributed profit

Credit - Account 3534 - Reward Fund for the unit of management and administration of company.

- When using the Reward Fund for the unit of management and administration of company to reward individuals and collective in the enterprise, state:

Debit – Account 3534 - Reward Fund for the unit of management and administration of company

Credit - Accounts 111, 112

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Accounting for Fund for development of science and technology uses account 356.

This account is used to reflect the current number, situation of increasing or decreasing the Fund for development of science and technology of enterprise. Development Funds of Science and Technology of small and medium-sized enterprises are used only for development research of science and technology in Vietnam.

Accounting for this account must follow some following principles

- The appropriation and use of Funds for development of science and technology of the enterprises must comply with the provisions of law.

- The Fund for development of science and technology is accounted into cost of business management to determine business results in the period. Every year, the enterprises shall self-determine the level of appropriation and use of Fund for development of science and technology as prescribed by law.

The structure and reflecting content of Account 356 - "The Fund for development of science and technology"

Debit:

- The expenditures from the development fund of science and technology.

- Reduce the Fund for development  of science and technology formed the fixed assets (fixed assets) when calculating the depreciation of fixed assets, the remaining value of fixed assets after the sale, liquidation, liquidation cost of fixed assets formed from development fund of science and technology.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Credit:

- The appropriation of Fund for development of science and technology included in the cost of business management.

- The proceeds from the liquidation, sale of fixed assets formed from the Fund for development of science and technology used for research and development for science and technology.

Balance of Credit: The existing amount of the Fund for development of science and technology of enterprise at the time ending the report period.

Account 356 - the Fund for development of science and technology, there are two level 2 accounts:

Account 3561 - the development fund of science and technology: Reflects the current number and situation of appropriation, spending of the Funds for development of science and technology;

Account 3562 - the Fund for development of science and technology formed fixed assets: Reflects the current number and situation of increasing or reducing Fund for development of science and technology formed fixed asset.

Accounting method of some major economic professional skills

- During the year, when appropriating the Fund for development of science and technology under the regulations, state:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Credit - Account 356 - the Fund for development of science and technology.

- When spending Fund for development of science and technology for research purposes, development of science and technology of the enterprises, state:

Debit - Account 356 - Fund for development of science and technology

Debit - Account 133 - deductible VAT (if any)

Credit - Accounts 111, 112, 331...

- When the investment, purchase of fixed assets completed by the Fund for the development of science and technology for purposes of research, development of science and technology, state:

Debit - Account 211 - Fixed Assets (Original)

Debit - Account 133 - deductible VAT (if any)

Debit - Accounts 111, 112, 331...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Debit - Account 3561 – Fund for the development of science and technology

Credit - Account 3562 - Fund the development of science and technology formed fixed asset.

- At the end of accounting period, calculation for depreciation of fixed assets invested, purchased by the Fund for the development of science and technology for purposes of research and development of science and technology, state:

Debit - Account 3562 - Fund for the development of science and technology formed fixed asset.

Credit - Account 214 - Depreciation of fixed assets.

- The liquidation, sale of fixed assets invested, purchased by the Fund for the development of science and technology used for research and development of science and technology:

+ State reduction of fixed assets liquidated or sold:

Debit - Account 3562 - the Fund for the development of science and technology formed fixed assets (remaining value)

Debit - Account 214 - Depreciation of fixed assets (depreciation value)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Recognition of the proceeds from the liquidation, sale of fixed assets:

Debit - Accounts 111, 112, 131

Credit - Account 3561 - Fund for the development of science and technology

Credit - Account 3331 - Payable VAT (33311)

+ Recognition of the costs incurred directly related to the liquidation, sale of fixed assets:

Debit - Account 3561 - Fund for the development of science and technology

Debit - Account 133 - deductible VAT

Credit - Accounts 111, 112, 331

- When ending the process of research, development of science and technology transfer of fixed assets formed from the Fund for the development of science and technology to serve the purpose of manufacturing, business, accounting state:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(The remaining value of fixed assets formed from the fund not fully depreciated)
Credit - Account 711 - Other income.

Since the time fixed assets transferred to serve for the purposes of production, business, depreciation of fixed assets is included in cost of production and business in accordance with current provisions of the enterprise accounting regime.

7. Accounting for transactions purchasing and reselling government bonds

Accounting for transactions purchasing and reselling government bonds uses account 171. This account is used to reflect the transactions purchasing and reselling government bonds arisen in the period.

The structure, content, and method of accounting Account 171 "transactions purchasing and reselling government bonds" shall comply with Circular No.206/2009/TT-BTC dated 27/10/2009 of the Ministry of Finance guiding accounting for transactions purchasing and reselling government bonds.

8. Accounting for products, goods or services for internal consumption

Products, goods, or services for internal consumption are the products, goods, or services supplied to use for consumption of the business establishments not including products, goods, services used to continue the process of production and trade of the establishments. The determination of the amount of Deductible VAT and Payable VAT and declaration of VAT and CIT comply with the provisions of tax law.

- If the products, goods or services subject to VAT calculated by deduction method for internal consumption in service of production and trade of goods and services subject to VAT calculated by deduction method:

+ When using the products, goods for internal use, state:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Credit - Accounts 155, 156

+ Recognition of internal products sale revenues by the costs of producing products or prime cost of goods, state:

Debit - Accounts 154, 642 (costs of producing products or prime cost of goods)

Credit - Account 511 – Revenues from sales of goods and services provision (details of revenues from sales of internal goods).

Also, accounting VAT declaration for the products, goods or services for internal consumption, state:

Debit - Account 133 - Deductible VAT

Credit - Account 3331 - Payable VAT (33311)

- If the product, goods or services subject to VAT calculated by deduction method for internal consumption in service of production and trade of goods and services not subject to VAT or under subject to VAT but by the direct method, when taking products, goods for internal use, accounting to reflect the revenue from selling internal products by costs of producing products, or prime cost of goods, state:

+ When taking products, goods for internal use, state:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Credit - Accounts 155, 156

+ Recognition of internal products sale revenues by the costs of producing products or prime cost of goods, state:

Debit - Accounts 154, 642 ... (the costs of producing products or prime cost of goods plus (+) output VAT)

Credit - Account 511 – Revenues from sales of goods and services provision (the costs of producing products or prime cost of goods) (details of revenues from sales of internal goods)

Credit - Account 3331 - Payable VAT (33311)

9. Accounting for revaluation of assets upon transformation of ownership

If small and medium-sized enterprises are entitled to re-determine the enterprise value at the time of transformation of ownership (except for enterprises with 100% state capital converted into stock companies) in accordance with law provisions, accounting to record the difference of revaluation of assets to be other income or other expenses, state:

- For the value of assets assessed up, state:

Debt - related accounts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For the value of assets assessed down, state:

Debit - Account 811 - Other expenses

Credit - Related accounts. "

5. Some provisions in Part III - "The system of financial statements" shall be amended and supplemented as follows:

5.1. Point (2) clause 4, Item I, Part III "The system of financial statements," is added the following content:

"Small and medium-sized enterprises (including domestic enterprises and enterprises with foreign investment), located in the export processing zones, industrial zones, hi-tech parks, in addition to the submission of annual financial statements to the agencies in accordance with  provisions (the tax agencies, the business registration agencies, the statistics agencies) must also submit annual financial statements to the management units of processing zones, industrial zones, hi-tech parks if be required."

5.2. Item I Part III " The system of financial statements" is added the following content:

"5. Presentation of financial statements when the transformation of ownership

- For accounting Balance Sheet: The total balance of assets, liabilities and equity inherited from the former enterprise before the conversion is recorded as the generating number of new enterprise and is presented in column "End of year". The column "Beginning of year" has no data.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For the report of cash flow: only present data from the time of conversion to the end of the first report period in the column "This year". The column "Last Year" has no data. "

5.3. To amend and supplement a number of targets on the accounting Balance Sheet (Form No. B01-DNN)

- Change target code "Long-term liabilities" - Code 320 on the accounting balance sheet into code 330 on the balance sheet of accounting.

- Change target code "Loan and long-term liabilities" - Code 321 on the balance sheet of accounting into code 331 on the balance sheet of accounting.

- Change target code "reserve fund for unemployment allowance" - Code 322 on the balance sheet of accounting into code 332 on the balance sheet of accounting.

- Change target code "other payable, remitted long-term" - Code 328 on the balance sheet of accounting into code 338 on the balance sheet of accounting.

- Change target code "Payable provision for long-term" - Code 329 on the balance sheet of accounting into code 339 on the balance sheet of accounting.

- Change target code "Fund for reward and welfare" - Code 430 on the Balance Sheet of accounting into Code 323 on the Balance Sheet of accounting. The data for recording in the target "Fund for reward and welfare" is the Credit balance of account 353 - "Fund for reward and welfare" on ledger or diary of ledger.

- Modify the target "The advances paying buyer" - Code 313 on the Balance Sheet of accounting. Targets that buyer pays in advance reflect the total amount advanced by the buyer to purchase property, goods, real estate of investment, and services at the time of reporting. This target does not reflect the revenues not yet been implemented (including revenue received in advance). The data for recording in the target "The advances paying buyer" is the detailed Credit balance of the account 131 - "Receivables of customers" opened to every customer on the detail accounting book of account: Account 131.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To add the target "Transactions purchasing and reselling government bonds" - Code 327 on the balance sheet of accounting. This target reflects the value of government bonds of the selling party as not yet ended the term of purchasing and reselling contract at the time of reporting. The data for recording the target "Transactions purchasing and reselling government bonds" is the outstanding Credit balance of Account 171 - Transactions purchasing and reselling government bonds on the detail accounting book of account: Account 171.

- To add the target "Revenue unrealized short-term" - Code 328 on the Balance Sheet of accounting. This target reflects the revenues unrealized short-term at the time of reporting. The data for recording the target "Revenue unrealized short-term" is the Credit balance of Account 3387 - "Unrealized revenues" on the detail accounting book - account 3387 (number of termly unrealized revenues converted into revenues made within 12 coming months).

- Change target code "Payable provisions for short-term" - Code 319 on the Balance Sheet of accounting into code 329.

- To add the target "Revenue unrealized long-term" - Code 334 on the Balance Sheet of accounting. This target reflects the revenues unrealized long-term at the time of reporting. The data for recording the target "Revenue unrealized long-term" is the Credit balance of Account 3387 - "Unrealized revenues" on the detail accounting book - account 3387 (number of termly unrealized revenues converted into revenues made over 12 months or equal to total credit balance of Account 3387 - "unrealized revenue" minus (-)number of revenue unrealized short-term reflected in the target 328).

- To add the target "Fund for the development of science and technology" - Code 336 on the Balance Sheet of accounting. This target reflects the Fund for the development of science and technology not yet been used at the time of reporting. The data for recording the target "Fund for the development of science and technology" is the credit balance of account 356 - "Fund for the development of science and technology" on the account books - account 356.

5.4. To amend and supplement a number of targets on the Cash Flow Report (Form No. B03-DNN)

- Proceeds from sale of government bonds under a purchasing, reselling contract (Repo) are reflected in the target "Short-term, long-term loan received" (Code 33);

- Cash payment for purchase/redemption of government bonds under a purchasing, reselling contract (Repo) is reflected in the target "Cash Repayment for loans" (Code 34).

5.5. Point (1) and (2) clause 5, Item III - Explanation of financial statements (Form No.B09-DNN) is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the end of the year

At the beginning of the year

Number

Value

Number

Value

- Short-term invested shares (details for each type of share)

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

- Short-term invested bonds (details for each type of bond)

-

-

-

-

- Other short-term investments

 

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

- Provisions for devalue of short-term investments

 

-

 

-

(2) Investments in long-term finance:

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Investment in associated companies, joint-venture companies (details for each type of associated company, joint-venture basis)

-

-

-

-

- Other long-term investments

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Investment in shares

-

-

-

-

- Investment in bonds

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

- Investment in bills of credit, bills of exchange  

 

-

 

-

- Long-term loan

 

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-”

6. Item I, Fifth section "account book regime" added the following contents:

"10. Conversion of the balance on the account books as transforming their forms of ownership:

- When transforming forms of ownership, small and medium-sized enterprises must conduct to close account books as prescribed by law. In the first accounting period after the conversion, the enterprises must record account books according to the following principles:

- For account books reflecting the assets, liabilities and equity: The total balance of assets, liabilities and equity on the account books of the former enterprises are recorded as amounts arising on account books of the new enterprises. The line of opening balance on the account books of the new enterprises has no data.”

 Article 2: Implementation organization

1. This Circular takes effect from January 01, 2012. Other parts of accounting of small and medium-sized enterprises not amended and supplemented in this Circular shall comply with the accounting regime for small and medium-sized enterprises issued together with Decision No.48/2006/QD-BTC dated 14/9/2006 of the Minister of Finance. The contents specified in the accounting regime for small and medium-sized enterprises issued together with the Decision 48/2006/QD-BTC contrary to the provisions of this Circular shall comply with the provisions of this Circular.

2. Tax Departments of provinces and cities under central authority coordinate with relevant branches to help the People's Committees of provinces and cities under central authority to guide and inspect the implementation of accounting regime for small and medium-sized enterprises in the units under their areas of management.

3. Director of Department of Regime of Accounting and Auditing Regulations, General Director of Taxation General Department, Chief Office of the Ministry, Director of Enterprise Finance Department and heads of relevant units are responsible for guiding, inspecting and implementing this Circular./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Xuan Ha

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


65.429

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!