Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/2000/TC-TCDN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 19/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2000/TC-TCDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 08/2000/TC-TCDN NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 63/1999/TT-BTC NGÀY 7/6/1999 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị định số 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ ban hành " Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước " và Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tài chính nói trên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 hướng dẫn việc quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp. Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tiết 1.4 - điểm 1 - Phần B - Mục II - Thông tư số 63/1999/TT-BTC như sau:

1/ Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn được tính trên cơ sở quỹ tiền lương của doanh nghiệp theo các chế độ hiện hành của Nhà nước.

Chi phí cho tổ chức Đảng, Đoàn thể được lấy từ nguồn kinh phí của tổ chức này, nếu nguồn kinh phí của tổ chức Đảng, Đoàn thể không đủ để chi thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

2/ Chi phí hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp được thực hiện như sau:

- Lương và phụ cấp có tính chất lương của cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của các tổ chức Đảng, Đoàn thể được hạch toán vào chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ theo quy định tại Thông tri số 03 TT/TC-TW ngày 16/6/1993 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của cán bộ công nhân viên chức cơ quan Đảng, Đoàn thể.

- Ngoài phần kinh phí của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp được chi từ nguồn quy định tại công văn số 517 TC/TCQT ngày 30/10/1992 của Ban Tài chính quản trị Trung ương hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí; Thông tư liên Bộ số 103 TTLB ngày 2/12/1994 của Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn; hội phí, đoàn phí của các tổ chức đoàn thể khác nếu thiếu thì doanh nghiệp được hạch toán phần chênh lệch thiếu vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp để bổ sung kinh phí cho các tổ chức trên.

3/ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 của Chính phủ có hiệu lực. Các quy định khác vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính.

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 08/2000/TC-TCDN

Hanoi, January 19, 2000

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING CIRCULAR No. 63/1999/TT-BTC OF JUNE 7, 1999 OF THE MINISTRY OF FINANCE GUIDING THE MANAGEMENT OF TURNOVER, EXPENDITURES AND PRODUCTION AND/OR SERVICE COSTS AT STATE ENTERPRISES

In furtherance of Decree No. 59/CP of October 3, 1996 of the Government promulgating the Regulation on financial management and business cost-accounting at State enterprises and Decree No. 27/1999/ND-CP of April 20, 1999 amending and supplementing a number of articles of the above-said Regulation, the Ministry of Finance issued Circular No. 63/1999/TT-BTC of June 7, 1999 guiding the management of turnover, expenditures and production and/or service costs at enterprises. In order to better suit the reality of the activities of Party and mass organizations at enterprises, the Ministry of Finance hereby amends and supplements Item 1.4, Point 1, Part B, Section II of Circular No. 63/1999/TT-BTC as follows:

1. Expenses for social insurance, health insurance and trade union fund shall be calculated on the basis of the enterprises wage funds and according to current regime of the State.

Expenses for the Party and mass organizations shall be taken from their funds; if the funds of the Party and mass organizations are not enough to cover the expenses, the deficit amount shall be accounted into enterprises business costs.

2. Expenses for the activities of the Party and mass organizations at the enterprises shall be effected as follows:

- Wages and salaries and allowances of wage and salary nature of full-time and part-time cadres of the Party and mass organizations shall be accounted into expenditures and production and/or business costs according to the provisions in Circular No. 03/TT/TC-TW of June 16, 1993 of the Party Central Committees Commission for Organization and Personnel guiding the implementation of the temporary regulations on new salary regime for cadres and officials of the Party and mass organizations.

- Apart from the funds for the Party and mass organizations at the enterprises, which are spent from the sources stipulated in Official Dispatch No. 517/TC/TCQT of October 30, 1992 of the Party Central Committees Commission for Finance and Administration guiding the implementation of the Resolution of the Politburo on the regime of Party membership fee; Joint-Circular No. 103/TTLB of December 2, 1994 of the Ministry of Finance and Vietnam Labor Confederation guiding the Trade Union fund deduction and remittance; membership fees of other organizations, if inadequate, the enterprises may account the deficit amounts into their business costs to further provide fund for such organizations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Tran Van Ta

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2000/TC-TCDN ngày 19/01/2000 sửa đổi Thông tư 63/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.980

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149