Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/2007/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
*******

Số: 04/2007/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 06/2004/TT-NHNN NGÀY 27/9/2004 HƯỚNG DẪN VỀ TÍN DỤNG NỘI BỘ HỢP TÁC XÃ

Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003, Chỉ thị số 22/2003/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Kháo IX) về kinh tế tập thể và để tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã trong hoạt động tín dụng nội bộ; Ngân hàng nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27 tháng 9 năm  2004 hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã như sau:

1. Sửa đổi điểm đ khoản 2 Mục II như sau:

“Có vốn điều lệ thực có tối thiểu là 100 (một trăm) triệu đồng”.

2. Sửa đổi điểm g khoản 2 Mục II như sau:

“Thành viên Ban quản trị (sau đây gọi tắt là Ban quản trị), Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và cán bộ làm nhiệm vụ tín dụng nội bộ của hợp tác xã phải có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, có kinh nghiệm về quản lý kinh tế và đã được tập huấn về nghiệp vụ tín dụng nội bộ hợp tác xã”.

3. Sửa đổi Khoản 9 Mục II như sau:

“Việc cho xã viên vay vốn có bảo đảm bằng tài sản hoặc không có bảo đảm bằng tài sản là do Đại hội xã viên quyết định. Đối với khoản vay mà Đại hội xã viên quyết định phải có bảo đảm bằng tải sản, thì các bên thực hiện theo quy định về giao dịch bảo đảm tại Bộ Luật dân sự năm 2005, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và các quy định của pháp luật có liên quan”.

4. Thay thế mẫu phụ lục 03 bằng mẫu phụ lục đính kèm Thông tư này.

5. Thông tư này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

6. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các hợp tác xã và các cơ quan, đơn vị nêu tại khoản 1 Mục III Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

KT. THỒNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến


Mẫu số: 03

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã……………………… (1) hoặc

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố …………………………(2).

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ
(6 tháng đầu năm hoặc cả năm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Loại hình HTX

số lương htx hoạt động

Vốn điều lệ thực có

Nguồn vốn sử dụng

HĐTD nội bộ

Dư nợ vay đến…

Doanh số cho vay trong kỳ

Doanh số thu nợ trong kỳ

số hộ còn dư nợ

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng dư nợ

 

 

Trong đó

Vốn điều lệ

Vốn huy động của xã viên

Ngắn hạn

Trung hạn

Tỷ lệ nợ quá hạn

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

HTX nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

HTX Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

HTX tiểu thủ CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

4

HTX xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

HTX giao thông vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

HTX thương mại dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

HTX khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

            …………, ngày……….tháng…….năm………

Thủ trưởng đơn vị

 

(1) UBND huyện, quận, thị xã gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trước 30/7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 15/02 đối với báo cáo cả năm.

(2) NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố gửi NHNN Việt Nam (Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác) trước ngày 15/8 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 28/02 đối với báo cáo cả năm (Có ý kiến đánh giá về tình hình hoạt động, việc chấp hành các quy định pháp luật và các khó khăn vướng mắc về hoạt động tín dụng nội bộ kèm theo mẫu 03 này).

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2007/TT-NHNN ngày 13/06/2007 sửa đổi Thông tư 06/2004/TT-NHNN về tín dụng nội bộ hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.799

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215