Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 03/2002/TT-NHNN Quản lý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

Số hiệu: 03/2002/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 05/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2002/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 03/2002/TT-NHNN NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ TIỀN KÝ QUỸ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH

Thực hiện Điều 4 và Điều 6 Nghị định số 27/200//NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ "Về việc kinh doanh lữ hành, hướng dẫn đu lịch", Ngân hàng Nhà nước hướng đẵn cụ thể về quản lý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành gửi tại các Ngân hàng thương mại như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

1. Thông tư này áp dụng đối với các Ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng).

2. Việc mở tài khoản và nộp tiền ký quỹ của các doanh nghiệp để được phép kinh doanh lữ hành hoạt động tại Việt Nam phải chấp hành đúng các quy định của Thông tư này và các thủ tục gửi, thanh toán tiền theo quy định của Ngân hàng phù hợp với pháp luật hiện hành.

II- MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TIỀN KÝ QUỸ KÍNH DOANH LỬ HÀNH

3. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành phải dược gửi vào tài khoản (phong tỏa) tại Ngân hàng (nơi doanh nghiệp mở rài khoản giao dịch chính) và doanh nghiệp không được sử dụng số tiền ký quỹ này trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành.

4. Trách nhiệm của doanh nghiệp (chủ tài khoản)

4.1- Không được sử dụng sai mục đích số tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành, doanh nghiệp chỉ được sử dụng số tiền ký quỹ để thanh toán, bồi thường cho khách du lịch trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng với khách du lịch hoặc có rủi ro đột xuất xảy ra với khách du lịch trong khi tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

4.2- Luôn phải duy trì đủ mức số dư trên tài khoản theo đúng quy định; trong trường hợp số dư trên tài khoản này thấp hơn mức qui định, doanh nghiệp phải nộp bổ sung tiền cho đủ mức ký quỹ qui định.

4.3- Chấp hành đầy đủ và đúng các quy định hiện hành có liên quan đếm việc sử dụng tài khoản ký quỹ này: mở, nộp tiền, nộp bổ sung tiền ký quỹ...

5. Trách nhiệm của Ngân hàng

5.1 - Hướng dẫn doanh nghiêm kinh doanh lữ hành thực hiện đúng các quy định về mở tài khoản, nộp tiền ký quỹ vào tài khoản, sử dụng tài khoản và các quy định có liên quan đến tài khoản này.

5.2- Phong toả khoản tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành và thực hiện tính trả lãi cho số dư tiền ký quỹ theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn gửi tại Ngân hàng. Cuối tháng, tính trả lãi cho doanh nghiệp và hạch toán vào tài khoản tiền gửi hay trả bằng tiền mặt.

3- Cấp giấy chứng nhận Tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành cho doanh nghiệp (theo Phụ lục số 1 đình kèm Thông tư này)

5 .4- Trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng hoặc có rủi ro đột xuất xây ra với khách du lịch và có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch hoặc của toà án) buộc doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại, Ngân hàng được quyền trích tài khoản tiền ký quỹ để thực hiện việc thanh toán đó, sau khi trừ chi phí dịch vụ Ngân hàng. .

5.5- Yêu cầu doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ số tiền phải ký quỹ trong thời hạn 01 tháng (kể từ ngày tiền được trích từ tài khoản tiền ký quỹ để thanh toán, bồi thường cho khách du lịch). Sau thời hạn trên, doanh nghiệp không bổ sung đầy đủ số tiền ký quỹ, Ngân hàng thông báo cho Tổng cục Du lịch hoặc Sở du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để có biện pháp xử lý.

5.6- Hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành cho doanh nghiệp trong những trường hợp sau đây:

- Có thông báo của Tổng cục du lịch vê việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Có quyết định của Tổng cục du lịch về việc thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp;

- Có quyết định của Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thu hồi đăng ký kinh doanh hoặc xoá ngành nghề kinh doanh lữ hành trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

III. THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

6. Hàng quý, chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý sau, các Ngân hàng thương mại có nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành phải lập và gửi báo cáo đầy đủ cho Ngân hàng Nhà nước (Thanh tra Ngân hàng nhà nước) về tình hình nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành của hệ thống Ngân hàng mình (theo Phụ lục số 2 đính kèm Thông tư này).

7. Các Ngân hàng và doanh nghiệp có hành vi vi phạm các quy định của Thông tư này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật.

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 8. THÔNG TƯ NÀY CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY KÝ

8. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

9. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị vàTổng giám đốc (Giám đốc) Ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư này.

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC SỐ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

......., ngày..... tháng....... năm...............

GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH

Căn cứ Thông tư số /2002/TT-NHNN ngày / /2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam "Hướng dẫn về Quản lý Tiền quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành".

Ngân hàng (chi nhánh Ngân hàng)

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

Chứng nhận doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Chủ tài khoản:

Chức danh của Chủ tài khoản:

Đã nộp tiền ký quỹ với tổng số tiền là:

Số tiền bằng chữ:

Tại Ngân hàng

Vào ngày tháng năm

Tài khoản

Được hưởng lãi suất: Tiền gửi không kỳ hạn

Ngân hàng (Chi nhánh NH).............................

Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 2

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬN TIỀN KÝ QUỸ INH DOANH LỮ HÀNH

(Báo cáo quý....... năm.............)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(Thanh tra Ngân hàng Nhà nước)

Tên Ngân hàng

Địa chỉ:

Số điện thoại: Số Fax:

Tên doanh nghiệp

(Chủ tài khoản)

Số tiền ký quỹ

I/ Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa:

 

1.

 

2.

 

...

 

II/ Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế:

 

1.

 

2.

 

...

 

Tổng số

 

Tổng giám đốc (Giám đốc)
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp các chi nhánh Ngân hàng thương mại có nhận tiền kỹ quỹ kinh doanh lữ hành thì cũng phải lập và gửi báo cáo này cho Ngân hàng thương mại (Trụ sở chính) để tổng hợp và gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước.

 

THE STATE BANK
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 03/2002/TT-NHNN

Hanoi, April 05, 2002

 

CIRCULAR

GUIDING THE MANAGEMENT OF COLLATERAL DEPOSITS OF TOUR BUSINESS ENTERPRISES

In furtherance of Article 4 and Article 6 of the Government’s Decree No. 27/2001/ND-CP of June 5, 2001 on tour business and tourist guide, the State Bank hereby guides in detail the management of collateral deposits of tour business enterprises at commercial banks as follows:

I. OBJECTS AND SCOPE OF REGULATION

1. This Circular applies to commercial banks operating in Vietnam (hereafter called banks for short).

2. The opening of accounts and payment of collateral deposit by enterprises for tour business activities in Vietnam must strictly comply with the provisions of this Circular and the procedures for money deposit and payment prescribed by banks in accordance with the current legislation.

II. OPENING, USE AND MANAGEMENT OF TOUR BUSINESS COLLATERAL DEPOSIT ACCOUNTS

3. The collateral deposits of tour business enterprises must be deposited into accounts (frozen) at the banks (where enterprises open their principal transaction accounts), and the enterprises must not use these collateral deposit amounts while conducting tour business activities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4.1. Not to use the tour business deposit amounts for the wrong purposes, enterprises shall be entitled

4.2. Always to maintain the adequate account balance strictly according to regulations; in cases where this account balance is lower than the prescribed level, enterprises must additionally deposit money in order to reach the prescribed level of collateral deposit.

4.3. To fully and strictly abide by the current regulations on the use of these collateral accounts such as account opening, money deposit, additional deposit, etc.

5. Responsibilities of banks

5.1. To guide tour business enterprises in strictly implementing the regulations on account opening, making collateral deposit into accounts and use of accounts, as well as the regulations relating to these accounts.

5.2. To freeze the tour business collateral deposits and

5.3. To grant tour business collateral deposit certificates to enterprises.

5.4. In cases where enterprises breach contracts or when unexpected risks occur to tourists and the enterprises must pay compensation for the damage under the decisions of the competent State agencies (agencies in charge of State management over tourism or courts), banks may deduct from the collateral deposit account in order to effect that payment after subtracting the banking service charges.

5.5. To request enterprises to make additional cash deposits to the prescribed level within 01 month (as from the date the money is deducted from the collateral deposit account for payment and/or compensation to tourists). Past the above-said timelimit, if enterprises fail to do so, the banks shall notify such to the National Administration of Tourism or the Tourism Services of the provinces or cities where the enterprises are headquartered in order to take measures for handling.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Where the National Administration of Tourism issues notices on the non-granting of international tour business permits to enterprises;

- Where the National Administration of Tourism issues decisions to withdraw international tour business permits of enterprises;

- Where the business registration agencies issue decisions to withdraw business registration certificates or cross the tour business line from enterprises business registration certificates.

III. REPORTING INFORMATION AND HANDLING OF VIOLATIONS

6. Quarterly, on the 15th day of the first month of the subsequent quarter at the latest, the commercial banks, which receive the tour business collateral deposits, must fully make and send reports to the State Bank (The State Bank’s Inspectorate) on the reception of tour business collateral deposits by their respective banks.

7. Banks and enterprises which commit acts of violating the regulations of this Circular shall, depending on the seriousness of their violations, be handled according to current law provisions.

IV. IMPLEMENTATION PROVISIONS

8. This Circular takes implementation effect after its signing.

9. The heads of the units attached to the State Bank, the chairmen of the Managing Boards and the general directors (directors) of commercial banks shall have to organize and guide the implementation of this Circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

THE STATE BANK GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Thi Kim Phung

 

APPENDIX NO. 1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

...............,date..............

 

CERTIFICATE OF PLEDGED DEPOSITS FOR TRAVELLER'S BUSINESS

Pursuant to Circular No. /2002/TT-NHNN date / /2002 of the State Bank of Vietnam "guiding the management of pledged deposits for traveller's business".

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Address:

Contacting telephone:

To certify that the enterprise:

Address of Head-office:

Account holder:

Position of account holder:

Has pledged a deposit with total amount of:

Amount in words:

At bank:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Account:

The interest rate: Demand deposit rate

 

BANK (BANK'S BRANCH)...............
Manager
(Signature, name in full and seal)

 

APPENDIX NO. 2

REPORT ON THE PERFORMANCE OF THE RECEIPT OF PLEDGED DEPOSITS FOR TRAVELLER'S BUSINESS
(Report of quarter.....year....)

            To: The State Bank of Vietnam
                 (the Inspector of the State Bank)

Name of Bank

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Telephone No.:              Fax No.:

Name of enterprise (Account holder)

Deposit amount

I. ENTERPRISES DOING DOMESTIC TRAVELLER'S BUSINESS

 

1.

 

2.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

II. ENTERPRISES DOING INTERNATIONAL TRAVELLER'S BUSINESS

 

1.

 

2.

 

...

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

General Manager (Manager)
(Sign and seal)

 

Note: In case where commercial bank's branches receive the pledged deposit for traveller's business they shall make and submit this report to their Head-office for consolidation and submission of consolidated report to the State Bank.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2002/TT-NHNN ngày 05/04/2002 về việc Quản lý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.626

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!