Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2000/TT-BKH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 02/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2000/TT-BKH

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 03/2000/TT-BKH NGÀY 02 THÁNG 03 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2000/NĐ-CP NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thực hiện Điều 24, Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể một số điều về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể quy định tại Nghị định này và các mẫu giấy dùng trong đăng ký kinh doanh, như sau:

I. ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh

a. Đối với doanh nghiệp tư nhân:

Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-1.

b. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có hai thành viên trở lên:

- Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-2.

- Điều lệ công ty, có nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Danh sách thành viên, theo mẫu MDS-1.

c. Đối với công ty cổ phần:

- Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-3.

- Điều lệ công ty, có nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Danh sách cổ đông sáng lập, theo mẫu MDS-2.

d. Đối với công ty TNHH một thành viên:

- Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-4.

- Điều lệ công ty, có nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

đ. Đối với công ty hợp danh:

- Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-5.

- Điều lệ công ty, có nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Danh sách thành viên, theo mẫu MDS-3.

2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh những ngành, nghề phải có vốn pháp định, phải có chứng chỉ hành nghề

a. Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định tại khoản 1 Mục này phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được xác định theo quy định của luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp.

b. Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP thì kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định tại khoản 1 Mục này phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc giám đốc quản lý doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp tư nhân.

- Một trong số những thành viên Hội đồng thành viên, hoặc một trong số những thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Chủ tịch công ty, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc), hoặc một trong những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

- Một trong số những thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc), hoặc một trong những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định, đối với công ty cổ phần.

- Một trong số những thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Chủ tịch công ty, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc), hoặc một trong những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định, đối với công ty TNHH một thành viên.

- Tất cả các thành viên hợp danh, đối với công ty hợp danh.

3. Ngành, nghề kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh

Ngoài danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh quy định tại Điều 3 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP, ngành, nghề kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh như sau:

a. Đối với ngành, nghề mà theo các luật, pháp lệnh, nghị định quy định kinh doanh phải có điều kiện, hoặc có vốn pháp định, hoặc có chứng chỉ hành nghề, thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định đó.

b. Đối với các ngành, nghề kinh doanh khác, thì ghi theo danh mục ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định 143TCTK/PPCĐ ngày 22 tháng 12 năm 1993 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

c. Đối với những ngành, nghề doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhưng chưa được quy định trong các danh mục nói trên, thì Phòng đăng ký kinh doanh trao đổi với cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Phòng đăng ký kinh doanh thông báo tên những ngành, nghề kinh doanh này cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê.

4. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

a. Người thành lập doanh nghiệp lập và nộp một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định cho từng loại hình doanh nghiệp nêu tại khoản 1, khoản 2 Mục này tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Người thành lập doanh nghiệp có thể giao cho người đại diện của mình nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

b. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho người nộp hồ sơ.

c. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người thành lập doanh nghiệp, theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP.

Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp gồm mười chữ số, theo quy định như sau:

- Hai chữ số đầu là mã tỉnh, nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, theo mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành kèm theo Thông tư này.

- Hai chữ số tiếp theo là mã loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân, mã 01; Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, mã 02; Công ty cổ phần, mã 03; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã 04; Công ty hợp danh, mã 05.

- Sáu chữ số còn lại là số thứ tự của doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp cho mỗi loại hình doanh nghiệp.

d. Trường hợp hồ sơ không có đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Mục này, hoặc có nội dung khai không đủ, không thống nhất giữa các giấy tờ trong hồ sơ; hoặc tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hoặc tên của doanh nghiệp không bảo đảm các quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung và cách thức sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh cho người thành lập doanh nghiệp, theo mẫu MTB-7.

5. Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện

a. Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-1 để đăng ký lập chi nhánh, mẫu MTB-2 để đăng ký lập văn phòng đại diện.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, theo mẫu MG-7; cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện, theo mẫu MG-8, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP.

b. Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện, theo mẫu MTB-1 để đăng ký lập chi nhánh, mẫu MTB-2 để đăng ký lập văn phòng đại diện; cùng với thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và bản sao hợp lệ Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, theo mẫu MG-7; cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện, theo mẫu MG-8, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3, để bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh và ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

c. Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3 để được ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện để được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

d. Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện này; đồng thời gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, để ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

đ. Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, thì trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, để bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh và ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi thay đổi địa chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, để ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

6. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

a. Khi bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

- Nếu ngành, nghề đăng ký bổ sung là ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được xác định theo quy định của luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp.

- Nếu ngành, nghề đăng ký bổ sung là ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề quy định đối với từng loại hình doanh nghiệp nêu tại điểm b khoản 2 Mục này.

b. Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

c. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho doanh nghiệp, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP.

7. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

a. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi thay đổi địa chỉ vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP.

b. Đăng ký chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3. Đồng thời, gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới, kèm theo Điều lệ công ty và danh sách thành viên đối với công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

- Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, nếu tên doanh nghiệp không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp chuyển đến.

- Trường hợp tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp chuyển đến, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải thông báo cho doanh nghiệp biết và hướng dẫn doanh nghiệp chọn tên khác, theo mẫu MTB-7.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp trước đây cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

8. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

a. Khi đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

b. Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

c. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, nếu tên dự kiến thay đổi của doanh nghiệp không trùng hoặc không gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, và bảo đảm các quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

d. Trường hợp tên dự kiến thay đổi của doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hoặc tên dự kiến của doanh nghiệp không bảo đảm các quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo cho doanh nghiệp biết và hướng dẫn doanh nghiệp chọn tên khác, theo mẫu MTB-7.

9. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

a. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần:

- Công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

Trường hợp công ty kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề mà người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề này, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho công ty.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

b. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh:

- Khi công ty hợp danh tiếp nhận thành viên hợp danh, khai trừ thành viên hợp danh, có thành viên hợp danh rút khỏi công ty, thì công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

Trường hợp công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, khi tiếp nhận thành viên hợp danh, kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của thành viên được tiếp nhận.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho công ty.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

10. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân và vốn điều lệ của công ty

a. Khi thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân và vốn điều lệ của công ty, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, khi đăng ký giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc giảm vốn điều lệ đối với công ty, thì mức vốn đăng ký sau khi giảm không được thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành nghề đó.

b. Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

c. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

11. Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH có hai thành viên trở lên, thành viên góp vốn công ty hợp danh

- Khi công ty TNHH có hai thành viên trở lên thay đổi thành viên mà không làm thay đổi loại hình công ty, công ty hợp danh thay đổi thành viên góp vốn, thì công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho công ty.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

12. Thông báo doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

- Trước khi tạm ngừng hoạt động ít nhất mười lăm ngày, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, theo mẫu MTB-4.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

13. Thông báo và lưu giữ nội dung đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cùng cấp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhận được thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp..., Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi những nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp vào Sổ đăng ký kinh doanh lưu giữ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

II. ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

1. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

a. Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh, theo mẫu MĐ-6.

Trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo đơn phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

b. Khi tiếp nhận đơn đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho người nộp đơn.

c. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận đơn, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể theo mẫu MG-6, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP.

d. Trường hợp không đủ giấy tờ theo quy định tại điểm a khoản này, hoặc có nội dung khai không đủ, hoặc tên riêng của hộ kinh doanh cá thể trùng với tên riêng của hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký kinh doanh trong cùng địa bàn huyện, quận, thì trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung và cách thức sửa đổi, bổ sung cho người đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-7.

2. Ngành, nghề kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể thực hiện theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư này.

3. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

a. Khi thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký, theo mẫu MTB-5.

Trường hợp chuyển sang kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

b. Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho hộ kinh doanh cá thể.

c. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể.

d. Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác, hộ kinh doanh cá thể nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký.

Hộ kinh doanh cá thể tiến hành đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh mới.

đ. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ ba mươi ngày trở lên, hộ kinh doanh cá thể gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký và cơ quan thuế trực tiếp quản lý, theo mẫu MTB-6.

Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho hộ kinh doanh cá thể.

e. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký.

4. Thông báo và lưu giữ nội dung đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, thông báo việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan thuế cùng cấp.

Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhận được thông báo tạm ngừng kinh doanh..., Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi những nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể vào Sổ đăng ký kinh doanh lưu giữ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

DANH MỤC

CÁC MẪU GIẤY DÙNG TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(ban hành kèm theo Thông tư số 03/2000/TT-BKH ngày 2/3/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Danh mục mẫu giấy

Ký hiệu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Đơn đăng ký kinh doanh
- Dùng cho doanh nghiệp tư nhân
- Dùng cho công ty TNHH có hai thành viên trở lên.
- Dùng cho công ty cổ phần
- Dùng cho công ty TNHH một thành viên
- Dùng cho công ty hợp danh
- Dùng cho hộ kinh doanh cá thể
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Cấp cho doanh nghiệp tư nhân
- Cấp cho công ty TNHH có hai thành viên trở lên.
- Cấp cho công ty cổ phần
- Cấp cho công ty TNHH một thành viên
- Cấp cho công ty hợp danh
- Cấp cho hộ kinh doanh cá thể
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
- Cấp cho chi nhánh
- Cấp cho văn phòng đại diện
Danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập
- Của công ty TNHH có hai thành viên trở lên.
- Của công ty cổ phần.
- Của công ty hợp danh.
Thông báo của doanh nghiệp
- Lập chi nhánh
- Lập văn phòng đại diện
- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
- Tạm ngừng hoạt động
Thông báo của hộ kinh doanh cá thể
- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
- Tạm ngừng kinh doanh
Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh
Giấy biên nhận của Phòng đăng ký kinh doanh


MĐ-1
MĐ-2
MĐ-3
MĐ-4
MĐ-5
MĐ-6
MG
MG-1
MG-2
MG-3
MG-4
MG-5
MG-6
MG-7
MG-8
MDS
MDS-1
MDS-2
MDS-3
MTB
MTB-1
MTB-2
MTB-3
MTB-4
MTB-5
MTB-6
MTB-7
MTB-8

Mẫu MĐ-1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ...

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................. Nam/Nữ

Sinh ngày: ........./........../........... Dân tộc:............................. Quốc tịch: ......

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .....................................................

Ngày cấp:.........../......./. .............. Nơi cấp .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ......................................................................

..........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại...................................................................................................

.........................................................................................................................

Điện thoại:...................................................... Fax..........................................

Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ với nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................

.........................................................................................................................

Tên giao dịch: .................................................................................................

Tên viết tắt: .....................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

Điện thoại: ........................................ Fax:.....................................................

Email: .............................................................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh ............................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

4. Vốn đầu tư ban đầu.....................................................................................

Tổng số:..........................................................................................................

Trong đó:

- Tiền Việt nam: ...........................................................................................

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi:..........................................................................

- Vàng: ..........................................................................................................

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản; có thể lập thành danh mục riêng kèm theo đơn):.............................................

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Tôi cam kết bản thân không thuộc diện quy định tại Điều 9 của Luật Doanh nghiệp và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

......, ngày .......tháng.......năm .....

Chủ doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo đơn:

- ....................................

- ....................................

- ....................................

Mẫu MG-1

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH...

Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Số .................................................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

Tên giao dịch: ..............................................................................................

Tên viết tắt....................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính...................................................................................

.......................................................................................................................

Điện thoại:.............. Fax:............................................ Email: .....................

3. Ngành, nghề kinh doanh ...........................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

4. Vốn đầu tư ban đầu: ...................................................................................

5. Chủ doanh nghiệp.

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................... Nam/Nữ

Sinh ngày........./........../......... Dân tộc: .................... Quốc tịch:......................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:......................................................

Ngày cấp:........./......../........ Nơi cấp: .............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .... ................................................................

..........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:..................................................................................................

..........................................................................................................................

Chữ ký của chủ doanh nghiệp...........................................................................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

..........................................................................................................................

........,ngày..... tháng..... năm.......

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
(tờ số:...)

Tên doanh nghiệp:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

Số TT

Số; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của doanh nghiệp

Ngày, tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi

Nội dung đăng ký thay đổi

Phòng ĐKKD (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Mẫu MĐ-2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh...

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).......................................... Nam/Nữ

Chức danh: ...................................................................................................

Sinh ngày:...../...../........... Dân tộc:................. Quốc tịch: .........................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...................................................

Ngày cấp:.........../......../........ Nơi cấp:...........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ...................................................................

.......................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại.................................................................................................

Điện thoại:............................ Fax...................................................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau:

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................

.........................................................................................................................

Tên giao dịch: ..................................................................................................

Tên viết tắt: ......................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

..........................................................................................................................

Điện thoại:........................................ Fax: ......................................................

Email:...............................................................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh ...............................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

4. Vốn điều lệ:............................................................................................

- Tổng số: ...................................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Tôi cam kết bản thân và các thành viên không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp và liên đới hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

....., ngày.... tháng..... năm.....
Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo đơn:

- ....................................

- ....................................

- ....................................

 

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 03/2000/TT-BKH

Hanoi, March 2, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE BUSINESS REGISTRATION ORDER AND PROCEDURES STIPULATED IN THE GOVERNMENTS DECREE No. 02/2000/ND-CP OF FEBRUARY 3, 2000 ON BUSINESS REGISTRATION

In furtherance of Article 24 of the Governments Decree No. 02/2000/ND-CP of February 3, 2000 on business registration, the Ministry of Planning and Investment hereby guides in detail the business registration order and procedures for enterprises and individual business households prescribed in this Decree as well as business registration forms, as follows:

I. BUSINESS REGISTRATION FOR ENTERPRISES OPERATING UNDER THE LAW ON ENTERPRISES

1. Business registration dossiers

a/ For private enterprises:

The business registration application, made according to form MD-1.

b/ For limited liability companies with two or more members:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The company charter, with the content specified in Clause 2, Article 10 of the Governments Decree No. 03/2000/ND-CP of February 3, 2000 guiding the implementation of a number of articles of the Law on Enterprises.

- The list of members, made according to form MDS-1.

c/ For joint-stock companies:

- The business registration application, according to form MD-3.

- The company charter, with the content specified in Clause 3, Article 10 of the Governments Decree No. 03/2000/ND-CP of February 3, 2000 guiding the implementation of a number of articles of the Law on Enterprises.

- The list of founding shareholders, according to form MDS-2.

d/ For one-member limited liability companies:

- The business registration application, according to form MD-4.

- The company charter, with the content specified in Clause 2, Article 10 of the Governments Decree No. 03/2000/ND-CP of February 3, 2000 guiding the implementation of a number of articles of the Law on Enterprises.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The business registration application, according to form MD-5.

- The company charter, with the content specified in Clause 4, Article 10 of the Governments Decree No. 03/2000/ND-CP of February 3, 2000 guiding the implementation of a number of articles of the Law on Enterprises.

- The list of members, according to form MDS-3.

2. Business registration dossiers for enterprises conducting business lines that require certain legal capital or practicing certificates

a/ For enterprises conducting business lines that require certain legal capital, the business registration dossier prescribed in Clause 1 of this Section must be enclosed with the certification by the competent agency of the legal capital determined according to laws, ordinances and decrees on legal capital or a lawful certificate proving the enterprises capital.

b/ For enterprises conducting business lines that require practicing certificates as provided for in Clause 2, Article 6 of Decree No. 03/2000/ND-CP, the business registration dossier prescribed in Clause 1 of this Section must be enclosed with the valid copy(ies) of the practicing certificate(s) of:

- The private enterprise owner or the enterprises managing director, for private enterprises.

- One of the members of the board of members, or one of the members of the managing board, or the president or director (general director) of the company, or one of other key managerial posts defined in the company charter, for limited liability companies with two or more members.

- One of the members of the managing board, or the director (general director), or one of other key managerial posts defined in the company charter, for joint-stock companies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- All partners, for partnerships.

3. Business lines inscribed in the business registration

Apart from the list of banned business lines prescribed in Article 3 of Decree No. 03/2000/ND-CP, the business lines are inscribed in the business registration as follows:

a/ For business lines that, according to laws, ordinances and decrees, require conditions, legal capital or practicing certificates, they shall be inscribed according to the business lines prescribed in such laws, ordinances and decrees.

b/ For other business lines, they shall be inscribed according to the list of national economic sectors issued together with Decision No. 143-TCTK/PPCD of December 22, 1993 of the General Director of Statistics.

c/ For business lines registered by enterprises, but not yet specified in the above-said lists, the business registration bureaus shall consult the concerned specialized management agency before inscribing the business lines in the enterprises business registration certificates.

The business registration bureaus shall inform the Ministry of Planning and Investment and the General Department of Statistics of the names of these business lines.

4. Business registration order and procedures

a/ The enterprise founder compiles and submits a set of the business registration dossier prescribed for each type of enterprise mentioned in Clauses 1 and 2 of this Section to the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise is headquartered.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Upon receiving the business registration dossier, the provincial-level business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the dossier submitter.

c/ Within 15 days after receiving the dossier, the provincial-level business registration bureau grants the business registration certificate to the enterprise founder, which is made according to the form for each type of enterprise, MG-1, MG-2, MG-3, MG-4 or MG-5, if all the conditions specified in Clause 3, Article 8 of Decree No. 02/2000/ND-CP are met.

The provincial-level business registration bureau inscribes the number of the enterprises business registration certificate, which consists of 10 numerals, according to the following regulation:

- The first two numerals indicate the code of the province where the business registration certificate is granted, according to the codes of the provinces and centrally-run cities.

- The next two numerals indicate the type of the enterprise: private enterprises, code 01; limited liability companies with two or more members, code 02; joint-stock companies, code 03; one-member limited liability companies, code 04; partnerships, code 05.

- The six remaining numerals indicate the ordinal number of the enterprise making business registration in the province or centrally-run city granted to each type of enterprise.

d/ Where a dossier lacks one of the papers prescribed in Clauses 1 and 2 of this Section, or has a content declared insufficiently or inconsistently between the dossiers papers; or the enterprises name is identical or confused with that of another enterprise of the same type already registered in the same province or centrally-run city; or the enterprises name fails to comply with the provisions at Points b, c and d, Clause 1, Article 24 of the Law on Enterprises, within seven days after receiving the dossier, the provincial-level business registration bureau must inform the enterprise founder of the content(s) required to be amended and/or supplemented and the mode of amending and supplementing the business registration dossier, according to form MTB-7.

5. Registration for setting up branches and representative offices

a/ Registration for setting up branches and representative offices in the provinces or centrally-run cities where the enterprises are headquartered:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- When receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt according to form MTB-8 and hand it to the enterprise.

- Within seven days after receiving the notice, the provincial-level business registration bureau grants an operation registration certificate to the branch, according to form MG-7, an operation registration certificate to the representative office, according to form MG-8, if all the conditions specified in Clauses 1 and 3 of Article 9 of Decree No. 02/2000/ND-CP are met.

b/ Registration for setting up branches and representative offices in the provinces or centrally-run cities other than those where the enterprises are headquartered:

- The concerned enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where its branch or representative office is based according to form MTB-1 to register the setting up of a branch or according to form MTB-2 to register the setting up of a representative office. Such notice must be enclosed with a valid copy of the enterprises business registration certificate and a valid copy of the company charter, if the enterprise is a limited liability company, a joint-stock company or a partnership.

- Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprises branch or representative office is based must write a receipt according to form MTB-8 and hand it to the enterprise.

- Within seven days after receiving the notice, the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprises branch or representative office is based grants an operation registration certificate to the branch, according to form MG-7; an operation registration certificate to the representative office, according to form MG-8, if all the conditions specified in Clauses 1, 2 and 3 of Article 9 of Decree No. 02/2000/ND-CP are met.

- Within seven days after its branch or representative office is granted the operation registration certificate, the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3, so that the latter can supplement the enterprises business registration dossier and inscribe such in the enterprises business registration certificate.

c/ When changing the address of its branch or representative office, the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3, so that the latter can inscribe such change in the section on the certification of registration of changes in the enterprises business registration certificate; and also sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where its branch or representative office is based so that the latter can grant a new operation registration certificate to the branch or representative office or inscribe such change in the section on the certification of registration of changes in the branchs or representative offices operation registration certificate.

d/ When terminating the operation of its branch or representative office, the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where its branch or representative office is based so that the latter can withdraw such branchs or representative offices operation registration certificate; and at the same time to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration so that the latter can inscribe such termination in the section on the certification of registration of changes in the enterprises business registration certificate.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.When changing the address or terminating the operation of its overseas branch or representative office the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration so that the latter can inscribe such in the section on the certification of registration of changes in the enterprises business registration certificate.

6. Registration of supplements and/or changes to business lines

a/ When a supplementing or changing a business line, the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3.

- If the registered supplemented business line requires legal capital, there must be also the certification by the competent agency of the legal capital determined under the laws, ordinances or decrees which prescribe legal capital or a lawful certificate proving the enterprises capital.

- If the registered supplemented business line requires a practicing certificate, there must be also a valid copy of the practicing certificate required for each type of enterprise at Point b, Clause 2 of this Section.

b/ Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the enterprise.

c/ Within seven days after receiving the notice, the provincial-level business registration bureau inscribes such in the section on the certification of registration of changes in the business registration certificate granted to the enterprise, if all the conditions specified in Clause 1, Article 10 of Decree No. 02/2000/ND-CP are met.

7. Registration of change of the enterprises head office

a/ Registration of change of the enterprises head office within the province or centrally-run city where the enterprise has made business registration:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt according to form MTB-8 and hand it to the enterprise.

- Within seven days after receiving the notice the provincial-level business registration bureau inscribes the new address in the section on the certification of registration of changes in the business registration certificate granted to the enterprise, if all the conditions specified in Clause 1, Article 11 of Decree No. 02/2000/ND-CP are met.

b/ Registration of change of the enterprises head office elsewhere outside the province or centrally-run city where the enterprise has made business registration:

- The enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3. At the same time it sends the notice to the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise plans to base its new head office, which is enclosed with the company charter and the list of its members, if the enterprise is a limited liability with two and more members, a list of founding shareholders, if it is a joint-stock company, or a list of its partner, if it is a partnership.

- The provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise has made business registration and the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise plans to base its new head office must write receipts according to form MTB-8 and hand them to the enterprise.

- Within fifteen days after receiving the notice the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise plans to base its new head office grants a new business registration certificate to the enterprise, given that the enterprises name is not identical or confused with that of another enterprise of the same type already registered within the same province or centrally-run city where the enterprise moves in.

- Where the enterprises name is identical or confused with that of another enterprise of the same type already registered within the same province or centrally-run city where the enterprise moves in, within seven days after receiving the notice, the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise plans to base its new head office must notify the enterprise thereof and guides the latter to select another name, according to form MTB-7.

- Within seven days after it is re-granted a business registration certificate, the enterprise must send a valid copy of this certificate and returns the previously-granted one to the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise previously made business registration.

8. Registration of renaming of enterprises

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt according to form MTB-8 and hand it to the enterprise.

c/ Within seven days after receiving the notice, the provincial-level business registration bureau inscribes the enterprises new name in the section on the certification of registration of changes in the enterprises business registration certificate if such name is not identical or confused with that of another enterprise of the same type already registered within the same province or centrally-run city and complies with the provisions at Points b, c and d, Clause 1, Article 24 of the Law on Enterprises.

d/ In cases where the enterprises new name is identical or confused with that of another enterprise of the same type already registered within the same province or centrally-run city, or it fails to comply with the provisions at Points b, c and d, Clause 1, Article 24 of the Law on Enterprises, within seven days after receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must notify the enterprise thereof and guide the latter to select another name, according to form MTB-7.

9. Registration of change of the enterprises representative at law.

a/ Registration of change of the representative at law of a limited liability company or a joint-stock company:

- The company sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau where it has made business registration, according to form MTB-3.

Where a company conducts business lines that require a practicing certificate and its to-be-changed representative at law is the only person who hold such practicing certificate, the notice must be enclosed with the valid copy of the practicing certificate of the new representative at law.

- Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt thereon according to MTB-8 and hand it to the company.

- Within seven days after receiving the notice, the provincial-level business registration bureau inscribes such in the section on the certification of registration of changes in the companys business registration certificate.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Where a partnership admits or expels a member, or a member withdraws from the company, it sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3.

Where a partnership conducts a business line that requires a practicing certificate and admits a new member, the notice must be enclosed with the valid copy of such members practicing certificate.

- Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the company.

- Within seven days after receiving the notice the provincial-level business registration bureau inscribes such in the section on the certification of registration of changes in the companys business registration certificate.

10. Registration of change of the private enterprise owners investment capital and the companies charter capital

a/ When changing the private enterprise owners investment capital or the companys charter capital, the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3.

Where the enterprise conducts a business line that requires legal capital and registers for a decrease in the investment capital, if it is a private enterprise, or in the charter capital, if it is a company, the registered post-decrease capital level must not be lower than the legal capital level prescribed for such business line.

b/ Upon receiving the notice the provincial-level business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the enterprise.

c/ Within seven days after receiving the notice the provincial-level business registration bureau inscribes such in the section on the certification of registration of changes in the enterprises business registration certificate.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Where a limited liability company with two or more members changes its member(s) without affecting its type, or a partnership changes its capital contributor(s), it sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3.

- Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the company.

- Within seven days after receiving the notice the provincial-level business registration bureau inscribes such in the section on the certification of registration of changes in the enterprises business registration certificate.

12. Notification on the enterprises temporary cessation of operation

- At least fifteen days before temporarily ceasing its operation, the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration and the tax agency, according to form MTB-4.

- Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the enterprise.

13. Notification and archiving of business registration contents

Within seven days after granting a business registration certificate, certifying a change in business registration or withdrawing a business registration certificate of an enterprise, the provincial-level business registration bureau must send a copy of the business registration certificate, the written certification of a change in business registration or a notice on the withdrawal of the business registration certificate to the Ministry of Planning and Investment, the tax agency, the statistical office, the economic-technical branch-managing agency of the same level and the district-level business registration bureau of the locality where the concerned enterprise is headquartered.

After granting a business registration certificate, certifying a change in business registration, withdrawing a business registration certificate or receiving a notice on the temporary cessation of operation of an enterprise, the provincial-level business registration bureau inscribes the enterprises business registration contents in the business registration book kept at the business registration bureau.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Business registration order and procedures

a/ The individual or households representative submits the business registration application for proprietorial business household to the district-level business registration bureau of the locality where the business place is based, according to form MD-6.

Where the individual or households representative conducts a business line that requires a practicing certificate, the application must be enclosed with a valid copy of his/her practicing certificate.

b/ Upon receiving the business registration certificate, the district-level business registration bureau must write a receipt according to form MTB-8 and hand it to the applicant.

c/ Within seven days after receiving the application, the district-level business registration bureau of the locality where the individual business household bases its business place grants the business registration certificate to the individual business household according to form MD-6, if all conditions specified in Clause 3, Article 19 of Decree No. 02/2000/ND-CP are met.

d/ Where there are not enough papers prescribed at Point a of this Clause or a content declared insufficiently or the proprietorial business households name is identical with that of another individual business enterprise already registered in the same rural or urban district, within five days after receiving the dossier, the district-level business registration bureau must notify the content(s) to be amended and/or supplemented and the amending and supplementing mode to the business registration applicant, according to form MTB-7.

2. Business lines inscribed in the business registration

The business lines inscribed in the business registration of proprietorial business households shall comply with the provisions in Clause 3, Section I of this Circular.

3. Registration of change in the business registration contents

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Where an proprietorial business household switches to a new business line that requires a practicing certificate. The notice must be enclosed with a valid copy of the practicing certificate of the proprietorial or the households representative.

b/ Upon receiving the notice, the district-level business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the proprietorial business households.

c/ Within five days after receiving the notice, the district-level business registration bureau of the locality where the proprietorial business household has made registration inscribes such in the section on certification of changes in the individual business households business registration certificate.

d/ Where moving its business place to another rural or urban district, the proprietorial business household returns its business registration certificate to the district-level business registration bureau of the locality where it has made registration.

The proprietorial business household then proceeds with the business registration at the district-level business registration bureau of the locality where it bases its new business place.

e/ Where the proprietorial business household temporarily ceases its business operation for thirty days or more, it sends a notice thereon to the district-level business registration bureau of the locality where it has made registration and the direct managing tax agency, according to MTB-6.

Upon receiving the notice, the business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the individual business household.

f/ When terminating its business operation, the proprietorial business household must return its business registration certificate to the district-level business registration bureau of the locality where it has made registration.

4. Notification and archiving of business registration contents

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.After granting a business registration certificate, certifying a change in business registration, withdrawing a business registration certificate or receiving a notice on the temporary cessation of operation, the district-level business registration bureau inscribes the proprietorial business households business registration contents in the business registration book kept at the business registration bureau.

III. IMPLEMENTATION PROVISIONS

This Circular takes effect 15 days after its signing. All the earlier provisions which are contrary to this Circular are now annulled.

In the course of implementation, any arising problems should be promptly reported to the Ministry of Planning and Investment for study, amendment and supplement.

 

 

MINISTER OF PLANNING AND INVESTMENT
Tran Xuan Gia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2000/TT-BKH ngày 02/03/2000 hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo Nghị định 02/2000/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.779

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38