Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 02/2000/TT-BTP hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 02/2000/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 23/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2000/TT-BTP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 02/2000/TT-BTP NGÀY 23 THÁNG 03 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TỔ CHỨC LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 38/CP của Chính phủ ngày 04/06/1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Điều 35 của Nghị định số 92/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/11/1998 về hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam;
Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là Chi nhánh) như sau:

1. Thủ tục áp dụng đối với trường hợp tự chấm dứt hoạt động

1.1. Tự chấm dứt hoạt động trước thời hạn

Trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động trước thời hạn, Chi nhánh thực hiện các việc sau đây:

a- Báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp, đồng thời cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Tư pháp), nơi đặt trụ sở của chi nhánh trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động 60 ngày;

b- Đăng báo địa phương hoặc báo Trung ương tại Việt Nam ít nhất trong 3 số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động và thời điểm chấm dứt hoạt động của Chi nhánh ngay sau ngày gửi báo cáo quy định tại điểm a khoản 1.1 của Thông tư này; đồng thời gửi thông báo bằng văn bản cho khách hàng đã giao kết hợp đồng tư vấn pháp luật với Chi nhánh mà chưa thực hiện xong;

c- Không được giao kết các hợp đồng tư vấn pháp luật mới với khách hàng, trừ trường hợp tư vấn miệng;

d- Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động, Chi nhánh phải:

- Trả trụ sở, phương tiện làm việc đã thuê theo quy định của hợp đồng đã giao kết;

- Giải quyết xong việc chấm dứt hợp đồng lao động với các nhân viên của Chi nhánh;

- Giải quyết xong các hợp đồng tư vấn pháp luật đã giao kết với khách hàng;

- Giải quyết xong các vấn đề về thuế, nghĩa vụ tài chính; thanh toán xong các khoản nợ (nếu có);

- Báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp, đồng thời cho Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở của Chi nhánh về việc giải quyết xong các công việc quy định tại điểm d này; nộp lại Giấy phép cho Bộ Tư pháp, Giấy đăng ký hành nghề và con dấu của Chi nhánh cho Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở của Chi nhánh.

1.2. Tự chấm dứt hoạt động trong trường hợp hết hạn hoạt động ghi trong Giấy phép mà không xin gia hạn.

Trong trường hợp hết hạn hoạt động ghi trong Giấy phép mà Chi nhánh không xin gia hạn, thì Chi nhánh thực hiện các việc sau đây:

a- Các việc quy định tại các điểm a, b và c khoản 1.1 của Thông tư này trong thời hạn 60 ngày trước khi hết hạn hoạt động;

b- Thực hiện các việc quy định tại điểm d khoản 1.1 của Thông tư này.

2. Thủ tục áp dụng đối với trường hợp hết hạn hoạt động ghi trong Giấy phép đặt Chi nhánh mà không được gia hạn

Ngay sau khi nhận được Quyết định của Bộ Tư pháp về việc từ chối gia hạn hoạt động, Chi nhánh phải:

a- Chấm dứt hoạt động hành nghề theo thời hạn ghi trong Giấy phép;

b- Thực hiện các việc quy định tại các điểm b, c và d khoản 1.1 của Thông tư này.

3. Thủ tục áp dụng đối với trường hợp Chi nhánh bị tước không thời hạn quyền sử dụng Giấy phép.

Ngay sau khi nhận được Quyết định tước không thời hạn quyền sử dụng Giấy phép, Chi nhánh phải:

a- Chấm dứt hoạt động hành nghề kể từ ngày ghi trong Quyết định;

b- Thực hiện các việc quy định tại điểm d khoản 1.1 của Thông tư này.

4. Thủ tục áp dụng đối với trường hợp tổ chức luật sư nước ngoài đã chấm dứt hoạt động tại nước mà tổ chức luật sư nước ngoài đó mang quốc tịch.

Chi nhánh chấm dứt hoạt động kể từ ngày tổ chức luật sư nước ngoài chấm dứt hoạt động tại nước mà tổ chức luật sư nước ngoài đó mang quốc tịch. Trong trường hợp này, Chi nhánh thực hiện các việc sau đây:

a- Báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp, đồng thời cho Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở của Chi nhánh về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động;

b- Các việc quy định tại các điểm b và d khoản 1.1 của Thông tư này.

5. Sở Tư pháp có trách nhiệm sau đây đối với việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh:

a- Hướng dẫn Chi nhánh thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của Thông tư này;

b- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh. Trong trường hợp phát hiện Chi nhánh không thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hoạt động hoặc không chấm dứt hoạt động theo quy định của Thông tư này, thì Sở Tư pháp phải kịp thời yêu cầu Chi nhánh chấm dứt hành vi vi phạm, báo cáo Bộ Tư pháp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

c- Nhận lại Giấy đăng ký hành nghề; nhận lại con dấu của Chi nhánh và gửi lại cho cơ quan nhà nước đã cấp con dấu đó;

d- Báo cáo Bộ Tư pháp và thông báo bằng văn bản cho Sở Công an, Cục thuế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Chi nhánh đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động.

6. Sau khi nhận được báo cáo của Chi nhánh và Sở Tư pháp về việc Chi nhánh đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động, Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy phép. Quyết định thu hồi Giấy phép được làm thành 3 bản: 1 bản gửi cho Chi nhánh, 1 bản gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 1 bản lưu tại Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thu hồi Giấy phép của Chi nhánh.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Hà Hùng Cường

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF JUSTICE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 02/2000/TT-BTP

Hanoi, March 23, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE PROCEDURES OF TERMINATING ACTIVITIES OF THE VIETNAM BRANCH OF A FOREIGN LAWYERSORGANIZATION

Pursuant to Decree No. 38/CP of June 4, 1993 of the Government on the functions, tasks, powers and organization of the Ministry of Justice;
Pursuant to Article 35 of Decree No. 92/1998/ND-CP of November 10, 1998 of the Government on the practice of legal consultancy by foreign lawyers
organizations in Vietnam;
The Ministry of Justice gives the following guidance on terminating activities of the Vietnam branch of a foreign lawyers
organization (hereafter called Branch):

1. Procedures applied to voluntary termination of activities

1.1. Voluntary termination of activities before term

In case of voluntary termination of activities before term, the Branch shall carry out the following works:

a/ To report in writing to the Ministry of Justice, and at the same time to the Justice Service of the centrally-run province or city (hereafter called Justice Service) where the Branch has its office 60 days before the projected time for terminating its activities;

b/ To publish in a local or central newspaper in Vietnam at least in three consecutive issues the termination of activities of the Branch and the time of this termination right after the date of sending the report as stipulated in Point a, Clause 1.1 of this Circular; at the same time to send written notices to the customers that have signed contracts on legal consultancy with the Branch now left unfulfilled;

c/ It is forbidden to make new legal consultancy contracts with customers, except verbal contracts;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2000/TT-BTP hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.981

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228