Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/2000/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 23/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2000/TT-BTP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 02/2000/TT-BTP NGÀY 23 THÁNG 03 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TỔ CHỨC LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 38/CP của Chính phủ ngày 04/06/1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Điều 35 của Nghị định số 92/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/11/1998 về hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam;
Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là Chi nhánh) như sau:

1. Thủ tục áp dụng đối với trường hợp tự chấm dứt hoạt động

1.1. Tự chấm dứt hoạt động trước thời hạn

Trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động trước thời hạn, Chi nhánh thực hiện các việc sau đây:

a- Báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp, đồng thời cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Tư pháp), nơi đặt trụ sở của chi nhánh trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động 60 ngày;

b- Đăng báo địa phương hoặc báo Trung ương tại Việt Nam ít nhất trong 3 số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động và thời điểm chấm dứt hoạt động của Chi nhánh ngay sau ngày gửi báo cáo quy định tại điểm a khoản 1.1 của Thông tư này; đồng thời gửi thông báo bằng văn bản cho khách hàng đã giao kết hợp đồng tư vấn pháp luật với Chi nhánh mà chưa thực hiện xong;

c- Không được giao kết các hợp đồng tư vấn pháp luật mới với khách hàng, trừ trường hợp tư vấn miệng;

d- Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động, Chi nhánh phải:

- Trả trụ sở, phương tiện làm việc đã thuê theo quy định của hợp đồng đã giao kết;

- Giải quyết xong việc chấm dứt hợp đồng lao động với các nhân viên của Chi nhánh;

- Giải quyết xong các hợp đồng tư vấn pháp luật đã giao kết với khách hàng;

- Giải quyết xong các vấn đề về thuế, nghĩa vụ tài chính; thanh toán xong các khoản nợ (nếu có);

- Báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp, đồng thời cho Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở của Chi nhánh về việc giải quyết xong các công việc quy định tại điểm d này; nộp lại Giấy phép cho Bộ Tư pháp, Giấy đăng ký hành nghề và con dấu của Chi nhánh cho Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở của Chi nhánh.

1.2. Tự chấm dứt hoạt động trong trường hợp hết hạn hoạt động ghi trong Giấy phép mà không xin gia hạn.

Trong trường hợp hết hạn hoạt động ghi trong Giấy phép mà Chi nhánh không xin gia hạn, thì Chi nhánh thực hiện các việc sau đây:

a- Các việc quy định tại các điểm a, b và c khoản 1.1 của Thông tư này trong thời hạn 60 ngày trước khi hết hạn hoạt động;

b- Thực hiện các việc quy định tại điểm d khoản 1.1 của Thông tư này.

2. Thủ tục áp dụng đối với trường hợp hết hạn hoạt động ghi trong Giấy phép đặt Chi nhánh mà không được gia hạn

Ngay sau khi nhận được Quyết định của Bộ Tư pháp về việc từ chối gia hạn hoạt động, Chi nhánh phải:

a- Chấm dứt hoạt động hành nghề theo thời hạn ghi trong Giấy phép;

b- Thực hiện các việc quy định tại các điểm b, c và d khoản 1.1 của Thông tư này.

3. Thủ tục áp dụng đối với trường hợp Chi nhánh bị tước không thời hạn quyền sử dụng Giấy phép.

Ngay sau khi nhận được Quyết định tước không thời hạn quyền sử dụng Giấy phép, Chi nhánh phải:

a- Chấm dứt hoạt động hành nghề kể từ ngày ghi trong Quyết định;

b- Thực hiện các việc quy định tại điểm d khoản 1.1 của Thông tư này.

4. Thủ tục áp dụng đối với trường hợp tổ chức luật sư nước ngoài đã chấm dứt hoạt động tại nước mà tổ chức luật sư nước ngoài đó mang quốc tịch.

Chi nhánh chấm dứt hoạt động kể từ ngày tổ chức luật sư nước ngoài chấm dứt hoạt động tại nước mà tổ chức luật sư nước ngoài đó mang quốc tịch. Trong trường hợp này, Chi nhánh thực hiện các việc sau đây:

a- Báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp, đồng thời cho Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở của Chi nhánh về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động;

b- Các việc quy định tại các điểm b và d khoản 1.1 của Thông tư này.

5. Sở Tư pháp có trách nhiệm sau đây đối với việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh:

a- Hướng dẫn Chi nhánh thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của Thông tư này;

b- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh. Trong trường hợp phát hiện Chi nhánh không thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hoạt động hoặc không chấm dứt hoạt động theo quy định của Thông tư này, thì Sở Tư pháp phải kịp thời yêu cầu Chi nhánh chấm dứt hành vi vi phạm, báo cáo Bộ Tư pháp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

c- Nhận lại Giấy đăng ký hành nghề; nhận lại con dấu của Chi nhánh và gửi lại cho cơ quan nhà nước đã cấp con dấu đó;

d- Báo cáo Bộ Tư pháp và thông báo bằng văn bản cho Sở Công an, Cục thuế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Chi nhánh đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động.

6. Sau khi nhận được báo cáo của Chi nhánh và Sở Tư pháp về việc Chi nhánh đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động, Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy phép. Quyết định thu hồi Giấy phép được làm thành 3 bản: 1 bản gửi cho Chi nhánh, 1 bản gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 1 bản lưu tại Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thu hồi Giấy phép của Chi nhánh.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Hà Hùng Cường

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF JUSTICE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 02/2000/TT-BTP

Hanoi, March 23, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE PROCEDURES OF TERMINATING ACTIVITIES OF THE VIETNAM BRANCH OF A FOREIGN LAWYERSORGANIZATION

Pursuant to Decree No. 38/CP of June 4, 1993 of the Government on the functions, tasks, powers and organization of the Ministry of Justice;
Pursuant to Article 35 of Decree No. 92/1998/ND-CP of November 10, 1998 of the Government on the practice of legal consultancy by foreign lawyers
organizations in Vietnam;
The Ministry of Justice gives the following guidance on terminating activities of the Vietnam branch of a foreign lawyers
organization (hereafter called Branch):

1. Procedures applied to voluntary termination of activities

1.1. Voluntary termination of activities before term

In case of voluntary termination of activities before term, the Branch shall carry out the following works:

a/ To report in writing to the Ministry of Justice, and at the same time to the Justice Service of the centrally-run province or city (hereafter called Justice Service) where the Branch has its office 60 days before the projected time for terminating its activities;

b/ To publish in a local or central newspaper in Vietnam at least in three consecutive issues the termination of activities of the Branch and the time of this termination right after the date of sending the report as stipulated in Point a, Clause 1.1 of this Circular; at the same time to send written notices to the customers that have signed contracts on legal consultancy with the Branch now left unfulfilled;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Within 90 days at the latest after ending its activities, the Branch must :

- Return the office and working facilities it has hired under the terms of the signed contract;

- Complete the settlement of termination of labor contracts with the staff of the Branch;

- Complete the settlement of the legal consultancy contracts it has signed with its customers;

- Complete the settlement of the questions of tax, financial obligations and payment of debts (if any);

- Report in writing to the Ministry of Justice and at the same time to the Justice Service of the province or city where the Branch has its office on the completion of the settlement of the questions stipulated at this Point (d); remit the permit to the Ministry of Justice, the job-practicing registration paper and the seal of the Branch to the Justice Service at the place where the Branch has its office.

1.2. Voluntary termination of activities at the end of the operation term stated in the Permit without asking for extension

At the end of the operation term stated in the permit and if the Branch does not ask for extension, it has to carry out the following works:

a/ To carry out the works stipulated at Points a, b and c, Clause 1.1 of this Circular within 60 days before the end of the operation term;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Procedures applied to cases of termination of activities stated in the permit to set up the Branch without extension.

Right after receiving the decision of the Ministry of Justice refusing the extension of its operation term, the Branch shall have:

a/ To terminate its activities according to the term stipulated in the permit;

b/ To carry out the works stipulated at Points b, c and d, Clause 1.1 of this Circular.

3. Procedures applied to cases where the Branch has its right to use the permit deprived of indefinitely.

Right after receiving the decision on depriving of its right to use the permit indefinitely, the Branch shall have:

a/ To end its activities from the date stated in the Decision;

b/ To carry out the works stipulated at Point d, Clause 1.1 of this Circular.

4. Procedures applied to cases where the foreign lawyers organization has ended its activities in the country of which it bears the nationality.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To report in writing to the Ministry of Justice and also to the Justice Service of the province or city where the Branch has its office on the termination of its activities within 10 days after it terminates its activities;

b/ The stipulations at Points b and d, Clause 1.1 of this Circular.

5. The Justice Service shall have to discharge the following responsibilities for termination of the Branch’s activities

a/ To guide the Branch in filling in the procedures of terminating its activities as prescribed in this Circular;

b/ To monitor and inspect the filling of procedures of terminating the activities of the Branch. In case it is discovered that the Branch does not fully carry out the procedures on terminating its activities or does not terminate its activities as prescribed in this Circular, the Justice Service shall promptly request the Branch to stop its act of violation. The Justice Service shall report to the Ministry of Justice or propose that the competent State agency handle the case as prescribed by law;

c/ To get back the job-practicing registration paper and the seal of the Branch and hand them over to the State agency that has issued that seal;

d/ To report to the Ministry of Justice and inform in writing the Public Security Service, the Tax Department, the Labor, War Invalids and Social Affairs Service and the Planning and Investment Service on the completion by the Branch of the procedures of terminating its activities.

6. After receiving the report of the Branch and the Justice Service on the completion of procedures of terminating the activities of the Branch, the Ministry of Justice shall issue a decision to withdraw the permit. The decision to withdraw the permit shall be made in three copies: 1 to be sent to the Branch, 1 to be sent to the Peoples Committee of the province or centrally-run city, and 1 to be kept on file at the Ministry of Justice.

The Ministry of Justice shall notify in writing the Ministry of Public Security, the Ministry of Finance, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Planning and Investment of the withdrawal of the permit from the Branch.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE MINISTER OF JUSTICE
VICE MINISTER
Ha Hung Cuong

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2000/TT-BTP ngày 23/03/2000 hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.246

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249