Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 83/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP và thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 83/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/TB-VPCP

Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KT LUN CA PHÓ THNG VƯƠNG ĐÌNH HU TI CUC HP V SA ĐI NGH ĐNH 193/2013/NĐ-CP VÀ THÀNH THÀNH LP BAN CH ĐO ĐI MI, PHÁT TRIN KINH TTP TH, HP TÁC XÃ

Ngày 09 tháng 02 năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP và thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kết luận như sau:

I. VỀ SỬA ĐI NGHỊ ĐỊNH 193/2013/NĐ-CP

1. Về tỷ lệ cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng không phải thành viên hợp tác xã nông nghiệp, để đảm bảo đúng bản chất của hợp tác xã là phục vụ thành viên là chủ yếu, đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ ra thị trường không quá 50% tổng giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với lĩnh vực nông nghiệp.

2. Về chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan rà soát Chương trình hỗ trợ hợp tác xã theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014, đề xuất phương án trình Chính phủ, Quốc hội bố trí kinh phí (dòng ngân sách riêng) hỗ trợ cho khu vực hợp tác xã năm 2018 và các năm tiếp theo để thực hiện. Bộ Tài chính khẩn trương cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ hợp tác xã năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 385/TB-VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ).

3. V chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp mua bảo hiểm nông nghiệp qua hợp tác xã, Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Nghị định chính sách bảo hiểm sản phẩm nông nghiệp; các chính sách đã được quy định tại Điều 24 - Nghị định 193/2013/NĐ-CP thì giữ nguyên để thực hiện, các chính sách hỗ trợ khác Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét để bổ sung dự thảo nhưng đảm bảo tránh trùng lắp, phù hợp với quy định pháp luật và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

4. Về việc hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho cán bộ hợp tác xã, xóa nợ đọng khi hợp tác xã thực hiện chuyển đổi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tổng hp, đề xuất vào chương trình sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các các Bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định, khẩn trương xin ý kiến thành viên Chính phủ, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ để ban hành trong quý I năm 2017.

II. V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP TH, HỢP TÁC XÃ

1. Tên gọi: "Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã" (Ban Chỉ đạo).

2. Đồng ý với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo như Dự thảo đã đề ra, cần ban hành quy chế của Ban Chỉ đạo kèm theo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

3. Thống nhất Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Phó Ban Chỉ đạo thường trực, để thuận tiện cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành, đồng ý bổ sung 02 Phó Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam.

4. Về cơ cấu thành viên Ban Chỉ đạo cần rà soát lại, cơ cấu các ủy viên Ban Chỉ đạo theo hướng gọn, nhẹ, là Lãnh đạo các Bộ, cơ quan có số lượng hợp tác xã lớn, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ trực tiếp của Ban Chỉ đạo. Trường hợp cần thiết lấy ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức khác có thể xin ý kiến bằng văn bản.

5. Về thành lập Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để giúp việc cho Ban Chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng bộ máy của Vụ Hợp tác xã và cán bộ kiêm nhiệm của các Bộ, ngành khác để thành lập.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, NN&PTNT, TC, CT, NV, KH&CN, TN&MT, XD, GTVT,
VH, TT&DL, LĐ-TB&XH, NHNN VN;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Hội Nông dân VN;
- Liên Minh HTX Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, TCCV, QHĐP, TGĐ TTĐT;
- Lưu: Văn thư, NN (3). Thịnh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 83/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP và thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.120

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155