Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 57/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm (2006-2010) của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 57/2006/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 13/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57/2006/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM (2006-2010) CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM  

Ngày 29 tháng 02 năm 2004, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch 5 năm (2006-2010) của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công nghiệp và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam báo cáo và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Trong 5 năm qua, mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn về giá đầu vào và phải tiếp nhận các doanh nghiệp thuốc lá địa phương quy mô nhỏ, hiệu quả thấp, nhưng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nghiệm vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu, lợi nhuận và nộp ngân sách của Tổng công ty liên tục tăng, khẳng định được vai trò nòng cốt trong việc phát triển ngành thuốc lá Việt Nam.

Tổng công ty đã quan tâm đầu tư chiều sâu, đổi mới máy móc thiết bị đúng quy định của Nhà nước, gắn kết chặt chẽ với đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, phấn đấu tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm thuốc lá điếu, giảm chi ngoại tệ, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống người lao động vùng trồng cây nguyên liệu thuốc lá.

Tổng công ty đã kịp thời chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, sản xuất các loại thuốc lá điếu giá rẻ cho người có mức thu nhập thấp; góp phần tích cực ngăn chặn thuốc lá lá và thuốc lá điếu nhập lậu, tăng sản lượng thuốc lá điếu và thuốc lá lá xuất khẩu; đồng thời xây dựng được một số thương hiệu thuốc lá điếu được thị trường trong vào ngoài nước chấp nhận.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tích cực tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điếu trong toàn quốc theo Chỉ thị số 13/1999/CT-TTg ngày 12 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tổ chức sản xuất kinh doanh thuốc lá điếu, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo việc làm tăng thu nhập cho người lao động ở vùng trồng cây nguyên liệu thuốc lá lá và người sản xuất thuốc lá điếu.

Một số yếu kém, tồn tại của Tổng công ty là việc chuyển đổi kinh doanh đa ngành, đa dạng hóa sản phẩm còn chậm; việc phát triển vùng nguyên liệu chưa đáp ứng yêu cầu và chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của những địa phương có điều kiện thích hợp trồng cây nguyên liệu thuốc lá.

2. Về kế hoạch 5 năm 2006-2010 của Tổng công ty: Cơ bản nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp nêu trong báo cáo của Tổng công ty, Bộ Công nghiệp và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau đây:

- Bộ Công nghiệp khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển ngành thuốc lá Việt Nam năm 2010, có tính đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nội dung Chiến lược phải phù hợp với thực tiễn của đất nước, phù hợp nội dung Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, phát huy tối đa nội lực để chiếm lĩnh thị trường trong nước, trong đó chú ý cân đối chủng loại sản phẩm để đảm bảo ổn định thị trường, giảm chi ngoại tệ và ngăn chặn có hiệu quả thuốc lá nhập lậu, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động vùng trồng nguyên liệu và người lao động trong doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điếu.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh Nghị định số 76/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá.

- Trong những năm tới, nhu cầu thuốc lá chưa giảm là một thực tế khách quan; nếu sản xuất trong nước không đáp ứng được nhu cầu thì thuốc lá nhập lậu sẽ tràn vào, khó kiểm soát. Vì vậy, cần tổ chức sản xuất thuốc lá nhập lậu sẽ tràn vào, khó kiểm soát. Vì vậy, cần tổ chức sản xuất thuốc lá để đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước xuất khẩu, trong đó Tổng công ty giữ vai trò nòng cốt; phấn đấu để những năm tới tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm thuốc lá điếu lên trên 70%, tạo việc làm, giảm nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá điếu, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài.

3. Về các kiến nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam:

- Về tổ chức, sắp xếp lại ngành thuốc lá, đồng ý Tổng công ty Thuốc là Việt Nam là nòng cốt, tiến hành sắp xếp để đến năm 2007 còn 04 doanh nghiệp đầu mối sản xuất kinh doanh thuốc lá là: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Tổng công ty Khánh Việt; Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn; Tổng công ty Thực phẩm Đồng Nai.

- Đồng ý đưa mặt hàng thuốc lá vào danh mục đầu tư có điều kiện và danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh.

- Về chính sách thuế: Giao Bộ Công nghiệp phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi tác dộng của mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mới đối với sản phẩm thuốc lá phổ thông có giá bán thấp, đề xuất biện pháp xử lý trình Thủ tướng Chính phủ.

- Về nguyên tắc, đồng ý để Tổng công ty thuốc lá Việt Nam được tăng thêm một số nhãn mác thuốc lá quốc tế. Bộ Công nghiệp xem xét kỹ, lựa chọn cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Về Chính sách di dời một số cơ sở sản xuất thuốc lá ra khỏi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đề xuất đối với từng trường hợp cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Cho phép Tổng côn gty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, bia, rượu nước giải khát phù hợp với Chiến lược phát triển ngành rượu, bia, nước giải khát để đa dạng hóa hình thức kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội và tăng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trong Tổng công ty.

- Về cổ phần hóa doanh nghiệp: cho phép Tổng công ty chọn một doanh nghiệp sản xuất thuốc lá để làm thí điểm cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn việc thí điểm này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, đơn vị liên quan và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Ban Kinh tế TW;
- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thương mại, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Quỹ hỗ trợ phát triển;
- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;
- VPCP: BTCN các PCN, các Vụ; ĐMDN, KTTH, TH, NN, QHQT, ĐP, Vụ IV, TTTT&BC, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 57/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm (2006-2010) của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.311
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69