Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 54/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 06/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP TỔ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PH V THÀNH LP ỦY BAN QUẢN LÝ VN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Ngày 16 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Dự họp có các thành viên của Tổ công tác và Nhóm giúp việc Tổ công tác, gồm Lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Tổ công tác, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Các bộ, ngành, địa phương bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

2. Để triển khai các công việc phục vụ việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Ủy ban), yêu cầu tập trung thực hiện các nội dung sau:

a) Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc thành lập Ủy ban

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo tại phiên họp Chính phủ tháng 01 năm 2018 dự thảo Nghị quyết về thành lập Ủy ban. Trên cơ sở đó, trình Thủ tướng Chính phủ việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện Báo cáo rà soát các văn bản liên quan đến việc thành lập Ủy ban, báo cáo Tổ công tác, hoàn thành trong tháng 02 năm 2018.

Trên cơ sở Báo cáo được Tổ công tác thông qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan khn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban, trình Chính phủ xem xét, quyết định, hoàn thành trong tháng 02 năm 2018. Trong đó, y ban tổ chức các đầu mối theo mô hình “Vụ”.

- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Tổ công tác về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước dự kiến chuyển giao về Ủy ban (số liệu tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017), hoàn thành trong tháng 02 năm 2018.

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và các Bộ được giao nhiệm vụ thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát, báo cáo Tổ công tác cụ thể, chi tiết về tổ chức, nhân sự làm công tác quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, dự kiến phương án sắp xếp tổ chức, nhân sự sau khi thành lập Ủy ban, hoàn thành trong tháng 02 năm 2018.

- Ban chỉ đạo Đổi mi và phát triển doanh nghiệp báo cáo cụ thể về tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức phù hợp theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

b) Về trụ sở, trang thiết bị làm việc và công tác phục vụ hoạt động của Ủy ban

- Trước mắt, Văn phòng Chính phủ bố trí 05 phòng làm việc tại số 6 Bà Huyện Thanh Quan, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội trong khi chờ bố trí trụ sở làm việc chính thức; bố trí lái xe, xe ô-tô, trang thiết bị làm việc và tạm ứng kinh phí để chi trả lương, phụ cấp (nếu có) cho cán bộ hoạt động chuyên trách của Tổ công tác.

Sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của Ủy ban, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cấp lại khoản kinh phí này cho Văn phòng Chính phủ.

- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất việc bố trí trụ sở làm việc chính thức của Ủy ban theo quy định của pháp luật.

c) Về hoạt động của Tổ công tác

- Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến các thành viên Tổ công tác, hoàn chỉnh Quy chế làm việc của Tcông tác, trình Tổ trưởng Tcông tác xem xét, ký ban hành, hoàn thành trước ngày 10 tháng 02 năm 2018.

- Yêu cầu một số Bộ, Cơ quan phân công công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên trách giúp việc đồng chí Tổ phó thường trực. Đồng chí Tổ phó thường trực thống nhất với các Bộ, Cơ quan đề xuất công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên trách giúp việc.

- Đồng chí Tổ phó thường trực chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác phê duyệt, hoàn thành trước ngày 10 tháng 02 năm 2018.

- Về thành viên Nhóm giúp việc: ông Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay thế ông Lê Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bổ sung ông Phạm Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Thành viên Tổ công tác và Nhóm giúp việc Tổ công tác;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nh
à nước (Bộ TC);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCCV (3b). H.Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 54/TB-VPCP ngày 06/02/2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.735

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!