Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4601/TB-BNN-ĐMDN Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lại Hữu Ước
Ngày ban hành: 19/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4601/TB-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần giao Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý Doanh nghiệp nông nghiệp chủ trì cuộc họp (ngày 12/9/2012) thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Tổng công ty).

Tham gia thẩm định có lãnh đạo Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, đại diện Văn phòng Chính phủ; các Bộ Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ là thành viên Hội đồng thẩm định: Ban Đổi mới, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Chế biến thương mại NLTS và nghề muối, Cục trồng trọt và Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.

Sau khi nghe Tổng công ty báo cáo Phương án Tái cơ cấu; báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới; các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định; ý kiến tham gia của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới kết luận như sau:

1. Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty (Phương án) được xây dựng có nội dung tương đối đầy đủ, đã tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ. Tổng công ty cần tiếp thu ý kiến Văn phòng chính phủ, các Bộ, Ngành và các thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn thiện Phương án.

2. Phn đánh giá thực trạng và sự cần thiết tái cơ cấu cần viết ngắn gọn, khái quát, tổng hợp; cần có số liệu, phân tích rõ thực trạng về tài chính, vốn, tài sản, công nợ, tổ chức quản lý và kết quả hoạt động của toàn Tổng công ty, gồm công ty mẹ và các công ty con.

3. Phương án cần điều chỉnh lại số liệu, các chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2011- 2015 phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011- 2015 của Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 662/QĐ-TTg ngày 04/6/2012; nêu rõ vai trò chủ đạo của Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

4. Về tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh: Tổng công ty cần rà soát lại toàn bộ ngành kinh doanh hiện có, căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2020 để xác định và sắp xếp lại theo hai nhóm chủ yếu: ngành ngh kinh doanh chính trồng trọt, sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê và ngành nghề kinh doanh có liên quan phục vụ trực tiếp ngành nghề kinh doanh chính; đồng thời cắt bỏ những ngành nghề kinh doanh hoạt động không hiệu quả, không liên quan đến ngành ngh kinh doanh chính.

5. Rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty mẹ, các phòng ban, chi nhánh đ tchức sp xếp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; đng thời rà soát sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc để giảm đầu mối quản lý; hiện đại hóa hệ thống quản trị theo thông lệ kinh tế thị trường, tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với định hướng, mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh chính; bổ sung việc xây dựng Quy trình kiểm soát tài chính nội bộ, quy trình đánh giá và kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty; cập nhật các nội dung, giải pháp trong Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Bổ sung danh sách, lộ trình đề nghị cổ phn hóa từ 02- 06 doanh nghiệp có cơ sở chế biến gắn với vùng nguyên liệu. Cần nghiên cứu sắp xếp các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên cùng một địa bàn để giảm bớt đu mối doanh nghiệp.

6. Về tái cơ cấu đu tư và tài chính: cần bổ sung nội dung tái cơ cấu về đầu tư, gồm danh mục các dự án đầu tư, tổng vốn đu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện và phân tích đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư; đối với dự án đu tư không hiệu quả, không phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính cần xem xét kỹ để cắt giảm, thoái vốn phù hợp với quy định.

Việc thoái vốn ở các công ty con, công ty liên kết cần có lộ trình cụ thể, kế hoạch phù hợp và phương án sử dụng hiệu quả tiền thu từ việc thoái vốn; đối với doanh nghiệp hoạt động ngoài ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty, các đơn vị yếu kém, quy mô nhỏ, không có lợi thế phát triển cần thoái hết vốn để bổ sung vốn cho Công ty mẹ; đối với công ty cổ phần sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao như công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa trước mắt giữ nguyên phần vốn nhà nước hiện có (37,3%) như kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Thông báo số 3937/TB-BĐM-VP ngày 14/8/2012.

Phương án cần bổ sung các giải pháp phù hp với các nội dung tái cơ cấu. Bổ sung phụ lục: về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty mẹ, các công ty con, công ty liên kết; về tình hình đầu tư của doanh nghiệp; danh mục các công ty cổ phần cần thoái vốn từ nay đến 2015, gồm các chỉ tiêu: vốn điều lệ, tỷ lệ vốn nhà nước, tsuất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cổ tức, tỷ lệ vốn dự kiến thoái và lộ trình thoái vốn.

Ban Đổi mới và Quản lý DNNN đôn đốc Tổng công ty tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Phương án báo cáo Bộ, để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để Tổng công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưng (để b/c);
- TTr. Diệp Knh Tần (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, KH&Đ.tư, LĐ-TB&XH.
- Các Vụ: Tài chính, KH; Tổ chức cán bộ;
- Cục Chế biến TMNLTS và N.muối; Cục Trồng trọt.
- Công đoàn NN và PTNT VN;
- Tcty Cà phê Việt Nam (để t/h);
- Lưu: VP, ĐMDN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
PHÓ VỤ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN
Lại Hữu Ước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4601/TB-BNN-ĐMDN ngày 19/09/2012 kết luận cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!