Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 277/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 16/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 277/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP VỚI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Ngày 01 tháng 11 năm 2011 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh. Tham dự cuộc họp có thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát báo cáo tóm tắt kết quả sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh từ năm 2004 đến hết năm 2010 và đề xuất một số giải pháp tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nông, lâm nghiệp - doanh nghiệp có nông, lâm trường giai đoạn 2011-2015, ý kiến của Văn phòng Chính phủ và Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

1. Triển khai Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003, các Nghị định của Chính phủ số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, các nông, lâm trường quốc doanh đã cơ bản hoàn thành việc rà soát phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, làm rõ chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và thực hiện việc chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với đơn vị kinh doanh) hoặc ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng (đối với đơn vị quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng), công ty cổ phần (đối với nông, lâm trường quốc doanh thí điểm cổ phần hóa), giải thể (đối với nông, lâm trường quốc doanh thua lỗ, yếu kém). Các nông, lâm trường quốc doanh đang tập trung rà soát đất đai, lập quy hoạch sử dụng đất, xác định ranh giới cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển sang thuê đất, nhằm quản lý sử dụng đất chặt chẽ có hiệu quả; cơ bản hoàn thành việc chuyển giao cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, không trực tiếp sản xuất của đơn vị cho địa phương quản lý sử dụng.

Tuy nhiên, kết quả sắp xếp đổi mới nông, lâm trường quốc doanh chưa đạt tiến độ và nội dung của Nghị quyết số 28/NQ-TW, các Nghị định của Chính phủ, mới chỉ dừng lại ở việc đổi tên, chưa chuyển đổi căn bản nội dung quản lý, quản trị, hoạt động doanh nghiệp, chậm khắc phục tình trạng quản lý sử dụng đất đai lỏng lẻo, hiệu quả thấp.

2. Để khắc phục tồn tại, yếu kém trên, đẩy nhanh việc sắp xếp, đổi mới, phát triển nông, lâm trường quốc doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành một số công việc sau:

a) Cập nhật thêm thực trạng, tình hình hoạt động của các nông, lâm trường đến nay, trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị, các Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng đánh giá toàn diện kết quả triển khai các nội dung được quy định tại Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị, các Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP, bao gồm kết quả đạt được, tồn tại yếu kém và các nguyên nhân, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, đổi mới phát triển nông lâm trường quốc doanh trong thời gian tới.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo đánh giá hiện trạng, rà soát đất đai, các hợp đồng giao khoán đất trong các nông, lâm trường, làm rõ vướng mắc khó khăn, giải pháp khắc phục (có văn bản yêu cầu các địa phương tổng công ty nhà nước báo cáo, khảo sát đánh giá nhanh ở một số đơn vị đại diện vùng sinh thái) để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị nhân dịp thảo luận sửa đổi Luật Đất đai, thời gian hoàn thành trước ngày 01 tháng 4 năm 2012.

b) Trong quý IV năm 2011 tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết sắp xếp đổi mới nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị.

c) Trên cơ sở tổng kết việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, báo cáo hiện trạng rà soát sử dụng đất các đơn vị, tổng công ty nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị những nội dung, giải pháp còn vướng mắc, khó khăn để tiếp tục sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

3) Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, bổ sung lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia thành viên Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐNDM (5b). 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 277/TB-VPCP ngày 16/11/2011 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.570

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!