Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 197/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 30/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP CÁC BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Ngày 15 tháng 5 năm 2012, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (sau đây viết tắt là 03 Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (sau đây viết tắt là 03 Chương trình); ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

Trong thời gian vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012; thành lập và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ nhiệm 03 Chương trình; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý và bước đầu triển khai thực hiện được một số nội dung nhiệm vụ của 03 Chương trình. Việc triển khai thực hiện 03 Chương trình chính là phương thức để cụ thể hóa một bước chủ trương đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 Chương trình, các Bộ, ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính của 03 Chương trình để tạo điều kiện cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện những nội dung nhiệm vụ thuộc 03 Chương trình; hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2012.

2. Cơ chế triển khai các đề tài, dự án thuộc 03 Chương trình và cách bố trí kinh phí thực hiện 03 Chương trình sẽ quyết định sau khi các Bộ trưởng các Bộ liên quan đã góp ý cho Đề án đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ, cách triển khai 03 Chương trình. Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện Đề án đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ, trình Thủ tướng Chính phủ trước 30 tháng 6 năm 2012.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì tổ chức công bố Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 theo Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xác định nội dung, nhiệm vụ triển khai từng sản phẩm cụ thể thuộc Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012; lựa chọn tổ chức, cá nhân chủ trì từng nhiệm vụ của sản phẩm;

- Việc phê duyệt thuyết minh dự án khoa học và công nghệ và dự án đầu tư của từng sản phẩm cụ thể thuộc Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản 2 Mục VII Quyết định 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

- Tiếp tục hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện Khung tiêu chí hoạt động đổi mới công nghệ; xây dựng phương thức đánh giá và tiêu chí đổi mới công nghệ của doanh nghiệp làm cơ sở cho việc thống kê, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu đổi mới công nghệ quốc gia;

- Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2012 "Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao" thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;

- Hệ thống hóa nhiệm vụ khoa học khoa học và công nghệ các cấp và đề xuất phương án tái cấu trúc các loại nhiệm vụ này để làm căn cứ cho việc đổi mới quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bảo đảm hiệu quả thiết thực của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

4. Bộ Công Thương xây dựng và ban hành hướng dẫn cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia; hoàn thành trong quý III năm 2012.

5. Các Bộ: Công Thương và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện dự thảo các chương trình thành phần được giao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, báo cáo Ban Chỉ đạo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 6 năm 2012.

6. Đồng ý nguyên tắc đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện 92 đề tài, dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 bắt đầu thực hiện từ năm 2012. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, thẩm định các đề tài, dự án nêu trên, hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2012 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&CN, CT, TC, GD&ĐT, KH&ĐT, NN&PTNT, TT&TT, XD, GTVT, YT, NV;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Viện KH&CN Việt Nam;
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ 03 Chương trình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (5). TĐH 50

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 197/TB-VPCP ngày 30/05/2012 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.882

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74