Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 182/TB-VPCP về ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai Nghị Quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 182/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 14/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 182/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003

 

THÔNG BÁO

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 182/TB-VPCP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 28/NQ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Ngày 7 tháng 11 năm 2003, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và chủ trì, hội nghị triển khai Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Uỷ ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo các Tổng công ty nhà nước về nông nghiệp, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, Tổng công ty nhà nước và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Nông, lâm trường quốc doanh là loại hình doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, kể từ khi thành lập đến nay đã nhiều lần tiến hành đổi mới quản lý, tổ chức lại sản xuất để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn. Trong quá trình xây dựng, phát triển nhất là trong thời kỳ đổi mới nông, lâm trường quốc doanh đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nhưng cũng còn nhiều tồn tại và yếu kém trong tổ chức sản xuất, quản lý, sản xuất kinh doanh như Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đánh giá. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị và Quyết định số 179/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh là cụ thể Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa IX về sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trong nông nghiệp. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham gia tại Hội nghị các Bộ, ngành tiếp thu, bổ sung và sớm hoàn chỉnh dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn đã được phân công cụ thể tại Quyết định số 179/2003/QĐ-TTg ngày 3 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian ban hành các văn bản trong năm 2003.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ có nông, lâm trường quốc doanh, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Cao su Việt Nam, căn cứ nội dung phương hướng nhiệm vụ nông, lâm trường đã được ghi trong Nghị quyết tiến hành xây dựng phương án sắp xếp lại nông, lâm trường của mình quản lý trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian thực hiện từ tháng 11 năm 2003, thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2004. Đối với phương án sáp xếp nông, lâm trường của địa phương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phải xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy và thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để có sự thống nhất.

Việc thí điểm cổ phần hoá vườn cây, rừng trồng của nông, lâm trường phải có phương án cụ thể và bước đi phù hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với việc thành lập mới nông, lâm trường ở những nơi cần thiết phải có phương án cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định trình tự thành lập mới doanh nghiệp Nhà nước.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý các khoản nợ tồn đọng trong các nông, lâm trường quốc doanh theo các quy định tại Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp Nhà nước.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách về giải quyết lao động dôi dư trong nông, lâm trường quốc doanh theo các quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về biên chế cho Ban quản lý đối với những lâm trường chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu. Việc chuyển các lâm trường thành đơn vị sự nghiệp có thu phải gắn với các huyện, thị xã để chăm sóc, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện.

 

Nguyễn Công Sự

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 182/TB-VPCP về ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai Nghị Quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.417
DMCA.com Protection Status