Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 123/TB-UB về ý kiến chỉ đạo của thường trực UBND thành phố trong cuộc họp ngày 26-6-1986 hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện triển khai Quyết định 34/QĐ-UB và Công văn số 1811/UB về sản xuất tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp cá thể gia đình và nghề phụ gia đình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 123/TB-UB Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trang Văn Quý
Ngày ban hành: 14/07/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 123/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 1986

 

THÔNG BÁO

VỀ Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ TRONG CUỘC HỌP NGÀY 26-6-1986 HƯỚNG DẪN CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, QUẬN, HUYỆN TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 34/QĐ-UB VÀ CÔNG VĂN SỐ 1811/UB VỀ SẢN XUẤT TCN-TCN CÁ THỂ GIA ĐÌNH VÀ NGHỀ PHỤ GIA ĐÌNH

1. Cần phải quán triệt hơn nữa ý nghĩa và mục đích của Quyết định 34/QĐ-UB :

Thực tế khách quan thành phố ta đang có hàng chục ngàn cơ sở sản xuất cá thể, gia đình, có nhiều khả năng và tiềm năng to lớn về tay nghề kỹ thuật, về huy động máy móc thiết bị và vật tư nguyên liệu, về quản lý sản xuất kinh doanh và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhưng do chưa vận dụng chánh sách phù hợp nên khu vực sản xuất này chưa phát huy được đúng mực, chưa góp sức vào việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố, tay nghề kỹ thuật đang có chiều hướng mai một.

Vì vậy, thành phố cần phải vận dụng chính sách thích hợp để huy động hết khả năng của thành phần kinh tế cá thể và gia đình làm cho thành phần này có điều kiện thuận lợi góp sức vào việc phát triển sản xuất chung của thành phố; Quyết định 34/QĐ-UB được ban hành xuất phát từ thực tiển đó. Quyết định này cũng là sự vận dụng chính sách chung để khuyến khích phát triển sản xuất tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố, nó nằm trong hệ thống chính sách khuyến khích phát triển sản xuất tất cả các thành phần kinh tế.

Tư tưởng chỉ đạo khi vận dụng chính sách là phải tuân thủ nguyên tắc ưu tiên trước hết là quốc doanh, xây dựng quốc doanh phát huy được vai trò chủ đạo, kế đến là kinh tế tập thể để giữ được vị trí là một thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh tế cá thể, gia đình và nghề phụ gia đình phải phát triển theo đúng phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội của thành phố và phải tuân thủ theo đúng chính sách chế độ của Nhà nước về quản lý kinh tế - tài chánh.

Nắm vững và vận dụng đúng đắn chính sách sẽ tạo được tâm lý tin tưởng, vững vàng, không sợ những hậu quả tiêu cực. Vừa qua đã có hiện tượng hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất ở một vài nơi muốn chuyển ra sản xuất cá thể. Đi đôi với việc củng cố, kiện tòan tổ chức hoạt động các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp quận huyện cần giải thích cho họ rõ chính sách ưu tiên của Nhà nước mà sắp tới Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ra văn bản vận dụng chính sách đối với kinh tế tập thể theo hướng ưu tiên hơn cá thể.

2. Về trách nhiệm thực hiện Quyết định 34/QĐ-UB và văn bản hướng dẫn 1811/UB của UBND Thành phố :

Vừa qua đã có một số quận tổ chức thực hiện để đáp ứng kịp thời những đòi hỏi bức bách của nhân dân, đây là những biểu hiện năng động, tích cực, rất đáng hoan nghênh. Trong bước đầu thực hiện, tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, nhưng về cơ bản là đúng, nếu có sơ suất gì thì nay căn cứ vào văn bản hướng dẫn 1811/UB để chấn chỉnh lại cho tốt hơn.

Ủy ban nhân dân thành phố phân công trách nhiệm như sau :

a) Các ngành kinh tế kỹ thuật của thành phố: nhanh chóng củng cố tổ chức các xí nghiệp quốc doanh để làm được vai trò chủ đạo, cải tạo tổ chức lại toàn ngành và phải có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định 34/QĐ-UB theo chức năng quản lý toàn ngành. Ngành phải chủ động kết hợp với quận huyện để hướng dẫn phát triển các ngành nghề sản xuất cá thể, gia đình, giúp quận huyện xem xét cấp giấy phép kinh doanh; sắp xếp các cơ sở sản xuất này vào nhóm sản phẩm làm vệ tinh cho các xí nghiệp quốc doanh ; hướng dẫn, chỉ đạo về kỹ thuật giám sát chất lượng sản phẩm, hỗ trợ vật tư và thiết bị kỹ thuật, phối hợp sử dụng năng lực lực sản xuất, hướng dẫn quận huyện quản lý các cơ sở sản xuất cá thể, gia đình trên địa bàn quận huyện. Các ngành kinh tế kỹ thuật, xí nghiệp quốc doanh phải gắn chặt với quận huyện, nếu đứng ngoài cuộc là bỏ vai trò chủ đạo, buông trôi trách nhiệm quản lý ngành.

- Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chánh và các Sở quản lý sản xuất hướng dẫn biểu mẫu và thủ tục đăng ký sản xuất, (phân loại đăng ký ở quận huyện hoặc phường xã), cụ thể hóa các ngành nghề được phép sản xuất và tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý sản xuất tiểu thủ công nghiệp của các quận huyện, phường xã để việc triển khai thực hiện được thống nhất.

b) Các ngành chức năng tổng hợp: có trách nhiệm đi sâu tiếp tục hướng dẫn thực hiện cụ thể từng vấn đề đã ghi trong bản hướng dẫn 1811/UB.

- Công ty vật tư tổng hợp thành phố có kế hoạch hướng dẫn về việc mua bán vật tư nguyên liệu, phế liệu, không để xảy ra tranh chấp mua bán đẩy giá lên ; phải quản lý chặt vật tư kỹ thuật của Nhà nước không để xảy ra những hiện tượng tiêu cực.

- Sở Điện lực có kế hoạch hướng dẫn đăng ký điện, cùng với Ủy ban Kế hoạch thành phố và quận huyện định chỉ tiêu điện, phân phối và quản lý sử dụng điện theo nguyên tắc ưu tiên cho quốc doanh, kế đến tập thể rồi tới cá thể gia đình trên cơ sở khuyến khích tiết kiệm điện tiêu dùng để tập trung cho sản xuất và tiết kiệm tiêu hao điện trên 1 đơn vị sản phẩm, có biện pháp kiểm tra chặt chẽ và phân công trách nhiệm giữa quận huyện, phường xã về quản lý sử dụng điện.

- Sở Thương nghiệp chủ trì cùng với Trọng tài kinh tế thành phố và Liên hiệp xã tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp hướng dẫn cụ thể về hợp đồng kinh tế, về mua bán sản phẩm hàng hóa.

- Ủy ban vật giá hướng dẫn thực hiện chính sách giá, khuyến khích bán sản phẩm cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa.

- Chi cục thuế và Hải quan thành phố hướng dẫn các quy định cụ thể về thu thuế, miễn thuế, giảm thuế để khuyến khích nhập máy móc thiết bị, nhập vật tư nguyên liệu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích sản xuất sản phẩm mới bán sản phẩm cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ; hướng dẫn những chế độ thủ tục giải quyết nhanh chóng việc nhập vật tư nguyên liệu, máy móc thiết bị từ nước ngoài.

- Ngân hàng thành phố hướng dẫn tín dụng, mở tài khoản, sử dụng tiền mặt.

- Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cùng với các ngành kinh tế kỹ thuật quy định về tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất và lưu hành sản phẩm hướng dẫn cụ thể đăng ký nhãn hiệu và chất lượng sản phẩm với thủ tục đơn giản và thuận tiện cho người sản xuất.

Tất cả những công việc trên đều phải làm ngay với tinh thần khẩn trương tích cực, chậm nhất trong tháng 8/86 phải xong. Cái gì ban hành được thì ban hành ngay trong tháng 7/86. Vấn đề gì mang tính chất pháp quy bổ sung Quyết định 34/QĐ-UB thì trình Ủy ban nhân dân thành phố duyệt ban hành.

c) Đề nghị Mặt trận, các đoàn thể quần chúng, các cơ quan thông tin : tiếp tục phối hợp và tích cực hỗ trợ các sở, ban, ngành chức năng và các quận huyện tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 34/QĐ-UB và văn bản hướng dẫn 1811/UB sâu rộng trong nhân dân.

- Giáo dục vận động các từng lớp quần chúng thông suốt và tích cực hưởng ứng chính sách phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

- Cộng tác mật thiết với các sở, ban, ngành chức năng và quận huyện để theo dõi kiểm tra đôn đốc thực hiện đúng chính sách chế độ đã ban hành.

- Điều tra, thu thập, phản ánh kịp thời những ý kiến dư luận của các từng lớp quần chúng.

- Vận động quần chúng phát huy quyền làm chủ tập thể, đẩy mạnh phong trào quần chúng đấu tranh chống tiêu cực để bảo đảm cho mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng đi đúng quỹ đạo xã hội chủ nghĩa.

3. Tổ chức theo dõi chỉ đạo việc thực hiện Quyết định 34/QĐ-UB và văn bản hướng dẫn 1811/UB:

Để giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc thực hiện Quyết định 34/QĐ-UB và văn bản hướng dẫn 1811/UB, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định ban chỉ đạo cấp thành phố gồm các thành viên sau đây :

- Đại diện Ban Chỉ đạo cải tạo thành phố :

đồng chí Trang Tấn Khương - Trưởng ban.

- Đại diện Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp thành phố :

đồng chí Trần Thiện Tứ - Phó ban.

- Đại diện Ban Cải tạo thành phố : - Ủy viên.

- Đại diện Sở Công nghiệp thành phố : - Ủy viên

- Đại diện Văn phòng UBND Thành phố : - Ủy viên

- Đại diện Ban liên lạc công thương TP : - Ủy viên

- Đại diện LHCĐ. TP : - Ủy viên

- Đại diện Chi cục thuế CTN thành phố : - Ủy viên

Các cơ quan thành viên cần cử thêm cán bộ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo mỗi tuần họp 1 lần nghe các quận huyện phản ảnh, tổng hợp tình hình để có ý kiến chỉ đạo thực hiện. Ban chỉ đạo sẽ kết thúc nhiệm vụ khi việc triển khai thực hiện Quyết định 34/QĐ-UB đi vào thế ổn định.

Ở các quận huyện cần tổ chức nhóm chuyên trách để giúp Ủy ban nhân dân chỉ đạo triển khai việc thực hiện Quyết định 34/QĐ-UB và văn bản hướng dẫn 1811/UB, do đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách công nghiệp làm trưởng nhóm.

Xin thông báo để các sở ngành và Ủy ban nhân dân quận huyện thực hiện.

 

 

TM. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
ỦY VIÊN THƯ KÝ
Trang Văn Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 123/TB-UB về ý kiến chỉ đạo của thường trực UBND thành phố trong cuộc họp ngày 26-6-1986 hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện triển khai Quyết định 34/QĐ-UB và Công văn số 1811/UB về sản xuất tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp cá thể gia đình và nghề phụ gia đình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.264
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33