Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 147/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ thành Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành.

Số hiệu: 147/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 24/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - CẦN THƠ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - CẦN THƠ 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Công văn số 107/2004/CV-HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Nhà máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 19 tháng 11 năm 2004;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Nhà máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ (đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước                                               : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy     :   4,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp               : 45,00 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2004 để cổ phần hoá (Quyết định số 2870/QĐ-TCKT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 167.719.999.304 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Nhà máy là 105.557.633.700 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Nhà máy.                                  

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 118 lao động trong Nhà máy là 6.245 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 187.350.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Nhà máy làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Nhà máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ thành Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Cần Thơ,

- Tên giao dịch quốc tế: SAIGON - CANTHO BEER JOINT STOCK COMPANY, tên viết tắt : SACABECO;

- Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bia, cồn, nước giải khát;

- Kinh doanh, chế biến nông sản để làm nguyên liệu sản xuất bia, cồn, nước giải khát và xuất khẩu;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Cần Thơ là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Cần Thơ là công ty con của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tổ chức, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Điều 5. Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn có trách nhiệm chỉ đạo Nhà máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ tiến hành bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn có trách nhiệm điều hành công việc của Nhà máy cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6,

- Văn phòng Chính phủ,

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,

- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp,

  Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,

- Ngân hàng Nhà nước VN

- UBND TP Cần Thơ,

- Công báo, 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),

- Các đ/c Thứ trưởng,

- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,

- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thuý

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ thành Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326
DMCA.com Protection Status