Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 545/2002/QĐ-UB về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 545/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Hoàng Việt
Ngày ban hành: 07/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 545/2002/QĐ-UB

Long Xuyên, ngày 07 tháng 03 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH 10 ngày 20/5/1998;

- Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh
- TT.UBND tỉnh.
- Các Ban Đảng, Đoàn thể tỉnh.
- Như điều 3.
- LĐ VP. UBND tỉnh.
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Việt

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 545 /2002/QĐ-UB ngày 07 tháng 3 năm 2002 của UBND tỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bản quy định này áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư để khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh theo hướng CNH-HĐH, tăng GDP, tạo thêm nhiều sản phẩm và việc làm cho xã hội.

Điều 2. Phạm vi đối tượng áp dụng :

Những dự án đầu tư do các Nhà đầu tư trong và ngoài nước ( sau đây gọi tắt là Nhà đầu tư ) thực hiện đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, ngoài việc được hưởng những ưu đãi theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Quy định của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đối với một số lĩnh vực, ngành nghề trên địa bàn tỉnh An Giang, sẽ được hưởng các ưu đãi đầu tư bổ sung theo Bản quy định này.

Chương II

CÁC ƯU ĐÃI KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

Điều 3. Giá thuê đất :

Giá thuê đất trong Khu công nghiệp bao gồm phí sử dụng hạ tầng.

Mức giá như sau:

- Trả hàng năm:                                                 0,30 USD/m2/năm.

- Trả 1 lần cho 05 năm:                                       0,28 USD/m2/năm.

- Trả 1 lần cho 10 năm:                                       0,25 USD/m2/năm.

- Trả 1 lần cho suốt thời hạn thuê đất:                 6 USD/m2

Điều 4. Miễn, giảm tiền thuê đất :

1. Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, tối đa không quá 01 năm.

2. Ưu đãi đặc biệt đối với các Nhà đầu tư đầu tiên vào từng Khu công nghiệp:

- Miễn tiền thuê đất trong 10 năm đối với 05 dự án đầu tiên đầu tư vào Khu công nghiệp;

- Miễn tiền thuê đất trong 5 năm đối với dự án thứ 6 đến dự án thứ 10.

3. Giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp như sau:

- Giảm 10% đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 01 triệu USD đến 05 triệu USD;

- Giảm 15% đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 05 triệu USD.

Điều 5. Doanh nghiệp khu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn hợp đồng thuê đất theo quy định.

Điều 6. Hoa hồng môi giới :

Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh được trích một phần tiền cho thuê đất để chi trả hoa hồng môi giới cho các tổ chức, cá nhân giới thiệu Nhà đầu tư vào thuê đất đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Mức chi hoa hồng ( Tỉ lệ % tính trên doanh thu tiền thuê đất ) như sau:

- Hợp đồng thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả đời dự án:          3,0%

- Hợp đồng thuê đất trả tiền thuê 01 lần cho 10 năm:                    1,3%

- Hợp đồng thuê đất trả tiền thuê 01 lần cho 05 năm:                    1,1%

- Hợp đồng thuê đất trả tiền thuê hàng năm:                                 1,0%

Việc chi trả hoa hồng môi giới được áp dụng đối với các dự án có tổng vốn đầu tư từ 1.000.000 USD trở lên và diện tích thuê đất từ 5.000 m2 trở lên và được thanh toán bằng tiền Việt Nam ( có quy đổi ngoại tệ sang tiền Việt Nam theo thời điểm ). Thời gian thanh toán tiền hoa hồng môi giới:

- Sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư, ký kết hợp đồng thuê đất và nộp tiền thuê đất lần đầu tiên: Thanh toán 30%.

- Sau khi thực hiện 20% khối lượng công trình của dự án: Thanh toán 70% còn lại.

Điều 7. Việc miễn, giảm thuế các loại được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư của tỉnh An Giang.

Điều 8. Ưu đãi về tín dụng đầu tư đối với đầu tư trong nước :

- Được Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển tỉnh cho vay vốn trung dài hạn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư.

- Được ưu tiên vay vốn trung, dài hạn tại các ngân hàng thương mại để đầu tư xây dựng và được ngân sách tài trợ phần chênh lệch lãi suất giữa tín dụng đầu tư nhà nước và tín dụng thương mại trong thời gian thực hiện dự án.

Điều 9. Nhà đầu tư trong nước được Tỉnh hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh phí đào tạo dạy nghề cho công nhân theo dự án được duyệt (tối đa không quá 01 triệu đồng/01 lao động được chọn đào tạo); được hỗ trợ kinh phí tìm thị trường xuất khẩu; đồng thời được Tỉnh cung cấp các thông tin liên quan đến thị trường, sản phẩm trong và ngoài nước.

Điều 10. Thủ tục, giá dịch vụ :

- Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối giải quyết mọi thủ tục hồ sơ cho Nhà đầu tư, miễn các khoản phí thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Tỉnh.

- Giá cả dịch vụ điện, nước, điện thoại cung cấp đến Nhà đầu tư trong Khu công nghiệp theo giá Nhà nước quy định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Giao cho Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi (trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet ...) chính sách ưu đãi đầu tư vào các Khu công nghiệp để phục vụ tốt cho công tác vận động, kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp.

Điều 12. Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm theo dõi và đề xuất với UBND tỉnh những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 545/2002/QĐ-UB về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.882
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144