Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 972/QĐ-TTg năm 2010 chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 972/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 972/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (sau đây gọi là Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu với những nội dung chính sau đây:

1. Tên gọi sau khi chuyển đổi:

a) Tên gọi đầy đủ: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM.

b) Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM.

c) Tên gọi tắt: VICEM.

d) Tên giao dịch quốc tế: VICEM COMPANY LIMITED.

2. Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Trụ sở chính: số 228 đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

5. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Công nghiệp xi măng: khảo sát, thăm dò đầu tư xây dựng, khai thác nguyên liệu và phụ gia; sản xuất, kinh doanh xi măng; sản xuất bao bì xi măng;

- Cơ khí: chế tạo phụ tùng, thiết bị cho các nhà máy xi măng và vật liệu xây dựng; sửa chữa và lắp ráp thiết bị cơ khí, thiết bị điện.

b) Ngành, nghề kinh doanh có liên quan:

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng: gạch chịu lửa, thạch cao, các loại sản phẩm từ xi măng và các chủng loại vật liệu xây dựng khác;

- Các dịch vụ: tư vấn đầu tư và xây dựng; nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đào tạo, xuất nhập khẩu; cung ứng vật tư, vận tải đường bộ, đường sông, đường biển.

- Hoạt động tài chính.

c) Ngành, nghề kinh doanh khác:

- Xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, cảng sông; xây dựng, quản lý, khai thác đường bộ cao tốc, đường biển, đường sắt;

- Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp và đô thị; kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà xưởng, kho tàng, nhà ở, văn phòng;

- Sản xuất kinh doanh điện; trồng rừng, khai thác, chế biến cao su; xuất khẩu lao động; điều trị các bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng; du lịch, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ công cộng khác.

- Các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

6. Vốn điều lệ: 8.971 tỷ đồng (Tám nghìn chín trăm bảy mươi mốt tỷ đồng).

Việc xác định để điều chỉnh vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu:

Thủ tướng Chính phủ và các Bộ theo sự uỷ quyền của Chính phủ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

8. Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam là Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam cho đến khi Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm mới Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

9. Sau khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam trước khi chuyển đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện Quyết định này; kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện vượt thẩm quyền.

b) Bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1065/TTg-ĐMDN ngày 23 tháng 6 năm 2010 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP .

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hớp với Bộ Xây dựng và Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam trong việc xác định để điều chỉnh vốn điều lệ phù hợp quy định hiện hành.

b) Thoả thuận để Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty.

3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

b) Thực hiện việc xác định điều chỉnh mức vốn điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam theo quy định hiện hành.

c) Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

d) Đăng ký doanh nghiệp và đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối với Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam theo quy định.

đ) Thực hiện việc sử dụng đất mà Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam đang được giao quản lý, sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

e) Trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

4. Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam trước khi chuyển đổi có trách nhiệm điều hành hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam cho đến khi Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Lao động - Thương bình và Xã hội, Kế hoạch và đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 972/QĐ-TTg năm 2010 chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.610
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231