Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 97/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 97/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/2006/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, như sau:

1. Giữ nguyên các công ty và lâm trường sau:

- Công ty Đầu tư phát triển lâm công nghiệp và Dịch vụ Đắk Glei (có các Lâm trường hạch toán phụ thuộc: Đắk Pô Kô, Rừng Thông, Đắk Ba);

- Công ty Đầu tư phát triển lâm công nghiệp và Dịch vụ Ngọc Hồi (có các Lâm trường hạch toán phụ thuộc: Dục Nông, Sa Loong);

- Công ty Đầu tư phát triển lâm công nghiệp và Dịch vụ Đăk Tô (có các Lâm trường hạch toán phụ thuộc: Đắk Tô, Quang Trung, Ngọc Linh);

- Công ty Đầu tư phát triển lâm công nghipệ và Dịch vụ Sa Thầy (có các Lâm trường hạch toán phụ thuộc: Sa Thầy, Mo Ray, Sê San);

- Công ty Đầu tư phát triển lâm công nghiệp và Dịch vụ Kon Plông (có các Lâm trường hạch toán phụ thuộc: Măng Cành I, Măng La, Tân Lập);

- Lâm trường Kon Tum.

2. Tách Công ty Đầu tư phát triển lâm công nghiệp và Dịch vụ Kon Rẫy thành 02 đơn vị là: Công ty Đầu tư phát triển lâm công nghiệp và Dịch vụ Kon Rẫy (có các Lâm trường hạch toán phụ thuộc: Măng Đen, Đắk Ruồng) và Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy.

3. Thành lập mới Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Ang.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh như Điều 1 của Quyết định này.

2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các công ty, lâm trường và ban quản lý rừng phòng hộ phù hợp với quy hoạch phát triển lâm nghiệp của địa phương và các quy định của pháp luật về đất đai, về bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện Đề án này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 và Điều 4;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Tấn Dũng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Ban Điều hành 112, Website Chính phủ, Các Vụ : NN, TH, V.IV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). Hòa (35b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 97/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.754

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60