Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 96/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 26/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 96/2010/QĐ-UBND

Vinh, ngày 26 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-TTg ngày 30/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 110/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam tại Tờ trình số 91/TTr-KKT ngày 15 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý, đầu tư, xây dựng, phát triển khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan đến khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 96/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nội dung và trách nhiệm phối hợp xử lý giữa Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với các sở, ban, ngành (sau đây gọi tắt là Sở) và UBND huyện, thành phố, thị xã có khu kinh tế, khu công nghiệp đóng trên địa bàn (sau đây gọi tắt là UBND huyện) trong công tác quản lý, đầu tư, xây dựng và phát triển khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Quy chế này áp dụng đối với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã có khu kinh tế, khu công nghiệp và các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

Việc phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, các Sở, UBND huyện và quy định hiện hành của pháp luật nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, xây dựng, sản xuất kinh doanh trong địa bàn khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, đẩy nhanh quá trình xây dựng, phát triển khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp theo đúng quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung phối hợp

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có liên quan đến khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh giao. Cụ thể:

1. Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam:

a) Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam.

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đối với các công trình kiến trúc hạ tầng; công tác quản lý và phát triển đô thị trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp;

c) Quản lý chất lượng công trình xây dựng trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp;

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý chất lượng công trình xây dựng các dự án đầu tư trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

2. Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam:

a) Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp; xây dựng danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế để vận động thu hút nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

c) Xây dựng phương án huy động các nguồn vốn, kế hoạch hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với các dự án đầu tư để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

d) Chủ trì thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phân cấp trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

e) Tổ chức các chương trình, hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài; cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý phục vụ công tác kêu gọi, xúc tiến và lập dự án đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

f) Tham gia ý kiến về thẩm tra hồ sơ đăng ký đầu tư (đối với những dự án thuộc diện phải thẩm tra theo quy định của Luật Đầu tư) của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

3. Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam:

a) Thẩm định các mức giá, mức phí và lệ phí áp dụng tại khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tham gia xây dựng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, mặt nước và mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mặt nước cho các dự án đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp theo đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam.

c) Tham gia ý kiến về phương án phát hành trái phiếu công trình, phương án huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

d) Thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt (hoặc phê duyệt theo uỷ quyền) quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định về định mức và tổng mức chi phí quản lý dự án hàng năm để Ban Quản lý KKT tổ chức thẩm định và phê duyệt chi phí quản lý dự án theo quy định;

e) Tổng hợp dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp hàng năm của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

f) Tham gia phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

4. Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam:

a) Tuyên truyền, phổ biến các chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân đầu tư trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

b) Lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong khu kinh tế Đông Nam đối với phần diện tích đất Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao cho Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Xây dựng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, mặt nước và mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mặt nước cho các dự án đầu tư vào địa bàn khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp theo đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam.

d) Xây dựng phương án tài chính và tham gia Hội đồng đấu giá quyền sử dụng mặt đất, mặt nước hoặc đấu thầu dự án sử dụng đất, mặt nước theo đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam.

e) Chủ trì, phối hợp xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp theo đề nghị của UBND huyện.

f) Phối hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam.

g) Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp đầu tư trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp theo đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam.

5. Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam:

a) Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Hướng dẫn Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam thực hiện nhiệm vụ cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ sinh, nội quy an toàn lao động, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp và phối hợp với Ban Quản lý KKT thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác về lao động tại khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật lao động;

c) Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp Giấy chứng nhận an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

d) Giải quyết đình công, bãi công, tranh chấp lao động tập thể, khiếu nại, tố cáo về lao động trong các doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam và các cơ quan liên quan điều tra tai nạn lao động xảy ra trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

e) Phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật lao động; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lao động trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

6. Công an tỉnh phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ và các vấn đề khác trên địa bàn khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam và UBND huyện, UBND xã có khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

c) Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam và các cơ quan liên quan quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, tạm trú trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

d) Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam và các cơ quan liên quan điều tra, xác minh các trường hợp có hoạt động nghi vấn liên quan đến an ninh Quốc gia hoặc môi giới đầu tư không lành mạnh ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư tại khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, kịp thời có biện pháp ngăn chặn và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

e) Phối hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam.

f) Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam kiểm tra định kỳ, đột xuất, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

7. Các Sở: Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học Công nghệ, Nội vụ, Văn hoá Thể thao Du Lịch, Thông tin Truyền thông, Cục Hải Quan, Cục Thuế, Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam thực hiện, giải quyết những công việc có liên quan đến việc xây dựng, phát triển khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp theo đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam.

8. Trách nhiệm phối hợp của UBND huyện, UBND xã có khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp:

UBND huyện, UBND xã có khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp thực hiện công tác quản lý hành chính trên địa bàn khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tương tự như đối với các địa bàn khác thuộc phạm vi quản lý. Ngoài trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thực hiện các nội dung quy định tại Điều 3 trên đây, UBND huyện phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam thực hiện các nhiệm vụ:

1. Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư và các doanh nghiệp theo quy định hiện hành;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các vấn đề liên quan khác; thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam lựa chọn địa điểm tái định cư, lập quy hoạch, dự án tái định cư, bố trí tái định cư và tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình.

2. Phối hợp quản lý quy hoạch được duyệt; chủ trì xử lý và ngăn chặn kịp thời các cá nhân, hộ gia đình vi phạm quy định về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp; chủ trì xử lý các hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm, tái lấn chiếm đất đã được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam và các doanh nghiệp;

3. Phối hợp xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở hạ tầng khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp;

4. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật môi trường; xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp;

5. Chủ trì, phối hợp tổ chức đào tạo nghề, hỗ trợ học nghề cho người lao động thuộc đối tượng bị thu hồi đất; giới thiệu lao động cho các doanh nghiệp đầu tư trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

Điều 4. Cách thức phối hợp

Tùy theo nội dung nhiệm vụ và công việc, thời gian, địa điểm cụ thể cần phối hợp, Lãnh đạo hoặc chuyên viên Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam trực tiếp làm việc với Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan đơn vị phối hợp bàn bạc thống nhất, trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch phù hợp hoặc giao nhận hồ sơ tài liệu theo cơ chế một cửa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết công việc theo quy định của pháp luật.

Đối với các công việc chưa được quy định theo cơ chế một cửa tại một số cơ quan, đơn vị, đồng chí lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách chịu trách nhiệm tổ chức xử lý, giải quyết phần việc thuộc trách nhiệm của đơn vị mình theo đúng nội dung và thời gian đã được quy định hoặc được yêu cầu.

Điều 5. Trình tự, thủ tục phối hợp

1. Các cơ quan, đơn vị phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam cử 01 cán bộ lãnh đạo phụ trách và 01 chuyên viên kiêm nhiệm làm đầu mối theo dõi, giải quyết việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp theo thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chuyên môn ưu tiên về mặt thời gian để giải quyết hoặc phối hợp giải quyết nhanh các công việc liên quan đến khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp so với các công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam

1. Định kỳ 06 tháng và hàng năm, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản về các công việc đã triển khai và công tác phối hợp với các ngành có liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

2. Đối với các công việc cần được giải quyết theo cơ chế "một cửa liên thông", giao Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam căn cứ Quy chế này, chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan liên quan xây dựng trình tự, thủ tục phối hợp cụ thể trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa hợp lý cần điều chỉnh, các vấn đề phát sinh cần bổ sung, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã có khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, các Nhà đầu tư phản ánh kịp thời về Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý, đầu tư, xây dựng, phát triển khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.225

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!