Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 96/2005/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 96/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 02/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 96/2005/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BV ngày 31 tháng 12 năm 2004 của liên bộ Tài nguyên và Môi trường - Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng, trực thuộc Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý, chỉ đạo của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu theo quy định và được mở tài khoản để giao dịch.

Trụ sở đặt tại: Số 01, đường Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng có nhiệm vụ

1. Tổ chức tiếp nhận, quản lý quỹ đất từ các dự án khai thác quỹ đất do các Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư thực hiện (trừ quỹ đất dành cho công tác bố trí tái định cư của từng dự án và quỹ đất kinh doanh của các doanh nghiệp được Uỷ ban nhân dân thành phố cho phép đầu tư, khai thác); được mua, bán và thực hiện các dịch vụ về bất động sản;

2. Tiếp nhận và tổ chức bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước gắn với chuyển quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

3. Đầu tư, khai thác, tổ chức tiếp nhận, đăng ký lên sàn giao dịch nhà, đất theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân đủ các điều kiện theo quy định;

4. Cung cấp thông tin và tổ chức thực hiện việc giới thiệu địa điểm, giá cả các khu đất, quỹ đất được giao quản lý, khai thác trong các khu quy hoạch đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

5. Sử dụng quỹ đất dự trữ được giao quản lý để điều tiết các nhu cầu về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo chủ trương của Uỷ ban nhân dân thành phố;

6. Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính của đơn vị theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân thành phố giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1.1 Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng có Giám đốc phụ trách, Phó Giám đốc, Kế toán và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc. Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán Trung tâm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm;

- Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

- Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Kế toán Trung tâm có trách nhiệm tổ chức và thực hiện quản lý tài chính tại Trung tâm theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Pháp lệnh Kế toán Thống kê và các văn bản quản lý tài chính hiện hành đối với loại hình đơn vị sự nghiệp có thu.

1.2 Việc thành lập, quy định nhiệm vụ, các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định sau khi thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ;

1.3 Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định theo phân cấp quản lý.

2. Biên chế

- Biên chế của Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng là biên chế sự nghiệp, do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố phân bổ trong tổng số biên chế sự nghiệp được Uỷ ban nhân dân thành phố giao cho Văn phòng.

Điều 4. Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng được thực hiện chế độ tài chính theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng có liên quan và của Sở Tài chính thành phố.

Trung tâm được đầu tư trang bị ban đầu và hỗ trợ các chi phí cần thiết từ ngân sách thành phố để bảo đảm hoạt động.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Giám đốc Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Bộ Tư pháp;
- VP ĐĐB QH TP;
- TT HĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- CA TP;
- Sở Tư pháp TP;
- Lưu VP UBND TP, Sở Nội vụ.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Hoàng Tuấn Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96/2005/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.392
DMCA.com Protection Status