Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 947/QĐ-BTTTT năm 2010 phê duyệt kế hoạch cho vay ưu đãi của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 947/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trần Đức Lai
Ngày ban hành: 30/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 947/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHO VAY ƯU ĐÃI CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010;

Căn cứ Thông tư 67/2006/TT-BTC ngày 18/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

Xét đề nghị của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tại Văn bản số 149/VTF-TCKT ngày 22/6/2010 về việc đề nghị phê duyệt danh mục dự án cho vay;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch cho vay ưu đãi của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để doanh nghiệp viễn thông thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng hạ tầng viễn thông nhằm cung ứng dịch vụ viễn thông công ích như sau:

1. Doanh nghiệp viễn thông được vay vốn: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

2. Số dự án đầu tư của doanh nghiệp được vay vốn: 08 dự án (có Danh mục dự án kèm theo).

3. Tổng số vốn cho vay: 272 tỷ đồng

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng).

Điều 2. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam có trách nhiệm tổ chức cho vay và quản lý vốn vay theo quy định hiện hành và định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông tiến độ thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Hội đồng quản lý, Trưởng ban Kiểm soát, Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

 

DANH MỤC

DỰ ÁN CHO VAY ƯU ĐÃI CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC VAY VỐN: TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
(Kèm theo Quyết định số 947/BTTTT-KHTC ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Số TT

Tên Dự án

1

Dự án mở rộng mạng truyền dẫn Hà Tĩnh giai đoạn 2009 - 2010

2

Dự án mở rộng mạng truyền dẫn Bắc Giang giai đoạn 2009 - 2010

3

Dự án mở rộng mạng truyền dẫn Đắc Lắc giai đoạn 2009 - 2010

4

Dự án mở rộng mạng truyền dẫn Gia Lai giai đoạn 2009 - 2010

5

Dự án mở rộng mạng truyền dẫn Lạng Sơn giai đoạn 2009 - 2010

6

Dự án mở rộng mạng truyền dẫn Hòa Bình giai đoạn 2009 - 2010

7

Dự án mở rộng mạng truyền dẫn Lào Cai giai đoạn 2009 - 2010

8

Dự án mở rộng mạng truyền dẫn Lâm Đồng giai đoạn 2009 - 2010

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 947/QĐ-BTTTT năm 2010 phê duyệt kế hoạch cho vay ưu đãi của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202