Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 93/2006/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổ chức lại công ty đông bắc thành tổng công ty đông bắc thuộc bộ quốc phòng, công ty con của tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thủ tướng chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 93/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2006/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY ĐÔNG BẮC THÀNH TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG, CÔNG TY CON CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM, HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức quản lý Tổng Công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng Công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mồ hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức lại Công ty Đông Bắc thành Tổng Công ty Đông Bắc thuộc Bộ Quốc phòng, công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Thanh – Khoáng sản Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với những nội dung sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc là công ty nhà nước thuộc Bộ quốc phòng, công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, có tư cách pháp nhân, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại công ty và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc được hình thành trên cơ sở tổ chức lại cơ quan điều hành Công ty Đông Bắc, Công ty Khai thác khoáng sản Tây Nguyên, Công ty Cảng, Công ty Chế biến và Kinh doanh than, Trạm Giám định sản phẩm, Đội quản lý đường vận tải mỏ.

Công ty mẹ - Tổng Công ty Đông Bắc có trách nhiệm thừa kế các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Đông Bắc.

2. Công ty con có tư cách pháp nhân, tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng; tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty con.

Công ty con gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty cổ phần mà công ty mẹ giữ cổ phần chi phối (trên 50% vốn điều lệ).

3. Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con; tổ chức, quản lý công ty mẹ; quan hệ giữa công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và các công ty con quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ.

4. Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Điều 2. Lộ trình thành lập Tổng công ty Đông Bắc như sau:

1. Thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Đông Bắc (năm 2006)

2. Hình thành công ty con là các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; công ty cổ phần mà công ty mẹ giữ cổ phần chi phối:

a) Các Công ty con trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 45 (năm 2006).

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 86 (năm 2006).

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 35 (trên cơ sở sáp nhận Xí nghiệp Khai thác than 148 vào Xí nghiệp Khai thác than 35 năm 2007).

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 91 (trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp khai thác than Quảng Lợi vào Xí nghiệp Khai thác than 91 – năm 2007).

b) Các công ty con cổ phần do công ty mẹ giữ cổ phần chi phối

- Công ty cổ phần Chế biến kinh doanh than Sài Gòn (năm 2006).

- Công ty cổ phần Chế biến kinh doanh than Sông Hồng (năm 2006).

- Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh tổng hợp (năm 2007).

- Công ty cổ phần 790 (năm 2007).

- Công ty cổ phần 397 (năm 2007).

- Công ty cổ phần Thăng Long (năm 2007).

- Công ty cổ phần Khe Sim (năm 2007).

3. Các công ty liên kết:

- Công ty cổ phần Vận tải Hạ Long (thành lập mới).

- Ngân hàng cổ phần Quân đội.

- Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

- Triển khai thực hiện Đề án này; quyết định thành lập Công ty mẹ, hình thành các Công ty con tại Điều 2 Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của Công ty mẹ, trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch đầu tư, Công nghiệp. Tài chính. Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ.
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN;
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, các vụ TH, KTTH, CN, NC, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn DũngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/2006/QĐ-TTg ngày 26/04/2006 phê duyệt đề án tổ chức lại công ty đông bắc thành tổng công ty đông bắc thuộc bộ quốc phòng, công ty con của tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thủ tướng chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250