Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến thành Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 90/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 13/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến (Công văn số 139/2004 ngày 19 tháng 8 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 19 tháng 8 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 95.500.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 63,75 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 36,25 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2004 để cổ phần hoá (Quyết định số 1981/QĐ-TCKT ngày 28 tháng 7 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 273.521.218.416 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 95.556.130.737 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 685 lao động trong Công ty là 62.070 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.862.100.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến thành Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến,

- Tên giao dịch quốc tế: TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : TAPACK;

- Trụ sở chính : 117/2 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới Hoà, quân Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất và cung ứng các sản phẩm bao bì cao cấp;

- Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, nguyên liệu, thiết bị phụ tùng, khuôn in ống phục vụ sản xuất;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT, Nội vụ, LĐTB và XH, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN,

- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến thành Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.764
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31