Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 90/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 15/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VẬT TƯ ĐÔNG ANH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIAN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 - 11 - 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 - 6 - 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phê duyệt phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh, bộ phận của Công ty Sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật (Công ty Sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, đơn vị thành viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1999 là: 4.298.584.180 đồng (bốn tỷ, hai trăm chín tám triệu, năm trăm tám tư nghìn, một trăm tám mươi đồng). Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Xí nghiệp là: 2.530.822.155 đồng (hai tỷ, năm trăm ba mươi triệu, tám trăm hai hai nghìn, một trăm năm mươi lăm đồng).

2. Vốn Điều lệ của công ty cổ phần là: 4.000.000.000 đồng (bốn tỷ đồng). Tổng số vốn này chia thành 40.000 cổ phần (bốn mươi nghìn cổ phần), cơ cấu như sau:

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 43,7% vốn Điều lệ (bằng 17.500 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp: 43,7% vốn Điều lệ (bằng 17.500 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Xí nghiệp: 12,6% vốn Điều lệ (bằng 5000 cổ phần).

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp:

Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp: 15.220 cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là: 456.600.000 đồng (bốn trăm năm sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trong Xí nghiệp trả dần: 3.044 cổ phần, giá trị trả dần là: 213.080.000 đồng (hai trăm mười ba triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

4. Tổ chức quản lý tiền bán cổ phần: Thực hiện theo mục V, phần thứ hai trong Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18 - 7- 1998 của Bộ Tài chính, hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và mục 6 Văn bản số 3138 TC-TCDN ngày 19 - 8 - 1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2.- Chuyển Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh thành công ty cổ phần với những đặc trưng sau đây:

1. Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt:

Công ty cổ phần VIAN

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh:

VIAN JOINT STOK COMPANY

Viết tắt là: V.J.Co

2. Trụ sở giao dịch tại:

xã Uy Nỗ - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh thiết bị vật tư ngành công nghiệp thực phẩm;

- Công nghiệp nước uống có cồn, không cồn;

- Sản xuất phụ tùng thiết bị vật tư công nghiệp thực phẩm.

Điều 3.- Công ty cổ phần VIAN là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty cổ phần VIAN và Luật Doanh nghiệp.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Lãnh đạo và bộ máy quản lý điều hành Công ty Sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật có trách nhiệm quản lý và điều hành Xí nghiệp cho đến khi bàn giao toàn bộ bộ phận Doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty cổ phần VIAN. Từ thời điểm bàn giao, quyết định thành lập Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh hết hiệu lực thi hành.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến, Giám đốc và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/08/2000 chuyển Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh thành Công ty cổ phần VIAN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.823

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!