Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 89/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Hóa chất Việt Namsang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 89/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VIỆT NAM SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Hóa chất Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với nội dung sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty khác; chịu trách nhiệm bảo toàn vốn nhà nước tại công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Công ty Vật tư và Xuất nhập khẩu hoá chất, Trung tâm Thông tin khoa học kỹ thuật hoá chất. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Tổ chức quản lý của công ty mẹ gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

2. Các công ty con tại thời điểm phê duyệt bao gồm:

a) Các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Công ty Supephốtphát và Hoá chất Lâm Thao;

- Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Công ty Hơi kỹ nghệ que hàn;

- Công ty Phân đạm và hóa chất Hà Bắc;

- Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam;

- Công ty TNHH một thành viên Hóa chất cơ bản miền Nam.

b) Các công ty thực hiện cổ phần hóa, Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối, sau khi hoàn thành di dời địa điểm:

- Công ty Phân bón miền Nam;

- Công ty Phân bón Bình Điền.

c) Các công ty con là công ty cổ phần, trong đó Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối:

- Công ty cổ phần Bột giặt Nét;

- Công ty cổ phần Bột giặt LIX;

- Công ty cổ phần Pin ắcquy miền Nam;

- Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình;

- Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Đông;

- Công ty cổ phần Công nghiệp hoá chất và Vi sinh;

- Công ty cổ phần Ắcquy Tia sáng;

- Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;

- Công ty cổ phần Phân bón và Hoá chất Cần Thơ;

- Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì;

- Công ty cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam;

- Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

- Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam;

- Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hoá chất;

- Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

3. Công ty liên doanh, liên kết, trong đó Công ty mẹ có vốn góp dưới 50% vốn Điều lệ:

a) Các công ty cổ phần:

- Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội;

- Công ty cổ phần Công nghiệp hoá chất Đà Nẵng;

- Công ty cổ phần Pin ắcquy Vĩnh Phú;

- Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ;

- Công ty cổ phần Pin Hà Nội;

- Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ;

- Công ty cổ phần Hoá chất Vĩnh Thịnh;

- Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức;

- Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;

- Công ty cổ phần Công nghiệp hoá chất Quảng Ngãi;

- Công ty cổ phần Sơn - Chất dẻo.

b) Các công ty liên doanh:

- Công ty Unilever Việt Nam;

- Công ty TPC VINA;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Inoue Việt Nam;

- Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

4. Đơn vị sự nghiệp:

- Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp hóa chất;

- Viện nghiên cứu Hóa chất công nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp:

- Chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện Đề án theo Quyết định này;

- Quyết định chuyển các công ty nói ở mục a điểm 2 Điều 1 Quyết định này thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định hiện hành.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính của Công ty mẹ.

3. Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam:

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

- Triển khai thực hiện cổ phần hoá Công ty Phân bón miền Nam và Công ty Phân bón Bình Điền sau khi hoàn thành công việc di dời.

- Xây dựng Đề án thành lập Công ty Tài chính, Đề án sắp xếp Viện nghiên cứu Hóa chất công nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và Ban Kinh tế TW,
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: TH, KTTH, CN, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Hóa chất Việt Namsang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.886
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200