Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 883/2005/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 16/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 883/2005/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay, trả nợ nước ngoài;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Doanh nghiệp vay nước ngoài tự xem xét, quyết định về chi phí khoản vay nước ngoài (bao gồm lãi suất, phí và các chi phí liên quan) trên cơ sở tham khảo lãi suất cho vay trên thị trường vốn quốc tế và các loại phí theo thông lệ quốc tế tại từng thời điểm ký thoả thuận vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Doanh nghiệp quy định tại Quyết định này là các doanh nghiệp được quy định tại Điểm 1 Mục I Chương I của Thông tư số 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Điều 2.Đối tượng vay, mục đích vay và thủ tục hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài, doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư số 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định số 980/2001/QĐ-NHNN ngày 01/08/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về chi phí khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp.

Điều 4.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc (giám đốc) các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Đồng Tiến

(Đã ký)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
-----------------

No. 883/2005/QD-NHNN

Hanoi, June 16, 2005

 

DECISION

PROVIDING FOR THE FOREIGN BORROWING COST OF ENTERPRISES

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam in 1997; the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on the State Bank of Vietnam in 2003;
- Pursuant to the Law on the issuance of legal documents in 1996; the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on the issuance of legal documents in 2002;
- Pursuant to the Decree No. 52/2003/ND-CP dated 19/05/2003 of the Government providing for the function, assignment, authority and organizational structure of the State Bank;
- Pursuant to the Decree No. 90/1998/ND-CP dated 07/11/1998 of the Government on the issuance of the Regulation on the management to foreign borrowing and repayment;
- Upon the proposal of the Director of the Foreign Exchange Control Department,

DECIDES:

Article 1. Enterprises shall consider and decide by themselves on the foreign borrowing cost (including interest rate, fees and related charges) with reference to lending interest rates in the international capital market and all types of fees in line with the international practices at each time where they enter into borrowing agreements and take self -responsibility for their own decision.

Enterprises stipulated in this Decision shall be enterprises which are provided for in Point 1, Section I, Chapter I of the Circular No. 09/2004/TT-NHNN7 dated 21/12/2004 of the State Bank of Vietnam guiding the foreign borrowing and repayment by enterprises.

Article 2. In respect of borrowing subjects, borrowing purposes and application file for the registration of foreign borrowing, Enterprises shall comply with provisions of the State Bank stated in the Circular No. 09/2004/TT-NHNN dated 12 December 2004 guiding the foreign borrowing and repayment by enterprises.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4. Director of Administrative Department, the Director of the Legislative Department, the Director of the Foreign Exchange Control Department, Heads of units of the State Bank, General Managers of the State Bank branches in provinces, cities under the Central Governments management; General Directors (Directors) of credit institutions and related enterprises, within the scope of their functions, assignments, shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Dong Tien

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 883/2005/QĐ-NHNN ngày 16/06/2005 về chi phí khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.806

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!