Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 854/QĐ-TTg năm 2008 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sông miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 854/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 854/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sông miền Nam, với những nội dung chính sau đây:

1. Tên Tiếng Việt: Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam.

Tên tiếng Anh: Southern Waterborne Transport Corporation.

Tên viết tắt: SOWATCO

2. Trụ sở chính: số 298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam và Luật Doanh nghiệp.

4. Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Đường sông miền Nam đang kinh doanh và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam là Bộ Giao thông vận tải.

6. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 671.000.000.000 đồng (sáu trăm bảy mốt tỷ đồng).

b) Cổ phần phát hành lần đầu: 67.100.000 cổ phần. Trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 34.221.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động: 437.600 cổ phần, chiếm 0,652% vốn điều lệ;

- Bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 200.000 cổ phần, chiếm 0,298% vốn điều lệ;

- Bán cho nhà đầu tư chiến lược: 20.000.000 cổ phần, chiếm 29,806% vốn điều lệ;

- Bán đấu giá công khai: 12.241.400 cổ phần, chiếm 18,244% vốn điều lệ.

7. Địa điểm bán đấu giá: Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

8. Số lượng cổ phần tối đa một nhà đầu tư là thể nhân đặt mua là 50.000 cổ phần, nhà đầu tư là pháp nhân đặt mua là 200.000 cổ phần.

Số lượng cổ phần tối thiểu một nhà đầu tư là thể nhân hoặc pháp nhân đặt mua là 100 cổ phần.

9. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10. Phương án sắp xếp lao động: số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam là 564 người, không có lao động dôi dư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm:

- Căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định tỷ lệ cổ phần Tổng công ty Đường sông miền Nam nắm giữ tại các công ty thành viên;

- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá và chỉ đạo Tổng công ty Đường sông miền Nam tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Đường sông miền Nam thành Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Đường sông miền Nam có trách nhiệm quản lý Tổng công ty Đường sông miền Nam cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Đường sông miền Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hướng dẫn quản trị Tổng công ty Đường sông miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty đường sông miền Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ:TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 854/QĐ-TTg năm 2008 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sông miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.879
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69