Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 80/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong thành Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 80/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 17/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong (Công văn số 54/PA-NTP ngày 17 tháng 8 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 13 tháng 8 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 38,72 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp : 10,28 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2004 để cổ phần hoá (Quyết định số 2125/QĐ-TCKT ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 180.848.558.255 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 53.801.693.209 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 791 lao động trong Công ty là 132.680 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 3.980.400.000 đồng. Trong đó, bán ưu đãi trả chậm cho 01 lao động nghèo là 306 cổ phần, trị giá 21.420.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong thành Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong,

- Tên giao dịch quốc tế: TIENPHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : TIFOPLAST;

- Trụ sở chính : số 2 An Đà, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa dân dụng và các sản phẩm nhựa phục vụ cho ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong tổ chức bán đấu giá cổ phần ra ngoài thông qua tổ chức tài chính trung gian và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong theo đúng quy định hiện hành.

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong kế thừa các quyền và nghĩa vụ đối với phần vốn góp cổ phần của Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong trong Công ty cổ phần Bao bì Tiền phong.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 5
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 80/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong thành Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.721
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81