Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2019 sửa Quyết định 490/QĐ-UBND về phương án hỗ trợ cho các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2020

Số hiệu: 782/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 02/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  782/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 490/QĐ-UBND NGÀY 28/02/2019 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ CHO CÁC HỢP TÁC XÃ, DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HỮU CƠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐON 2019 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 127/TTr-SNN ngày 22/3/2019

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Ban hành phương án hỗ trợ cho các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 với nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Gạch đầu dòng thứ 2, Điểm b, Khoản 2, Phương án ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh như sau:

“- Sn xuất ra sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu trong vòng 2 năm với quy mô diện tích tối thiểu như sau: Bưởi: 05 ha; Cam: 05 ha; Nhãn: 05 ha; Xoài: 05 ha; Thanh Long: 05 ha; Chanh leo: 05 ha; Na: 05 ha; Rau: 05 ha; Chè: 10 ha; Chăn nuôi lợn thịt: 25 con/lứa trong 03 lứa; phân hữu : 100 tấn”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh như sau:

3. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã: Hợp tác xã Hưng Thịnh.

Địa chỉ liên hệ: Bn Tây Hưng, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu”.

3. Chưa triển khai 02 mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ trên địa bàn xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu; xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn năm 2019 tại Khoản 10, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh. Chuyển sang năm 2020 thực hiện do đang có dịch tả ln Châu Phi.

4. Bổ sung Khoản 8 Phương án ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh như sau:

“8. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ hằng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện hỗ tr”.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của y ban nhân dân tỉnh Ban hành phương án hỗ trợ cho các hợp tác xã, doanh nghiệp sn xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 20b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2019 sửa Quyết định 490/QĐ-UBND về phương án hỗ trợ cho các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


79
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.148.165