Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 78/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2018

Số hiệu: 78/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 08/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA LIÊN NGÀNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tnh tại Tờ trình số 01/TT-TTr ngày 26 tháng 01 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với doanh nghip trong năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thanh tra, kim tra liên ngành đối với Doanh nghiệp trên địa bàn tnh năm 2018.

Điều 2. Chánh Thanh tra tnh căn cứ kế hoạch thanh tra, kim tra liên ngành được duyệt tại Quyết định này thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kim tra theo đúng quy định pháp luật.

- Các cơ quan, đơn vị tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành có trách nhiệm thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và các quy định pháp luật khác có liên quan; chấp hành đúng Quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra theo quy định hiện hành. Kết luận thanh tra, kiểm tra báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tnh) để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo.

- Đối với các cuộc thanh tra, kim tra là cơ quan hành chính, sự nghiệp, giao Chánh Thanh tra tnh làm đầu mối tng hp, rà soát, loại bỏ các cuộc thanh tra, kiểm tra trùng lắp, chồng chéo và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện việc thanh tra, kim tra trong năm 2018.

- Đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra độc lp tại các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp, giao Thanh tra tnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- Thanh tra Chính phủ (b/cáo);
- Thường trực T
nh ủy (b/cáo);
- Thường trực
HĐND tnh (b/cáo);
- Ch
ủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
-
Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban ki
m tra Tỉnh ủy;
- Lưu: VT-NC
1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA, KIM TRA LIÊN NGÀNH ĐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số:
78
/QĐ-UBND ngày tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra

Thành phần đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành

Ghi chú

Trưng đoàn

Thành viên

1

Công ty TNHH Anh Nhã

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

2

Công ty TNHH MTV An Nhiên Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Kiểm tra

3

Công ty TNHH MTV Tiến Quang Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Kiểm tra

4

Công ty CP Sông Tờng

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Sở Công Thương

Thanh tra; Kiểm tra

5

Công ty TNHH Hoàng Nhi

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Thanh tra; Kiểm tra

6

Công ty TNHH MTV Nam Ninh Bình

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Sở Công Thương

Thanh tra; Kiểm tra

7

Công ty CP Xây dựng 47

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Sở Công Thương

Thanh tra; Kiểm tra

8

Công ty Điện lực Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Sở Công Thương

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thanh tra; Kiểm tra

9

Công ty TNHH MTV số 7 Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

10

Công ty TNHH GKC

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở Công Thương

Thanh tra

Kiểm tra

11

Công ty CP Thủy điện Đăk Glei

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở Công Thương

Thanh tra

Kiểm tra

12

Công ty TNHH MTV 732

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Công Thương

Thanh tra; Kiểm tra

13

Công ty CP Đường Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Công Thương

Thanh tra; Kiểm tra

14

Công ty TNHH Tinh bột sắn Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Công Thương

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

15

Chi nhánh xăng dầu Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Tài nguyên & Môi trường

21 Cửa hàng XD

Sở Khoa học & Công nghệ

19 Cửa hàng XD

Sở Công Thương

Cửa hàng XD số 19

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cửa hàng XD số 9, 11

16

Công ty TNHH Lâm Tùng

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Khoa học & Công nghệ

Thanh tra; Kiểm tra

17

Công ty CP Tấn Phát

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Công Thương

Kiểm tra

18

Công ty TNHH Trung Việt

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Công Thương

Kiểm tra

19

Công ty CP thủy điện Trường Giang

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Công Thương

Kiểm tra

20

Siêu thị Điện máy Chợ lớn

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Công Thương

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kiểm tra

21

Chi nhánh Vietlel Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Thông tin & Truyền thông

Sở Công Thương

Kiểm tra

22

Viễn thông Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Thông tin & Truyền thông

Sở Công Thương

Kiểm tra

23

Chi nhánh Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Thông tin & Truyền thông

Sở Công Thương

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

24

Công ty TNHH MTV đầu tư và thiết bị giáo dục Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

25

Công ty TNHH Tiến Công

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Chi cục Quản lý Thị trường

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Thanh tra; Kiểm tra

26

Công ty TNHH Tân Toàn

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

27

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vinh Hiển

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Khoa học & công nghệ

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

28

DNTN Vận tải Thương mại Tuấn Nguyên

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

29

Công ty TNHH Tinh bột sắn Tây Nguyên Đăk Hà

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Khoa học & Công nghệ

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở Công Thương

Sở Tài nguyên & Môi trường

Thanh tra; Kiểm tra

30

Công ty TNHH Chiến Thắng Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở Tài nguyên & Môi trưng

Kiểm tra

31

Công ty Cà phê Đăk Uy

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở Tài nguyên & Môi trường

Thanh tra

32

Công ty CP thủy điện Đăk Rơ Sa

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Công Thương

Kiểm tra

33

Công ty CP thủy điện Thiên Tân

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Công thương

Kiểm tra

34

Công ty CP thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Công Thương

Kiểm tra

35

Công ty TNHH MTV Đại Nguyên - Xưởng sản xuất hàng mộc Đại Nguyên

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

36

Công ty TNHH Anh Thắng Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

37

Công ty TNHH MTV Ngọc Thy Auto

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

38

Công ty CP Năng lượng xanh Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

39

Công ty TNHH MTV Chương Liên

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục Quản lý Thị trường Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Kiểm tra

40

Mobifone Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Thông tin & Truyền thông

Chi cục Quản lý Thị trường

Sở Công Thương

Kiểm tra

41

Công ty CP Xuất nhập Khẩu Nông sản Vina

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Công Thương

Sở Khoa học & Công nghệ

Thanh tra; Kiểm tra

42

Công ty TNHH Trung Nghĩa

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục Quản lý Thị trường

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Kiểm tra

43

Công ty CP khí hóa lỏng Long Phụng Kon Tum

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục Quản lý Thị trường

Sở Công Thương

Sở Khoa học & Công nghệ

Thanh tra; Kiểm tra

44

Công ty TNHH MTV 78

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Công Thương

Sở Khoa học & Công nghệ

Thanh tra; Kiểm tra

45

DNTN Hoài Phương

(Công ty TNHH MTV Hoài Phương)

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục Quản lý Thị trường

Sở Khoa học & Công nghệ

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Thanh tra; Kiểm tra

46

Công ty CP Cơ khí Đồng Tín

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Sở lao động, Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

47

Công ty TNHH MTV Hải Đăng

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở lao động, Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

48

Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục Quản lý Thị trường

Sở Công Thương

Thanh tra; Kiểm tra

49

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Xuân Thiện

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở lao động, Thương binh & Xã hội

Kiểm tra

50

Bưu điện huyện Đăk Tô

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Sở Thông tin & Truyền thông

Thanh tra; Kiểm tra

51

Công ty Phú Quý (TNHH)

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Chi cục Quản lý Thị trường

Thanh tra Kiểm tra

52

DNTN Kim Thanh Hoàn

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục Quản lý Thị trường

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kiểm tra

53

Công ty TNHH một thành viên Lợi Lợi

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Kiểm tra

54

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Tường Tâm

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Kiểm tra

55

DNTN Quang Giảng

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Kiểm tra

56

Đại lý Gas Liên Minh

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Công Thương

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kiểm tra

57

Công ty TNHH Công Danh

Cục thuế tnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Thanh tra; Kiểm tra

58

Công ty CP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh

Cục thuế tnh

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

59

Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum

Cục thuế tnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở Công thương

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Tài nguyên & Môi trường

Thanh tra; Kiểm tra

60

Công ty TNHH MTV 501.1

Cục thuế tnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở Công thương

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

61

Công ty CP cầu đường New Sun

Cục thuế tnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Thanh tra; Kiểm tra

62

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum

Cục thuế tnh

Sở Công thương

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

63

Công ty TNHH Phương Hoa

Cục thuế tnh

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Công thương

Thanh tra; Kiểm tra

64

Công ty TNHH ĐTXD&TM Tiến Dung Kon Tum

Cục thuế tnh

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Công thương

Kiểm tra

65

Công ty CP Môi trường Đô thị Kon Tum

Cục thuế tnh

Sở Công thương

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

66

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong

Cục thuế tnh

Sở Tài chính

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Chi cục Kiểm lâm

Thanh tra; Kiểm tra

67

Công ty TNHH Bình Minh

Cục thuế tnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở Khoa học & Công nghệ

Thanh tra; Kiểm tra

68

Công ty TNHH Lộc Tiến

Cục thuế tnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

69

Công ty TNHH Vận tải Thương mại Dịch vụ Vạn An

Cục thuế tnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Chi cục Quản lý Thị trường

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

70

Công ty TNHH Triệu Phùng

Cục thuế tnh

Sở Khoa học & Công nghệ

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

71

Công ty TNHH Ngọc Thy

Cục thuế tnh

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Chi cục Quản lý Thị trường

Thanh tra; Kiểm tra

72

Công ty TNHH QLSC& XD giao thông Đăk Bình

Cục thuế tnh

Sở Giao Thông Vận tải

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

73

Công ty TNHH NNB Kon Tum

Cục thuế tnh

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường

Kiểm tra

74

Công ty CP Phú Thịnh Kon Tum

Cục thuế tnh

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Công thương

Kiểm tra

75

Công ty CP thủy điện Sông Đà 3 - Đăk Lô

Cục thuế tnh

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Công thương

Thanh tra; Kiểm tra

76

Công ty TNHH An Phước

Cục thuế tnh

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chi cục Quản lý Thị trường

Thanh tra; Kiểm tra

77

Công ty TNHH Đông Anh

Cục thuế tnh

Sở Khoa học & Công nghệ

Chi cục Quản lý Thị trường

Thanh tra; Kiểm tra

78

Công ty TNHH MTV Phước Duyên

Cục thuế tnh

Chi cục Quản lý Thị trường

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

79

Công ty TNHH Thái Hòa

Cục thuế tnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Chi cục Quản lý Thị trường

Thanh tra; Kiểm tra

80

Công ty CP dược - vật tư y tế Kon Tum

Cục thuế tnh

Chi cục Quản lý Thị trường

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

81

Công ty TNHH Gia An Kon Tum

Cục thuế tnh

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Khoa học & Công nghệ

Thanh tra; Kiểm tra

82

Công ty CP xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum

Cục thuế tnh

Sở Giao Thông Vận tải

Thanh tra

83

Công ty TNHH MTV Cà phê 734

Cục thuế tnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra

84

Công ty TNHH MTV Nguyên Khang

Cục thuế tnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

85

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành An

Cục thuế tnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

86

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Kon Tum

Cục thuế tnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

87

Công ty CP Tư vấn xây dựng nông nghiệp nông thôn

Cục thuế tnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

88

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Anh Thi

Cục thuế tnh

Chi cục Quản lý Thị trường

Thanh tra; Kiểm tra

89

Công ty CP Trường Long

Cục thuế tnh

Sở Công thương

Thanh tra; Kiểm tra

90

DNTN BBO

Cục thuế tnh

Chi cục Quản lý Thị trường

Thanh tra; Kiểm tra

91

Công ty TNHH MTV Thương mại mới Kon Tum

Cục thuế tnh

Chi cục Quản lý Thị trường

Thanh tra; Kiểm tra

92

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Minh

Cục thuế tnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

93

Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam

Cục thuế tnh

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Thanh tra; Kiểm tra

94

Công ty TNHH MTV Xuân Loan

Cục thuế tnh

Chi cục Quản lý Thị trường

Thanh tra; Kiểm tra

95

Công ty TNHH MTV Thanh Nhàn Kon Tum

Cục thuế tnh

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thanh tra; Kiểm tra

96

Công ty TNHH Đông Sáng Kon Tum

Cục thuế tnh

Sở Khoa học & Công nghệ

Thanh tra; Kiểm tra

97

Công ty CP Xây dựng công trình Sông Hồng

Cục thuế tnh

Sở Công thương

Chi cục thuế huyện Sa Thầy

Kiểm tra

98

Công ty TNHH Hiệp Hòa Phát

Cục thuế tnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Kiểm tra

99

Công ty CP Đầu tư Phát triển Duy Tân

Cục thuế tnh

Sở Khoa học & Công nghệ

Thanh tra; Kiểm tra

100

Công ty TNHH MTV Cao Su ChưMomRay

Cục thuế tnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Kiểm tra

101

Công ty TNHH Hồng Nhung

Cục thuế tnh

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

102

Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum

Cục thuế tnh

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kiểm tra

103

Công ty TNHH thủy điện Đăk Lây

Cục thuế tnh

Sở Công thương

Kiểm tra

104

Công ty TNHH MTV Trường Anh Kon Tum

Cục thuế tnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

105

Công ty TNHH MTV Bê tông và Xây lắp Công nghiệp Kon Tum

Cục thuế tnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Kiểm tra

106

Công ty CP Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum

Cục thuế tnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

107

Công ty TNHH Lộc Thành

Cục thuế tnh

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Kiểm tra

108

Công ty CP Vận tải ô tô Kon Tum

Cục thuế tnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

109

Công ty CP Lộc Vừng

Cục thuế tnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

110

Công ty TNHH Mai Khánh Kon Tum

Cục thuế tnh

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Kiểm tra

111

Công ty TNHH một thành viên Vạn Thành QQC

Cục thuế tnh

Sở kế hoạch & Đầu tư

Kiểm tra

112

Công ty TNHH một thành viên Thư Đại Lợi

Cục thuế tnh

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Kiểm tra

113

Công ty CP Cao su Sa Thầy

Cục thuế tnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Kiểm tra

114

Công ty TNHH MTV Dương Châu Land

Cục thuế tnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

115

Công ty TNHH MTV Chiến Thắng 1

Cục thuế tnh

Sở kế hoạch & Đầu tư

Kiểm tra

116

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Ngọc Hoài

Cục thuế tnh

Chi cục Quản lý Thị trường

Thanh tra; Kiểm tra

117

DNTN Minh Quý

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở Công thương

Kiểm tra

118

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dương Châu

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Sở Công thương

Kiểm tra

119

Công ty TNHH Vĩnh Tín

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Kiểm tra

120

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Sở Khoa học & Công nghệ

Thanh tra; Kiểm tra

121

DNTN Thương mại Thiên Ngân

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Sở Khoa học & Công nghệ

Thanh tra; Kiểm tra

122

Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Nhật Nguyệt

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

123

Công ty TNHH Đức Thịnh Kon Tum

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Kiểm tra

124

DNTN Việt Tường

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở Khoa học & Công nghệ

Chi cục Quản lý Thị trường

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

125

Công ty TNHH Vạn Lợi

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở Công thương

Thanh tra; Kiểm tra

126

Công ty TNHH MTV Mai Linh Kon Tum

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở Thông tin & Truyền thông

Sở Khoa học & Công nghệ

Thanh tra; Kiểm tra

127

Công ty TNHH Tuấn Dũng

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Sở Công thương

Sở Tài nguyên & Môi trường

Thanh tra; Kiểm tra

128

Công ty TNHH Tiến Phát

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

129

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Lý Hùng Anh

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

130

Công ty TNHH Hoàng Tùng

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

131

Công ty TNHH MTV Lý Thành

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

132

DNTN Vĩnh Hưng

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

133

Công ty TNHH Thương Mại Thái Bình Dương

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở Công thương

Kiểm tra

134

Công ty TNHH dược phẩm Alpha

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

135

DNTN Hồng Ngọc

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

136

Công ty TNHH Minh Triết

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Kiểm tra

137

Công ty TNHH Tư vấn công trình Gia Hưng

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

138

Công ty TNHH Trung Hải

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

139

Công ty TNHH Phước Hiệp Kon Tum

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

140

Công ty TNHH Thương Mại Quỳnh Anh

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

141

Công ty TNHH Phượng Hoàng

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

142

DNTN Thương mại dịch vụ Long Phát

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

143

DNTN Hòa Liên

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

144

DNTN Huệ - Liên Hoàng

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

145

Xí nghiệp Đức Cường

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở công thương

Kiểm tra

146

Công ty TNHH MTV Hoàng Hoa Auto

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

147

Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nam

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kiểm tra

148

Công ty TNHH Thiên Đạt

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở Khoa học & Công nghệ

Kiểm tra

149

Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Kon Tum

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

150

DNTN Thanh Phương

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở Khoa học & Công nghệ

Kiểm tra

151

Công ty TNHH Đại Tiến

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở Khoa học & Công nghệ

Kiểm tra

152

Công ty CP Đo đạc và Bản đồ Viễn Thám

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thanh tra; Kiểm tra

153

Công ty TNHH MTV Nhựt Cường

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

154

Công ty TNHH In quảng cáo Sao Đông Phương

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

155

DNTN Nhà hàng Sê San

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

156

CN Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

157

CN Công ty TNHH Tân Á Đại Thành Đăk Nông

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

158

Công ty TNHH Hòa Nghĩa

Chi cục thuế thành phố Kon Tum

Sở Khoa học & Công nghệ

Kiểm tra

159

DNTN Năm Sao

Chi cục thuế huyện Đăk Hà

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kiểm tra

160

Công ty TNHH MTV cà phê Nguyên Huy Hùng

Chi cục thuế huyện Đăk Hà

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thanh tra; Kiểm tra

161

DNTN Bình Dương

Chi cục thuế huyện Đăk Hà

Sở Khoa học & Công nghệ

Chi cục Quản lý Thị trường

Kiểm tra

162

Công ty CP Đức Thành - Gia Lai

Chi cục thuế huyện Đăk Hà

Sở Công thương

Kiểm tra

163

Công ty TNHH Bảy Hóa

Chi cục thuế huyện Đăk Tô

Chi cục Quản lý Thị trường

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

164

Công ty TNHH MTV Đoàn Kết

Chi cục thuế huyện Đăk Tô

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

165

Công ty CP cao su Hiệp Hưng

Chi cục thuế huyện Đăk Tô

Sở Khoa học & Công nghệ

Thanh tra; Kiểm tra

166

Công ty TNHH MTV Phong Hải

Chi cục thuế huyện Đăk Tô

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

167

Công ty TNHH Hương An

Chi cục thuế huyện Đăk Tô

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

168

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Cường Hợp

Chi cục thuế huyện Đăk Tô

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

169

Công ty TNHH Thương Mại Trường Lộc An

Chi cục thuế huyện Đăk Tô

Chi cc Quản lý Thị trường

Kiểm tra

170

CN Công ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Liệu giấy miền Nam - Nhà Máy Chế biến gỗ ván Miền Nam

Chi cục thuế huyện Đăk Tô

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Kiểm tra

171

DNTN Thủy Nghệ

Chi cục thuế huyện Đăk Tô

Sở Khoa học & Công nghệ

Kiểm tra

172

Công ty TNHH Hương Sơn Kon Tum

Chi cục thuế huyện Ngọc Hồi

Sở Khoa học & Công nghệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kiểm tra

173

Công ty TNHH MTV Tuấn Nam

Chi cục thuế huyện Ngọc Hồi

Sở Khoa học & Công nghệ

Kiểm tra

174

DNTN Tuyết Trâm Kon Tum

Chi cục thuế huyện Ngọc Hồi

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kiểm tra

175

Chi nhánh DNTN Hoàng Quân

Chi cục thuế huyện Ngọc Hồi

Sở Công thương

Kiểm tra

176

Công ty TNHH MTV Nam Phát N.A

Chi cục thuế huyện Ngọc Hồi

Sở Khoa học & Công nghệ

Kiểm tra

177

CN Công ty Cổ phần Tinh Bột sắn Phú Yên - Nhà Máy Tinh Bột sắn Kon Tum

Chi cục thuế huyện Ngọc Hồi

Sở Công Thương

Kiểm tra

178

Công ty TNHH Tân Bình

Chi cục thuế huyện Đăk Glei

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Thanh tra; Kiểm tra

179

DNTN Quốc Huy

Chi cục thuế huyện Đăk Glei

Sở Khoa học & Công ngh

Kiểm tra

180

Xí nghiệp Tiến Sỹ

Chi cục thuế huyện Đăk Glei

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Tài nguyên & Mòi trường

Thanh tra; Kiểm tra

181

DNTN Phương Hà

Chi cục thuế huyện Sa Thầy

Sở Khoa học & Công nghệ

Kiểm tra

182

Công ty TNHH MTV Vạn Thành Sa Thầy

Chi cục thuế huyện Sa Thy

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Tài nguyên & Môi trường

Thanh tra; Kiểm tra

- Tng số 182 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó: Sở Kế hoạch & Đầu tư làm Trưởng đoàn 56 cuộc; Cơ quan Thuế làm Trưởng đoàn 126 cuộc.

- Trường hợp các cuộc thanh tra, kiểm tra trùng với Kim toán Nhà nước; các cuộc thanh tra, kiểm tra của Bộ, ngành Trung ương và Chương trình thanh kiểm tra đột xuất của các cấp, các ngành thì các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu, đxuất UBND tỉnh xem xét điều chnh kế hoạch thanh tra, kim tra theo hướng không làm tăng scuộc thanh tra, kim tra, thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chthị s 20/CT-TTg ngày 17/5/2017./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 78/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


306
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.115