Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7755/QĐ-BCT về Quy chế Xét tặng Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 7755/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7755/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG “SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU” NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 472/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 4404/QĐ-BCT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động của Bộ Công Thương theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Kế hoạch số 472/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Xét tặng Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Tổng biên tập Báo Công Thương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Lãnh đạo Bộ;
- Website MOIT;
- Lưu: VT, TĐKT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG “SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU” NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 7755/QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc xét chọn và trao giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) cho các doanh nghiệp trong nước đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá thành hạ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014.

Điều 2. Đối tượng áp dụng1

Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014 dành cho các doanh nghiệp trong nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, gồm:

1. Hàng điện tử và điện dân dụng;

2. Hàng gia dụng;

3. Dệt may; Da giày;

4. Thực phẩm chế biến;

5. Đồ uống;

6. Hóa mỹ phẩm;

7. Dược phẩm; Thiết bị và dịch vụ y tế;

8. Vật liệu xây dựng;

9. Nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ tiêu dùng và sản xuất trong nước;

10. Hóa chất, phân bón và các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp;

11. Dịch vụ phân phối, bán buôn, bán lẻ;

12. Dịch vụ Tài chính, Ngân hàng;

13. Sản phẩm khoa học công nghệ;

14. Thiết bị giáo dục, đồ dùng học tập;

15. Sản phẩm du lịch;

16. Dịch vụ bưu chính, viễn thông.

Điều 3. Thời điểm xét chọn và trao giải thưởng

Giải thưởng được xét chọn, công bố và trao giải vào tháng 12 năm 2014.

Điều 4. Nguyên tắc xét chọn và trao giải thưởng

1. Việc xét chọn được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Báo Công Thương Điện tử và trang website của Ban Tổ chức Giải thưởng, các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định có thể đăng ký tham gia.

2. Việc tuyển chọn được thông báo bằng văn bản đến các cơ quan gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Hiệp hội ngành hàng/ngành nghề. Đồng thời, các doanh nghiệp có thể tự ứng cử và gửi trực tiếp hồ sơ cho Ban Thư ký giải.

3. Việc xét chọn được thực hiện thông qua Hội đồng Xét tặng trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định.

Chương II

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 5. Điều kiện tham dự của doanh nghiệp

1. Các doanh nghiệp được tham dự xét tôn vinh và trao giải thưởng trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Sở Công Thương, Hiệp hội ngành hàng/ngành nghề hoặc các doanh nghiệp tự ứng cử.

2. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

3. Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển.

4. Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động.

6. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ.

7. Thực hiện nghiêm các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

8. Tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến thương mại, sáng tạo trong tổ chức, phối hợp thực hiện các chương trình quảng bá hàng sản xuất trong nước với quy mô cả nước, chú trọng đến vùng sâu, vùng xa.

Điều 6. Tiêu chí xét tặng Giải thưởng đối với doanh nghiệp

1. Tiêu chí bắt buộc

a) Doanh nghiệp thương hiệu Việt, sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ phục vụ thị trường trong nước;

b) Doanh nghiệp tích cực tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

c) Thương hiệu có uy tín trên thị trường trong nước;

d) Chiến lược kinh doanh hướng tới thị trường trong nước có khả năng cạnh tranh cao, phát triển bền vững, duy trì đà tăng trưởng;

đ) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Tiêu chí xem xét thêm

a) Các sản phẩm, hàng hóa có áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, các sáng chế mới...; doanh nghiệp tham gia các Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn;

b) Ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước khi thực hiện mua sắm trang bị phương tiện làm việc, hoạt động.

c) Tỷ lệ nguyên, vật liệu nội địa trong cấu thành sản phẩm, hàng hóa đạt mức cao;

d) Chất lượng dịch vụ tốt, giá cả hợp lý, phong cách phục vụ văn minh;

đ) Thành tích đã được khen thưởng gồm: Giấy chứng nhận, giải thưởng và Bằng khen của Trung ương và địa phương (nếu có);

e) Các doanh nghiệp đạt giải “Thương hiệu Quốc gia năm 2014”; “Thương mại Dịch vụ Việt Nam - Vietnam Top Trade Services Awards 2013”;

Chương III

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 8. Các cấp của Hội đồng Xét tặng giải thưởng

Việc xét tặng Giải thưởng được tiến hành theo hai cấp

1. Cấp cơ sở.

2. Cấp Bộ.

Điều 9. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng Xét tặng giải thưởng

1. Hội đồng Xét tặng giải thưởng gồm: Các nhà quản lý có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu về lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.

2. Mỗi thành viên Hội đồng Xét tặng giải thưởng có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét và đánh giá hồ sơ đề nghị xét thưởng bằng văn bản, Hội đồng Xét tặng giải thưởng cấp cơ sở và cấp Bộ phân công 02 chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ làm phản biện viết nhận xét, đánh giá hồ sơ của các doanh nghiệp.

3. Hội đồng Xét tặng giải thưởng hoạt động theo nguyên tắc:

a) Kỳ họp đánh giá xét thưởng của Hội đồng Xét tặng giải thưởng phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch được ủy quyền và Ủy viên phản biện, trường hợp Ủy viên phản biện vắng mặt, phải có nhận xét đánh giá bằng văn bản;

b) Hội đồng Xét tặng giải thưởng phải đánh giá hồ sơ của doanh nghiệp theo nguyên tắc công bằng, dân chủ và khách quan;

c) Các doanh nghiệp được trao giải thưởng phải được các thành viên của Hội đồng Xét tặng giải thưởng bỏ phiếu kín đồng ý, với tỷ lệ phiếu bầu đạt từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng.

Điều 10. Các bước tiến hành bình chọn trao giải

1. Ban Thư ký giới thiệu về chương trình tôn vinh và trao giải thưởng, thông báo thể lệ, tiêu chí và quy trình bình chọn đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Sở Công Thương, các Hiệp hội ngành hàng/ngành nghề trên cả nước, trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương, Báo Công Thương và Báo Công Thương Điện tử và trang website của Ban Tổ chức giải.

2. Các doanh nghiệp trên cơ sở đề xuất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Sở Công Thương, Hiệp hội ngành hàng/ngành nghề và các doanh nghiệp tự ứng cử trực tiếp gửi Hồ sơ tham dự đến Ban Thư ký;

3. Sau khi nhận được Hồ sơ tham dự của doanh nghiệp, Ban Thư ký bước đầu tiến hành đánh giá, phân loại và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng, thu thập ý kiến phản ánh của khách hàng, người tiêu dùng... báo cáo kết quả với Hội đồng Xét tặng.

4. Hội đồng Xét tặng tiến hành họp xem xét, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp đạt giải, trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định và công bố danh sách doanh nghiệp đạt giải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Báo Công Thương Điện tử, www.baocongthuong.com.vn và trang website của Ban Tổ chức giải trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định.

5. Họp báo thông báo chương trình tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng, với một số cơ quan báo chí truyền thông.

6. Lễ tôn vinh và trao giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” được tổ chức tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng

1. Phiếu đăng ký tham gia giải thưởng, đăng ký lĩnh vực (theo mẫu).

2. Tóm tắt thông tin cơ bản về quá trình phát triển doanh nghiệp (theo hướng dẫn).

3. Mô tả về lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ và sản phẩm của doanh nghiệp.

4. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh. Giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (công chứng).

5. Báo cáo kết quả hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

6. Bản sao các thành tích: Chứng nhận, giải thưởng và Bằng khen của Trung ương và địa phương.

7. Hình ảnh hoạt động, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp…(Ảnh chụp).

8. Logo, Marquate quảng cáo, bài giới thiệu về doanh nghiệp (bằng files Corel).

Điều 12. Quyền lợi và nghĩa vụ đối với doanh nghiệp đoạt giải

1. Quyền lợi về Danh hiệu

a) Được Ban Tổ chức vinh danh và tuyên dương tại Lễ trao giải;

b) Được nhận Cúp và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

c) Được dùng hình ảnh danh hiệu trong chiến lược quảng bá, phát triển sản phẩm.

2. Quyền lợi về Truyền thông

a) Tên doanh nghiệp đạt giải được đọc và vinh danh trong Lễ trao giải thưởng.

b) Đăng logo, bài viết giới thiệu doanh nghiệp trên Báo Công Thương và Báo Công Thương Điện tử (baocongthuong.com.vn).

c) Giới thiệu thông tin doanh nghiệp trên sách “Trang vàng Thương hiệu Việt tiêu biểu”.

3. Những quyền lợi khác

Dự các buổi hội thảo, hội nghị do Ban Tổ chức giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” tổ chức.

4. Nghĩa vụ chung đối với doanh nghiệp đạt giải

4.1. Cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về doanh nghiệp, tuân thủ quy chế của giải thưởng, chịu trách nhiệm về hồ sơ tham gia Giải thưởng.

4.2. Khuyến khích tham gia giới thiệu thương hiệu và sản phẩm của Doanh nghiệp trên sách “Trang vàng sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu”.

Điều 13. Các Danh hiệu được trao giải thưởng

1. Top 10 Sản phẩm Thương hiệu Việt xuất sắc;

2. Top 10 doanh nghiệp xuất sắc có sản phẩm đạt tỷ lệ nội địa hóa cao;

3. 80 doanh nghiệp Thương hiệu Việt Tiêu biểu.

Điều 14. Ban Tổ chức và Hội đồng Xét tặng giải thưởng

1. Ban Tổ chức và Hội đồng Xét tặng giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập.

2. Hội đồng Xét tặng giải thưởng có trách nhiệm xem xét, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn xét thưởng; lập biên bản đánh giá để trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định.

3. Ban Thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức và Hội đồng Xét tặng giải thưởng trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình Lễ tôn vinh và trao giải.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Tổ chức thực hiện

Báo Công Thương cơ quan thường trực giúp Ban Tổ chức và Hội đồng Xét tặng giải thưởng, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng.

Điều 16. Khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về kết quả xét trao giải thưởng và việc vi phạm quy định, trình tự thủ tục xét chọn và trao Giải thưởng.

2. Tổ chức, cá nhân khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc và gửi Bộ Công Thương là cơ quan thành lập Hội đồng Xét tặng giải thưởng và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Công Thương là cơ quan thành lập Hội đồng Xét tặng giải thưởng trao giải thưởng nhận đơn có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, tố cáo không xem xét đơn không có tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc hoặc mạo danh.

Điều 17. Sửa đổi bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, cá nhân kịp thời phản ảnh về Bộ Công Thương để xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.1 Hàng Việt Nam, hàng hóa Thương hiệu Việt, hàng hóa dịch vụ trong nước được định nghĩa tại Tài liệu tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, phát hành tháng 11 năm 2012.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7755/QĐ-BCT về Quy chế Xét tặng Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.708

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74