Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 770/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Điều lệ sửa đổi bổ sung Liên minh Hợp tác xã Khánh Hòa

Số hiệu: 770/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 20/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 770/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 21/CV-LMHTX ngày 30 tháng 01 năm 2018 kèm hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội nhiệm kỳ V (2017-2022) và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 451/SNV-TCBC ngày 28 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa gồm 08 Chương, 26 Điều đã được Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ V (2017-2022) thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2017, kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

ĐIỀU LỆ

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH KHÁNH HÒA
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

1. Tên tiếng Việt: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

2. Tên tiếng Anh: KHANHHOA COOPERATIVE ALLIANCE.

3. Tên viết tắt: KHCA.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa là tổ chức đại diện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên khác tự nguyện tham gia, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức thành viên, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức thành viên trong quan hệ với các tổ chức trong nước và nước ngoài.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, sử dụng biểu tượng của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; hoạt động theo pháp luật Việt Nam, phù hợp với Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và theo Điều lệ này.

2. Trụ sở của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa đặt tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Phạm vi hoạt động

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa hoạt động trong và ngoài tỉnh.

2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, được gia nhập làm thành viên của các tổ chức tương ứng trong tỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Điều lệ này.

2. Chịu sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và sự quản lý thống nhất của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, thống nhất mục tiêu và hành động.

4. Hợp tác vì sự phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của
cộng đồng.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 6. Chức năng

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh; xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực của tỉnh, khu vực và tổng kết, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.

3. Tuyên truyền, vận động phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

4. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được giao.

5. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã.

6. Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cần thiết; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho sự hình thành và phát triển của kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và thành viên.

7. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhiệm vụ

1. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan.

2. Phối hợp tham gia xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã.

3. Thực hiện các dịch vụ công, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, tổ chức kiểm toán, bảo hiểm, kiểm định chất lượng hàng hóa và các lĩnh vực khác có liên quan.

4. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các tổ chức xã hội khác trong việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã.

5. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các vấn đề cơ chế chính sách, phát luật về phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã.

6. Tuyên truyền, vận động để phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm xây dựng các điển hình tiên tiến, tổ chức phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã.

7. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động trong các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên khác.

8. Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa và hỗ trợ thành viên.

9. Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ để phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Huy động các nguồn lực hợp pháp trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã.

10. Tư vấn, phản biện và giám sát xã hội về các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề liên quan phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

11. Được tham dự các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để bàn về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao hoặc các đơn vị, tổ chức hợp pháp khác đề nghị phù hợp với pháp luật Việt Nam và có lợi cho phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Chương III

THÀNH VIÊN

Điều 8. Thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa có thành viên chính thức và thành viên liên kết.

1. Thành viên chính thức là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự nguyện tham gia và tán thành Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

2. Thành viên liên kết là các tổ hợp tác, các tổ chức kinh tế, xã hội, các hội, hiệp hội ngành nghề, các tổ chức kinh tế khác tự nguyện tham gia và tán thành Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

3. Thủ tục gia nhập thành viên được thực hiện theo quy định của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

Điều 9. Quyền của thành viên

1. Được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, được giúp đỡ khi gặp khó khăn.

3. Được cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, thị trường, tài chính... được tham gia các hoạt động do hệ thống Liên minh Hợp tác xã tổ chức.

4. Được hỗ trợ trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ và người lao động ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

5. Được thảo luận, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan; được thảo luận và biểu quyết các công việc của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

6. Được tham gia đầu tư các nguồn lực vào xây dựng và phát triển kinh tế Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa, đồng thời được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa và pháp luật Việt Nam.

7. Được hệ thống Liên minh Hợp tác xã khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng khi lập thành tích xuất sắc.

8. Thành viên chính thức được bầu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc; được ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa theo quy định của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

9. Được ra khỏi hệ thống Liên minh Hợp tác xã nếu xét thấy không thể tiếp tục là thành viên.

Điều 10. Nghĩa vụ của thành viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ và các nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã các cấp.

2. Tham gia các hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã và sinh hoạt theo định kỳ. Đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác nhằm thực hiện mục tiêu, lợi ích của đơn vị và lợi ích chung của cộng đồng.

3. Bảo vệ uy tín của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Không được nhân danh Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh ủy quyền bằng văn bản.

4. Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin theo quy định của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

5. Đóng góp hội phí và đúng hạn theo quy định của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

Điều 11. Chấm dứt tư cách thành viên

Tư cách thành viên chấm dứt khi:

1. Giải thể.

2. Phá sản.

3. Có đơn tự nguyện ra khỏi Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

4. Bị khai trừ khỏi hệ thống Liên minh Hợp tác xã. Các trường hợp bị khai trừ do Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh quy định cụ thể.

5. Tư cách thành viên chấm dứt kể từ ngày Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa ký quyết định chấm dứt theo nghị quyết của Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa

1. Đại hội thành viên.

2. Ban Chấp hành.

3. Ban Thường vụ.

4. Ủy ban Kiểm tra.

5. Văn phòng, các phòng, ban chuyên môn.

6. Các pháp nhân trực thuộc (nếu có).

Điều 13. Đại hội thành viên

1. Đại hội thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Đại hội gồm đại hội thường kỳ và đại hội bất thường.

Đại hội thường kỳ được tổ chức 05 năm một lần, do Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh triệu tập. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề nghị.

2. Đại hội thường kỳ hoặc đại hội bất thường được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức được triệu tập có mặt.

3. Nhiệm vụ của Đại hội

a) Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

b) Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

c) Thông qua báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ của Ủy ban Kiểm tra.

d) Thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

đ) Bầu Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

e) Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã
Việt Nam.

g) Các nội dung khác (nếu có).

h) Thông qua nghị quyết Đại hội.

4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội

a) Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định.

b) Các nghị quyết, quyết định của Đại hội, được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số đại biểu có mặt dự Đại hội tán thành. Trừ trường hợp quyết định tại Điều 25 Điều lệ này.

Điều 14. Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa

1. Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh giữa hai kỳ Đại hội, do Đại hội bầu. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành

a) Bầu Ban Thường vụ; bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ.

b) Tổ chức thực hiện Điều lệ, Quy chế và Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

c) Quyết định chương trình, kế hoạch hoạt động công tác hàng năm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đề ra.

d) Lãnh đạo việc chuẩn bị các nội dung Đại hội và triệu tập Đại hội theo quy định của Điều lệ.

đ) Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; phê duyệt Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

e) Quy định mức hội phí và đóng hội phí.

g) Tuyên truyền, vận động để phát triển thành viên.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành

a) Hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ này.

b) Ban Chấp hành mỗi năm họp 02 kỳ, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Chấp hành.

c) Các cuộc họp, hội nghị của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Chấp hành dự họp.

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

đ) Khi Ủy viên Ban Chấp hành không còn giữ chức vụ trong tổ chức của mình thì đương nhiên thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành. Tùy trường hợp cụ thể Ban Chấp hành sẽ tiến hành bầu bổ sung.

Điều 15. Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa

1. Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Chấp hành. Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ

a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội và Điều lệ này; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành.

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung hội nghị Ban Chấp hành và Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

c) Triệu tập và chủ trì các kỳ họp thường kỳ và bất thường của Ban
Chấp hành.

d) Quyết định việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa tham gia các tổ chức khác trong nước theo quy định của pháp luật.

đ) Ban hành Quy chế khen thưởng, kỷ luật và xét khen thưởng, kỷ luật và đề nghị khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

e) Quyết định việc kết nạp, chấm dứt thành viên.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ

a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành và Điều lệ này.

b) Ban Thường vụ họp 03 tháng 01 kỳ, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Thường vụ.

c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Thường vụ dự họp.

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành (hình thức biểu quyết có thể giơ tay hoặc bỏ phiếu kín, do hội nghị quyết định). Trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Điều 16. Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa

1. Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực

a) Điều hành, giải quyết công việc hàng ngày, thường xuyên của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

b) Chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ.

c) Phối hợp các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các địa phương để quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các chính sách kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh mà cấp trên giao làm cơ quan chủ trì.

d) Phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo
quy định.

đ) Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách.

Điều 17. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa

1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Thường vụ.

2. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa là người đại diện theo pháp luật của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về mọi hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và theo quy định của Điều lệ này.

c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ; thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

d) Khi Chủ tịch vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc được ủy quyền cho 01 (một) Phó Chủ tịch.

4. Các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành công tác theo sự phân công của Chủ tịch; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phù hợp với Điều lệ này và quy định của pháp luật.

Điều 18. Bộ máy chuyên trách của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa có Văn phòng và các ban chuyên môn giúp việc cho Ban Thường vụ, Thường trực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

2. Các pháp nhân trực thuộc

Tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa được phép tổ chức đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế trực thuộc, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 19. Hội đồng tư vấn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa

Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa được tổ chức Hội đồng tư vấn để tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ có kinh nghiệm và tâm huyết có đủ năng lực, phẩm chất, phù hợp khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt hợp tác xã. Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn do Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa quy định.

Chương V

ỦY BAN KIỂM TRA

Điều 20. Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa

1. Ủy ban Kiểm tra do Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa bầu. Nhiệm kỳ của Ủy ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành.

2. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là Ủy viên Ban Thường vụ, do Ủy ban Kiểm tra bầu trong số các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (không chuyên trách) do Ủy ban Kiểm tra bầu trong số các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra

a) Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết của Đại hội và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

b) Giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa (trừ phần ngân sách nhà nước cấp).

c) Kiến nghị với Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa các hình thức kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân có vi phạm.

d) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

đ) Báo cáo trước Đại hội và Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh về kết quả và phương hướng công tác của Ủy ban Kiểm tra.

e) Tiếp nhận và tham mưu, đề xuất giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo quy định của pháp luật.

4. Nguyên tắc hoạt động của Ủy ban Kiểm tra

Ủy ban Kiểm tra hoạt động theo Quy chế do Ủy ban Kiểm tra xây dựng và được Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Chương VI

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH

Điều 21. Tài sản, tài chính của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa

1. Tài sản

Tài sản của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa được hình thành từ nguồn kinh phí của cơ quan, do Nhà nước cấp và do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước viện trợ, tài trợ, tặng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Tài chính

a) Nguồn thu:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ theo Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật về hội để thực hiện nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao.

- Hội phí do thành viên đóng góp.

- Thu từ hoạt động kinh tế và dịch vụ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị trực thuộc.

- Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các thành viên, hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Các khoản thu hợp pháp khác.

b) Khoản chi:

Chi các hoạt động nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và bảo đảm các hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

Điều 22. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính

Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản và tài chính theo quy định của pháp luật và Điều lệ, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm, phù hợp với quy định của pháp luật, tôn chỉ, mục đích hoạt động và chức năng nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

Chương VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 23. Khen thưởng

Các thành viên, cán bộ và người lao động; các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã được Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa khen thưởng đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.

Điều 24. Kỷ luật

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong tổ chức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa vi phạm Điều lệ, quy chế, nghị quyết của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, gây thiệt hại về vật chất cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa đều bị xem xét và có hình thức xử lý thích hợp phù hợp với quy định của pháp luật.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được trên 2/3 (hai phần ba) tổng số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh được Đại hội Đại biểu thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

2. Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Điều lệ này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 770/QĐ-UBND ngày 20/03/2018 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


991

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!