Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 77/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 77/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 77/2005/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Công văn số 112/CV-UB ngày 07 tháng 02 năm 2005),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân tỉnh Thái Nguyên như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt.

Đối với những công ty kinh doanh thua lỗ không cổ phần hoá được thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức: bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh; Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân tỉnh Thái Nguyên thực hiện phương án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SẮP XẾP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2005/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên doanh nghiệp

Hình thức sắp xếp theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2003

Nay điều chỉnh

Thời gian thực hiện

1

Công ty Quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi Thái Nguyên

Duy trì 100% vốn nhà nước

Công ty TNHH 1 thành viên

2005

2

Công ty Cấp nước Thái Nguyên

Duy trì 100% vốn nhà nước

Công ty TNHH 1 thành viên

2005

3

Công ty Quản lý đô thị Thái Nguyên

Duy trì 100% vốn nhà nước

Công ty TNHH 1 thành viên

2005

4

Công ty Muối I-ốt Thái Nguyên

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ cổ phần mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần

2005

5

Công ty In Thái Nguyên

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ cổ phần mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần

2005

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 77/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.279
DMCA.com Protection Status