Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7657/1999/QĐ-UB-KT về việc thành lập Công ty quản lý công trình cầu - phà thành phố Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trực thuộc Sở Giao thông công chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 7657/1999/QĐ-UB-KT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 15/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 7657/1999/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CẦU - PHÀ THÀNH PHỐ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng  4 năm 1995;
Căn cứ Nghị định số 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ về Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích; Nghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chánh và hạch toán kinh doanh đối với DNNN; Thông tư số 01/BKH-DN ngày 29/01/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 06 TC/TCDN ngày 24/02/1997 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Chỉ thị số 09/1999/CT-TTg ngày 17/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra đảm bảo an toàn các cầu đang sử dụng trên các tuyến đường trong cả nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông công chánh (công văn số 227/CV-GT-TCCB-LĐ ngày 20/7/1999 và 266/CV-GT-TCCB-LĐ ngày 13/8/1999) và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, (tờ trình số 127/TCCQ ngày 20/8/1999);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay tách chức năng quản lý cầu và phà từ DNNN hoạt động công ích Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn (được thành lập theo Quyết định số 6590/QĐ-UB-KT ngày 19/11/1997 của ủy ban nhân dân thành phố) để tổ chức DNNN hoạt động công ích Công ty Quản lý công trình cầu - phà thành phố thuộc Sở Giao thông công chánh.

Công ty Quản lý công trình cầu - phà thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hạch toán độc lập, được cấp vốn, giao vốn và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định.

- Tổng nguồn vốn tại doanh nghiệp : (sẽ được ghi cụ thể khi doanh nghiệp tiến hành đăng ký kinh doanh).

- Trụ sở đặt tại : 132 Đào Duy Từ, phường 16, quận 10.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông công chánh có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn và Giám đốc Công ty Quản lý công trình cầu - phà thành phố tiến hành theo quy trình bàn giao và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ; nguồn vốn, thiết bị chuyên dùng, kinh phí đầu tư cầu - phà và đội ngũ lao động cần thiết,... trên cơ sở có sự xác nhận của các cơ quan chức năng có liên quan (Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố,  Sở Tài chánh - Vật giá thành phố) ; khai trình và đăng ký kinh doanh theo quy định.

Điều 3. Công ty Quản lý công trình cầu - phà thành phố có nhiệm vụ :

1. Quản lý, duy tu, sửa chữa thường xuyên và đảm bảo an toàn hệ thống các công trình cầu - phà của thành phố theo phân cấp quản lý.

2. Quản lý các dự án đầu tư công trình sửa chữa lớn cầu và phà được ủy ban nhân dân thành phố giao theo chỉ tiêu kế hoạch.

3. Quản lý và khai thác phục vụ hành khách, phương tiện cơ giới giao thông đường bộ qua lại tại các bến phà - đò của thành phố.

Điều 4. Công ty Quản lý công trình cầu - phà thành phố được quản lý,  điều hành bởi 01 Giám đốc. Có 1 - 2 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng giúp việc Giám đốc. Các chức danh này được bổ nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của thành phố.

Giám đốc Sở Giao thông công chánh có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc doanh nghiệp xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định; đảm bảo tổ chức bộ máy doanh nghiệp tinh gọn; sắp xếp bố đội ngũ cán bộ kỹ thuật đúng ngành nghề, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên ngành đã được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bãi bỏ chức năng quản lý công trình cầu - phà đối với Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn được nêu tại Quyết định số 6590/QĐ-UB-KT ngày 19/11/1997 của ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 6. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Giám đốc Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn và Giám đốc Công ty Quản lý công trình cầu - phà nêu tại Điều 4 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ }        
- Bộ Giao thông vận tải }
- Bộ Tài chính }“để b/c”
- Ban ĐMQLNDN TW }
- TT/TU, TT/UBND/TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Ban Đổi mới QLDN/TP          
- Cục Thuế TP, Kho bạc Nhà nước TP
- CN Ngân hàng NN/TP
- Công an TP (PC 13)
- VPUB : CPVP, CN
- Lưu      

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7657/1999/QĐ-UB-KT về việc thành lập Công ty quản lý công trình cầu - phà thành phố Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trực thuộc Sở Giao thông công chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.265

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224