Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 76/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện thành Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 76/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 10/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện (Tờ trình số 34/TT-HĐQT ngày 05 tháng 8 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Công ty Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 03 tháng 8 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 75,82 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty : 24,18 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 1346/QĐ-TCKT ngày 07 tháng 6 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 8.268.778.808 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 3.358.597.601 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 41 lao động trong Công ty là 6.794 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 203.820.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện thành Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện,

- Tên giao dịch quốc tế : ELECTRICAL ENGINEERING CONSULTANCY AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY, viết tắt là: ESC;

- Trụ sở: số 6 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Tư vấn đầu tư, triển khai và phát triển các dự án thuộc lĩnh vực thiết bị điện và tự động hoá;

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, đào tạo, chuyển giao công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn trong lĩnh vực thiết bị điện, tự động hoá, do lường, điều khiển;

- Thiết kế, thi công đường dây và trạm biến áp cao thế và hạ thế;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, các sản phẩm thiết bị điện, tự động hoá, tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng;

- Sản xuất thiết bị điện công nghiệp và tiêu dùng;

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực;

- Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, phục hồi các loại máy móc, thiết bị, thiết bị công nghiệp và các dây chuyền công nghệ;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện tổ chức bán đấu giá cổ phần ra ngoài và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện, Giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 5,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

 
 


Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện thành Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật điện do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200