Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 74/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005 và Công văn số 355/CP-ĐMDN ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Tổng công ty Rượu-Bia- Nước giải khát Việt Nam thành 02 Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Việt Nam tại Tờ trình số 66/TT-HĐQT ngày 06 tháng 3 năm 2003 và Đề án thành lập Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn trên cơ sở tổ chức lại Công ty Bia Sài Gòn và chuyển các đơn vị: Công ty Rượu Bình Tây, Công ty Nước giải khát Chương Dương và Công ty Thuỷ tinh Phú Thọ thành các đơn vị thành viên Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn.

1. Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định; tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong số vốn do Tổng công ty quản lý; có con dấu, có tài sản và các quỹ tập trung, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước; tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Điều lệ Tổng công ty do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt và các quy định của pháp luật;

2. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: SAIGON BEER-ALCOHOL AND BEVERAGE CORPORATION; viết tắt là: SABECO;

3. Trụ sở đặt tại:187 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

4. Vốn điều lệ: 2.187.917 triệu đồng.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty:

1. Kinh doanh các loại: bia, rượu, nước giải khát, cồn, bao bì;

2. Xuất nhập khẩu các loại: sản phẩm bia, rượu, nước giải khát; vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát; các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát;

3. Dịch vụ đầu tư, tư vấn, tạo nguồn vốn đầu tư; nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt thiết bị và công trình chuyên ngành bia, rượu, nước giải khát;

4. Kinh doanh khách sạn, du lịch, hội chợ, triển lãm, thông tin, quảng cáo và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty:

1. Hội đồng quản trị;

2. Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc;

3. Ban kiểm soát và các phòng ban nghiệp vụ giúp việc cho Hội đồng quản trị và lãnh đạo Tổng công ty.

Điều 4. Các đơn vị thành viên của Tổng công ty:

1. Công ty Rượu Bình Tây,

2. Công ty Nước giải khát Chương Dương,

3. Công ty Thuỷ tinh Phú Thọ,

4. Công ty Thương mại dịch vụ Bia-rượu-Nước giải khát Sài Gòn.

Điều 5. Hội đồng quản trị Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Việt Nam có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng các đơn vị có tên tại Điều 1 và các vấn đề liên quan đến việc kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ của Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Việt Nam cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn khẩn trương xây dựng Đề án thí điểm chuyển Tổng công ty sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐ-TB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Đảng uỷ Khối CN TP Hà Nội,
- Đảng uỷ Khối CN TP Hồ Chí Minh,
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- TCT Bia-Rượu-NGK Sài Gòn (3b),
- Lưu VP, TCCB (5b).

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/2003/QĐ-BCN ngày 06/05/2003 về việc thành lập Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.927

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!