Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 72/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Đúc số 1 thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 72/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 05/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY ĐÚC SỐ 1 THÀNH ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP      

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 3808/VPCP-ĐMDN ngày 22 tháng 7 năm 2004 về sắp xếp Công ty Đúc số 1, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (Công văn số 192/MĐL-NN/ĐNDN ngày 29 tháng 4 năm 2004);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Đúc số 1, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty.

Điều 2. Công ty Đúc số 1 là doanh nghiệp nhà nước, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, có con dấu để giao dịch, hoạt động theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt, phân cấp của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp có trách nhiệm tổ chức, sắp xếp lại Công ty Đúc số 1, xử lý những tồn tại về tài chính, lao động và các vấn đề có liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật.

Mọi trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ hợp pháp của Công ty Đúc số 1 với tư cách là đơn vị hạch toán độc lập trước đây được chuyển giao cho Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Giám đốc Công ty Đúc số 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- VP Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính,
  Bộ Công an, Bộ LĐTB&XH,
- Bộ Nội vụ,  Bộ Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc NNTW,
- UBND Tp. Hồ Chí Minh,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Ban ĐMPTDN Bộ CN,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Đảng uỷ Khối CN Tp. HCM,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Đúc số 1 thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.772
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.52.197