Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 70/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 18/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP MAY MỸ HÀO THUỘC CÔNG TY MAY HƯNG YÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét Phương án chuyển Xí nghiệp May Mỹ Hào thuộc Công ty May Hưng Yên (doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Dệt - May Việt Nam) thành Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long và Biên bản thẩm định ngày 14 tháng 12 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (tờ trình số 1785/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2000);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp May Mỹ Hào thuộc Công ty May Hưng Yên (doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Dệt - May Việt Nam) thành Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long gồm những điểm chính như sau.

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ Công ty cổ phần là: 7.000.000.000 đồng (bẩy tỷ đồng). Trong đó,

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 17%;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp: 58%;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Xí nghiệp: 25%.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp May Mỹ Hào (Quyết định số 583/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 9 năm 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam về xác định giá trị Xí nghiệp May Mỹ Hào thuộc Công ty May Hưng Yên) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hoá là: 8.648.189.472 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là: 4.658.038.476 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 570 lao động trong Xí nghiệp là 25.230 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 756.900.000 đồng. Trong đó, tổng số cổ phần bán trả dần theo giá ưu đãi cho 01 lao động nghèo trong Xí nghiệp là 70, trị giá 4.900.000 đồng.

4. Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam, cho phép sử dụng một phần tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước của Xí nghiệp May Mỹ Hào thuộc Công ty May Hưng Yên để chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại lao động. Xí nghiệp May Mỹ Hào và Công ty May Hưng Yên làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam xem xét, giải quyết theo quy định của Nhà nước. Tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước sau khi trừ đi chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại lao động được bổ sung vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam. Về việc sử dụng tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước để đầu tư vào Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long, Tổng công ty Dệt - May Việt Nam xem xét và quyết định theo chế độ của Nhà nước.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp May Mỹ Hào thuộc Công ty May Hưng Yên thành Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001,

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long,

- Tên tiếng Anh: HUNG LONG GARMENT AND SERVICE STOCK COMPANY, viết tắt là: HUNGLONG ST.CO,

- Trụ sở đặt tại: Km 24, Quốc lộ 5A, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

- Sản xuất kinh doanh hàng may mặc,

- Xuất nhập khẩu trực tiếp,

- Sản xuất kinh doanh và dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Dệt - May Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty May Hưng Yên và Xí nghiệp May Mỹ Hào tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập (bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần).

Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty May Hưng Yên và Giám đốc Xí nghiệp May Mỹ Hào có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp cho đến khi bàn giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty May Hưng Yên, Giám đốc Xí nghiệp May Mỹ Hào và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN,
- Cục TCDN,
- UBND tỉnh Hưng Yên,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ CN,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/2000/QĐ-BCN ngày 18/12/2000 chuyển Xí nghiệp May Mỹ Hào thuộc Công ty May Hưng Yên thành Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.189

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!