Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 68/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Vật tư vận tải và Chế biến than thuộc Công ty Than Nội địa thành Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư, thiết bị than Nội địa do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 68/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 30/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN THUỘC CÔNG TY THAN NỘI ĐỊA THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT TƯ, THIẾT BỊ THAN NỘI ĐỊA

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Than Việt Nam (Tờ trình số 2473/TTr-HĐQT ngày 21 tháng 7 năm 2004, Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Vật tư vận tải và Chế biến than thuộc Công ty Than Nội địa và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 29 tháng 7 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Vật tư vận tải và Chế biến than thuộc Công ty Than Nội địa (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Than Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp: 49,00 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Vật tư vận tải và Chế biến than thuộc Công ty Than Nội địa tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2004 để cổ phần hoá (Quyết định số 1439/QĐ-TCKT ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 9.088.870.042 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 2.144.922.734 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 167 lao động trong Xí nghiệp là 14.700 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 441.000.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại và giải quyết lao động dôi dư của Xí nghiệp, Công ty Than Nội địa làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Than Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Vật tư vận tải và Chế biến than thuộc Công ty Than Nội địa thành Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư, thiết bị than Nội địa,

- Tên giao dịch quốc tế : INTERIOR COAL MANUFACTURING AND MATERIAL, EQUIPMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : MATRACO;

- Trụ sở chính : Khối phố 3A, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Chế biến và kinh doanh than; sản xuất và kinh doanh vỏ bao xi măng, vật liệu xây dựng và lưới thép nóc lò; sản xuất và kinh doanh bia, nước giải khát;

- Kinh doanh nhiên liệu và dầu mỡ; vận tải đường bộ;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng, hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư, thiết bị than Nội địa là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Giao Tổng công ty Than Việt Nam chỉ đạo Công ty Than Nội địa tiến hành bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư, thiết bị than Nội địa theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Than Nội địa có trách nhiệm điều hành công việc của Đại lý cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Than Nội địa và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư, thiết bị than Nội địa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
 Nội vụ, LĐTB và XH, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hà Nội,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Vật tư vận tải và Chế biến than thuộc Công ty Than Nội địa thành Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư, thiết bị than Nội địa do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.537
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81