Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 671/QĐ-TTg năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 470/2012/NQ-UBTVQH12 kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật xây dựng và phát triển khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 671/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 671/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 470/2012/NQ-UBTVQH13 NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 470/212/NQ-UBTVQH13 ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 470/2012/NQ-UBTVQH13 NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 671/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU

1. Quán triệt và tổ chức, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

2. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, phân công các Bộ, cơ quan và địa phương thực hiện kế hoạch, trên cơ sở đó nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, phát huy vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và của cả nước, góp phần vào việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Rà soát, đánh giá quy hoạch, thành lập, hoạt động của các khu kinh tế:

a) Đánh giá việc thực hiện quy hoạch, thành lập, hoạt động của các khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu (sau đây gọi chung là khu kinh tế) ở các địa phương và đề xuất biện pháp xử lý đối với các khu kinh tế hoạt động kém hiệu quả, sử dụng đất đai lãng phí, gây ô nhiễm môi trường; trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu kinh tế đến năm 2020.

b) Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế để tập trung đầu tư phát triển trong giai đoạn từ năm 2013 - 2015 và các năm tiếp theo; đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư phát triển các khu kinh tế.

c) Tổng hợp kết quả các địa phương rà soát, xử lý đối với các dự án trong khu kinh tế không tuân thủ theo đúng quy định, chậm triển khai theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các khu kinh tế:

a) Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách và mô hình phát triển các khu kinh tế (kể cả khu công nghiệp trong khu kinh tế), trên cơ sở đó xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

b) Rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các khu kinh tế.

c) Đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động trong khu công nghiệp thuê; trên cơ sở đó xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg trên đây cho phù hợp.

d) Rà soát, đánh giá việc lập, thực hiện quy hoạch xây dựng các khu kinh tế trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật có liên quan tới lập quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng trong khu kinh tế cho phù hợp.

đ) Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế, tái chính đối với khu kinh tế, khu công nghiệp thời gian qua; tổng hợp các kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp về ưu đãi thuế, tài chính đối với khu kinh tế, khu công nghiệp để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

e) Rà soát đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu trong các khu kinh tế và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách này để nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế.

g) Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực, Đề án dạy nghề đến năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế ở các địa phương có khu kinh tế.

h) Nghiên cứu, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn công tác quản lý xuất nhập cảnh và quản lý người nước ngoài tại các khu kinh tế.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với khu kinh tế:

a) Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp từ Trung ương tới địa phương.

b) Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp.

c) Rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp trong quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai, môi trường, lao động, xây dựng, thương mại, thanh tra theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này ban hành trong thời gian tới.

4. Về phân công, giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch cho các Bộ, cơ quan, đơn vị tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công tại điểm 4 mục II trên đây có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý hoặc đột xuất (khi có yêu cầu), báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kế hoạch của các Bộ, cơ quan và địa phương; kiến nghị các biện pháp để thực hiện Kế hoạch có kết quả, đảm bảo các mục tiêu, nội dung đề ra./.

 

PHỤ LỤC

VỀ PHÂN CÔNG, GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu tại Quyết định số 671/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm, văn bản ban hành

Thời gian hoàn thành

1

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách và mô hình phát triển KCN, KKT, trên cơ sở đó trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 quy định về KCN, KCX, KKT.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành; địa phương

Tờ trình và dự thảo Nghị định

2012

2

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch, thành lập, hoạt động của các khu kinh tế và đề xuất biện pháp xử lý đối với các khu kinh tế hoạt động kém hiệu quả, sử dụng đất đai lãng phí, gây ô nhiễm môi trường; trên cơ sở đó, rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu kinh tế đến năm 2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương; các địa phương

Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu kinh tế

2012 - 2013

3

Đề án rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế để tập trung đầu tư phát triển trong giai đoạn từ năm 2013 - 2015 và các năm tiếp theo; đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư phát triển các khu kinh tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường; các địa phương

Đề án trình Thủ tướng Chính phủ

2012

4

Tổng hợp kết quả các địa phương rà soát, xử lý đối với các dự án trong khu kinh tế không tuân thủ đúng quy định, chậm triển khai theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường; các địa phương

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

5

Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan quản lý Nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp từ Trung ương tới địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành liên quan; các địa phương

Đề án trình Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

6

Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ

Các Bộ, ngành liên quan, các địa phương

Thông tư liên tịch Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ

2013

7

Rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các khu kinh tế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành liên quan; các địa phương

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

8

Rà soát, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các khu kinh tế, đặc biệt là đối với các khu công nghiệp trong khu kinh tế đã có dự án đang hoạt động nhưng chưa có công trình xử lý nước thải tập trung

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

2012

9

Đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động trong KCN thuê; trên cơ sở đó nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg trên đây cho phù hợp.

Bộ Xây dựng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Báo cáo và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

10

Rà soát, đánh giá việc lập, thực hiện quy hoạch xây dựng các khu kinh tế, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan tới lập quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng trong khu kinh tế.

Bộ Xây dựng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan; các địa phương

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

11

Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế, tài chính đối với khu kinh tế, khu công nghiệp thời gian qua; tổng hợp các kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp về ưu đãi thuế, tài chính đối với khu kinh tế, khu công nghiệp và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan; các địa phương

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

2012

12

Rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp trong quản lý về đầu tư, đất đai, môi trường, lao động, xây dựng, thương mại, thanh tra theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này ban hành trong thời gian tới.

Các Bộ quản lý ngành

Các Bộ, ngành liên quan; các địa phương

Điều chỉnh các văn bản pháp luật liên quan

2012 - 2013

13

Rà soát đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu trong hoạt động của các khu kinh tế và đề xuất biện pháp sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu kinh tế.

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan; các địa phương

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

2012

14

Đề án phát triển nguồn nhân lực và Đề án phát triển dạy nghề đến năm 2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Bộ, ngành liên quan; các địa phương

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

15

Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn công tác quản lý xuất nhập cảnh và quản lý người nước ngoài tại các khu kinh tế.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Các Bộ, ngành liên quan; các địa phương

Thông tư liên tịch Bộ Công an - Bộ Quốc phòng

2012 - 2013

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 671/QĐ-TTg năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 470/2012/NQ-UBTVQH12 kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật xây dựng và phát triển khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.295

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169