Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 655/2003/QĐ-NHNN về việc chấm dứt hoạt động và sáp nhập Tổng Công ty Vàng bạc Đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 655/2003/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 25/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

******

Số: 655/2003/QĐ-NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

Hà Nội , ngày 25 tháng 06 năm 2003

 

QUYẾT  ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ SÁP NHẬP TỔNG CÔNG TY VÀNG  BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT NAM VÀO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, VÀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH-10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20/4/1995;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Căn cứ Quyết định số 98/2003/QĐ-TTg ngày 14 /5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2003 - 2005;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sáp nhập:

1. Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam (gồm Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị hạch toán phụ thuộc và các đơn vị sự nghiệp), và 29 đơn vị, Công ty Vàng bạc đá quý thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Phụ lục số 01 đính kèm);

2. 12 Công ty Vàng bạc đá quý trực thuộc Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (Phụ lực số 02 đính kèm).

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam có trách nhiệm bàn giao tình hình hoạt động, vốn, tài sản, tổ chức cán bộ, và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của các đơn vị có tên tai Điều 1 cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bầng sông Cửu Long theo quy định hiện hành.

Điều 3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận và là đại diện hợp pháp về mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam trong những trường hợp mà các quyền lợi và nghĩa vụ này không thể phân chia cho các đơn vị, công ty thành viên nêu tại Điều 1.

Điều 4. Chấm dứt hoạt động của Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 366/QĐ-NH5 ngày 21/12/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc T.ổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỐNG ĐỐC   
 Lê Đức Thuý  

PHỤ LỤC SỐ 01:

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ, CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT NAM ĐƯỢC SÁP NHẬP VÀO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
(ban hành kèm theo Quyết định số 655/2003/QĐ-NHNN ngày 25/6/2003 của Thông đốc Ngân hàng Nhà nước).

I. TỔNG CÔNG TY

1. Văn phòng Tổng công ty

2. Trung tâm dạy nghề kim hoàn

3. Trung tâm Vàng hạc đá quý tỉnh Hưng Yên

4. Trung tâm Vàng bạc đá quý tỉnh Bắc Ninh

5. Trung tâm Vàng bạc đá quý tỉnh Vĩnh Phúc

6. Trung tâm Vàng bạc đá quý tỉnh Bạc Liêu

7. Công ty Chế tác vàng trang sức I Hà Nội

8. Trung tâm Thương mại khách sạn Hoàng Kim.

II. CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP:

1. Công ty Vàng bạc đá quý thành phố Hồ Chí Minh

2. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Ninh Bình

3. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Đà Nẵng

4. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Phú Yên

5. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Bình Thuận

6. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Nam Định

7. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Đồng Tháp

8. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh An Giang

9. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Bến Tre

10. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Vĩnh Long

11. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Kiên Giang

12. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Cà Mau

13. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Tuyên Quang

14. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Sơn La

15. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Hòa Bình

16. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Thanh Hóa

17. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Hà Tĩnh

18. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Quảng Bình

19. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Quảng Trị

20. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Thừa Thiên - Huế

21. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Đắc Lắc

22. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Yên Bái

23. Công ty Vàng bạc đá quý thành phố Hà Nội

24. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Thái Nguyên

25. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Hà Tây

26. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Bắc Giang

27. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Phú Thọ

28. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Hải Dương

29. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Thái Bình.

 

Phụ lục số 02:

DANH SÁCH

 CÁC CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT NAM ĐƯỢC SÁP NHẬP VÀO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẴNG SÔNG CỬU LONG
(ban hành kèm theo Quyệt đinh số 655/2003/QĐ-NBNN ngày 25/6/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

1. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Nghệ An

2. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Gia Lai

3. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Quảng Ninh

4. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Lạng Sơn

5. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Khánh Hòa

6. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Lâm Đồng

7. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Bình Dương

8. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Long An

9. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Tiền Giang

10. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Cần Thơ

11. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12. Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Đồng Nai./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 655/2003/QĐ-NHNN về việc chấm dứt hoạt động và sáp nhập Tổng Công ty Vàng bạc Đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.320
DMCA.com Protection Status

IP: 34.232.62.209