Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 65/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Nghệ Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

Số hiệu: 65/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 28/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/2004/QĐ-BCN

 Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam tại Công văn số 614/CV-TCLĐ ngày 22 tháng 6 năm 2004 và Hồ sơ chuyển đổi Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Nghệ Tĩnh .

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Nghệ Tĩnh (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty .

- Tên  gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Nghệ Tĩnh

- Tên viết tắt : Công ty  Kim loại màu Nghệ Tĩnh;

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh :

Nghe Tinh Non-FERROUS METAL COMPANY.

- Tên viết  tắt tiếng Anh: MENETCO. Ltd.

- Trụ sở chính đặt tại : Thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh  Nghệ An

- Vốn điều lệ của Công ty : 25.432.621.453 đồng. (Hai mươi lăm tỷ, bốn trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi mốt ngàn, bốn trăm năm mươi ba đồng).

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Thăm dò, khảo sát, khai thác, tuyển luyện, kinh doanh thiếc và các khoáng sản khác. Xuất nhập khẩu khoáng sản, vật tư thiết bị;

- Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, dịch vụ vận tải và sản xuất vật liệu xây dựng.

- Tư vấn, giám sát, thiết kế khai thác mỏ, tuyển khoáng, luyện kim, xây

dựng và giao thông vận tải.

- Kinh doanh thương mại. Đại lý cung ứng xăng dầu, vật liệu xây dựng. Dịch vụ nhà hàng, khách sạn, cho thuê kho tàng, bến bãi;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật .

Điều 3.  Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

a) Chủ tịch Công ty;

b) Giám đốc và bộ máy giúp việc;

c) Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, địa chỉ : Số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định tại Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Nghệ Tĩnh có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa các quyền, lợi ích và những nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Nghệ Tĩnh có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh, Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7,
- VP Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
  Công an, LĐTB&XH, Nội vụ,  Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước TW,
- UBND tỉnh Nghệ An,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Các đồng chí Thứ trưởng,
- Ban Đổi mới và PTDN Bộ,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Cty TNHH KLM Nghệ Tĩnh,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Nghệ Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81