Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 633-TTg năm 1995 về việc thành lập tổng công ty đá quý và vàng Vệt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 633-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 04/10/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 633-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG VIỆT NAM

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng4 năm 1995
Để tổ chức lại hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dá quý và khai thác vàng
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổng công ty đá quý và Vàng Việt Nam trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty đá quý Việt Nam, Xí nghiệp Khai thác đá quý số 1, Công ty Vàng Lâm Đồng, Công ty Vàng 392, Xí nghiệp Vàng 386 thuộc Tổng công ty khoáng sản quý hiếm của Bộ công nghiệp nặng, Xí nghiệp Khai thác đá quý số 2 của tỉnh Nghệ an, các đơn vị kinh tế của quân đội đang hoạt động trong lĩnh vực đá quý và thành lập mới một số đơn vị thành viên khác.

Tổng công ty đá quý và Vàng Việt Nam (sau dây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty do Chính phủ phê chuẩn

Tổng công ty có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM NATIONNAL GEM AND GOLD CORPORATION, viết tắt là VIGEGO

Trụ sở chính của Tổng công ty đặt tại thành phố Hà Nội

Điều 2. Tổng công ty có các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Điều tra khảo sát, thăm dò, khai thác đá quý, vàng và các khoáng sản đi kèm khác; gia công chế tác đá quý và sản xuất hàng trang sức, mỹ nghệ; mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu vàng, đá quý và hàng trang sức mỹ nghệ, vật tư, thiết bị công nghệ cho ngành đá quý và vàng; tổ chức bán đấu giá đá quý trong nước và quốc tế; làm dịch vụ về thẩm định, mua bán đá quý; tiến hành các hoạt động kinh doanh khác theo pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà nước giao; liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước phù hợp với pháp luật và chính sách của Nhà nước.

2. Nhận và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai, vốn và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện các nhiệm vụ nói trên.

3. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân trong tổng công ty; Đào tạo chuyên gia về ngọc học, công nhân kỹ thuật gia công chế tác đá quý và làm hàng trang sức, mỹ nghệ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức tổng công ty gồm có:

- Hội đồng quản trị, ban kiểm soát;

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc;

- Các đơn vị thành viên của Tổng công ty gồm:

a. Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội, Công ty Đá quý và Vàng Nghệ An, Công ty Đá quý và Vàng Lâm đồng, Công ty Đá quý quân đội, được hình thành trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị tham gia thành lập tổng công ty ghi tại điều 1 của Quyết định này;

b. Các đơn vị thành viên được thành lập mới: Trung tâm đá quý và hàng trang sức Hà Nội, Công ty Đá quý và Vàng Yên Bái, Công ty Đá quý và Vàng Tây Nguyên, Công ty Đá quý và Vàng Việt Bắc, Công ty Đá quý và Vàng thành phố Hồ Chí Minh, Công ty khảo sát thăm dò mỏ và một số đơn vị khác.

Điều 4.

1. Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty.

2. Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ quyết định bổ nhiệm các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng tổng công ty do hội đồng quản trị Tổng công ty trình, trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc.

Điều 5.

1. Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ quyết định này và điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 39/CP ngày 27 tháng 6 năm 1995, xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để trình Chính phủ phê chuẩn.

2. Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bàn giao các đơn vị tham gia thành lập Tổng công ty ghi tại điều 1 của Quyết định này cho Tổng công ty.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện việc giao vốn cho Tổng công ty.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng bộ Công nghiệp nặng Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đá quý và Vàng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
---------

No: 633-TTg

Hanoi, October 04, 1995

 

DECISION

TO ESTABLISH THE VIETNAM NATIONAL GEM AND GOLD CORPORATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on State Enterprises of April 20, 1995;
In order to reorganize business activities in the gem and gold-exploiting industries;
At the proposals of the Minister of Heavy Industry, and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECIDES :

Article 1.- To establish the Vietnam National Gem and Gold Corporation by reorganizing and rearranging the Vietnam Gem Company, the Gem Exploitation Enterprise No.1, the Lam Dong Gold Company, the Gold Company 392, the Gold Enterprise 386 under the Rare and Precious Mineral Resources Corporation of the Ministry of Heavy Industry, the Gem Exploitation Enterprise No.2 of Nghe An province, and economic units of the army operating in the gem industry, and by establishing a number of new member units.

The Vietnam National Gem and Gold Corporation (hereunder referred to as the Corporation for short) is a State-owned corporation, which has the legal person status, has its seal, is allowed to open its own bank accounts, is organized and operates in accordance with the Statute of the Corporation ratified by the Government.

The international transaction name of the Corporation is VIETNAM NATIONAL GEM AND GOLD CORPORATION, or VIGEGO in abbreviation.

The Corporation is headquartered in Hanoi city.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 633-TTg năm 1995 về việc thành lập tổng công ty đá quý và vàng Vệt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.912

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155