Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Dầu Tân Bình thuộc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 63/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 19/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY DẦU TÂN BÌNH THUỘC CÔNG TY DẦU THỰC VẬT HƯƠNG LIỆU MỸ PHẨM VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam (Công văn số 545/DHM-TCKT ngày 21 tháng 6 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Nhà máy Dầu Tân Bình và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 02 tháng 7 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Nhà máy Dầu Tân Bình thuộc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

 Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 43.100.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy: 38,07 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Nhà máy: 10,93 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Dầu Tân Bình tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 1238/QĐ-TCKT ngày 28 tháng 5 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 217.747.636.238 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Nhà máy là 24.106.455.096 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Nhà máy.                                 

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 451 lao động trong Nhà máy là 54.222 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.626.660.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá và giải quyết lao động dôi dư của Nhà máy, Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Nhà máy Dầu Tân Bình thuộc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình,

- Tên giao dịch quốc tế: TANBINH VEGETABLE OIL JOINT STOCK COMPANY, gọi tắt là Nakydaco;

- Trụ sở chính đặt tại: 06 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại cây có dầu;

- Chế biến thức ăn gia súc; sản xuất bao bì;

- Kinh doanh vật tư, nguyên liệu, các sản phẩm dầu thực vật, nông lâm sản có dầu và vật tư, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty;

- Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam tổ chức bán đấu giá cổ phần ra ngoài thông qua Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam có trách nhiệm điều hành công việc của Nhà máy cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, nhà xưởng cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam, Giám đốc Nhà máy Dầu Tân Bình và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT,
  Nội vụ, LĐTB và XH, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý

   

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Dầu Tân Bình thuộc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.453
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122